Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
29. Al-'Ankabut - Pauk (Mekka - 69 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

61. As-Saff - Bojni red (Medina - 14 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

93. Ad-Duha (Mekka - 11 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi jutra,

22. Al-Hagg - Hadždž (Medina - 78 ajeta)

1

Mlivo:

O ljudi! Bojte se Gospodara svog. Uistinu, potres Časa (sudnjeg) bit će stvar strahovita!

54. Al-Qamar - Mjesec (Mekka - 55 ajeta)

1

Mlivo:

Približio se čas i razdvojio Mjesec.

86. At-Tariq – Danica (Mekka - 17 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi neba i Tarika!

15. Al-Higr - Hidžr (Mekka - 99 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Ra. To su znaci Kitaba i Kur'ana jasnog!

47. Muhammad - Muhammed (Medina - 38 ajeta)

1

Mlivo:

Onima koji ne vjeruju i odvraćaju od puta Allahovog - (Allah) će učiniti zaludnim djela njihova.

79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju (Mekka - 46 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi onih koji čupaju žestoko,

111. Al-Lahab - Plamen (Mekka - 5 ajeta)

1

Mlivo:

Propale ruke Ebu Lehebove - i propao je.

8. Al-Anfal – Plijen (Medina - 75 ajeta)

1

Mlivo:

Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: "Plijen je Allahov i Poslanikov." Zato se bojte Allaha i sređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, ako ste vjernici.

40. Al-Mu'min - Vjernik (Mekka - 85 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

72. Al-Ginn - Džini (Mekka - 28 ajeta)

1

Mlivo:

Reci: "Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa džinna, pa su rekli: 'Uistinu, mi smo čuli Kur'an zadivljujući,

104. Al-Humaza - Klevetnik (Mekka - 9 ajeta)

1

Mlivo:

Teško svakom klevetniku, podrugljivcu,

1. Al-Fatiha – Pristup (Mekka - 7 ajeta)

1

Mlivo:

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

33. Al-Ahzab - Saveznici (Medina - 73 ajeta)

1

Mlivo:

O vjerovjesniče! Boj se Allaha i ne poslušaj nevjernike i munafike. Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.

65. At-Talaq - Razvod braka (Medina - 12 ajeta)

1

Mlivo:

O Vjerovjesniče! Kad budete razvodili žene, tad ih razvodite u iddetu njihovom, i računajte iddet, i bojte se Allaha, Gospodara vašeg. Ne istjerujte ih iz kuća njihovih, i neka ne izlaze, izuzev ako su počinile razvrat otvoreni. A to su granice Allahove. A ko pređe granice Allahove, pa doista je učinio zulm duši svojoj. Ne znaš: možda Allah daje da se desi poslije toga (nova) stvar.

97. Al-Qadr - Noć Kadr (Mekka - 5 ajeta)

1

Mlivo:

Uistinu! Mi smo ga spustili u noći Kadr.

26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici (Mekka - 227 ajeta)

1

Mlivo:

Ta. Sin. Mim.

58. Al-Mugadala - Rasprava (Medina - 22 ajeta)

1

Mlivo:

Doista je Allah čuo riječi one koja se s tobom raspravljala o mužu svom i jadala se Allahu - a Allah čuje razgovor vas dvoje. Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.