Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
80. 'Abasa - Namrštio se (Mekka - 42 ajeta)

1

Mlivo:

Namrštio se i okrenuo,

112. Al-Ihlas - Iskrenost (Mekka - 4 ajeta)

1

Mlivo:

Reci: "On, Allah, je Jedan!

9. At-Tawba - Pokajanje (Medina - 129 ajeta)

1

Mlivo:

Sloboda je od Allaha i Poslanika Njegovog onima od mušrika s kojima ste sklopili sporazum:

41. Al-Fussilat - Objašnjenje (Mekka - 54 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

73. Al-Muzzammil - Umotani (Mekka - 20 ajeta)

1

Mlivo:

O umotani!

105. Al-Fil - Slon (Mekka - 5 ajeta)

1

Mlivo:

Zar nisi vidio kako je Gospodar tvoj sa vlasnicima slona postupio?

2. Al-Baqara – Krava (Medina - 286 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

34. Saba' - Saba (Mekka - 54 ajeta)

1

Mlivo:

Hvala Allahu - Onome čije je šta je u nebesima i šta je u Zemlji - i Njemu hvala na Ahiretu; a On je Mudri, Obaviješteni.

66. At-Tahrim – Zabrana (Medina - 12 ajeta)

1

Mlivo:

O Vjerovjesniče! Zašto zabranjuješ ono što ti je Allah dopustio, tražeći zadovoljstva žena svojih? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

98. Al-Bayyina - Dokaz jasni (Medina - 8 ajeta)

1

Mlivo:

Nisu se oni koji ne vjeruju od pripadnika Knjige i mušrici razdvojili, dok im nije došao jasan dokaz:

27. An-Naml - Mravi (Mekka - 93 ajeta)

1

Mlivo:

Ta. Sin. To su znaci Kur'ana i Kitaba jasnog,

59. Al-Hašr - Progonstvo (Medina - 24 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

91. Aš-Šams - Sunce (Mekka -15 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi Sunca i svjetla njegova,

20. Ta-Ha – Taha (Mekka - 135 ajeta)

1

Mlivo:

Ta. Ha.

52. At-Tur - Gora (Mekka - 49 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi Gore,

84. Al-Inšiqaq - Cijepanje (Mekka - 25 ajeta)

1

Mlivo:

Kad nebo raspukne,

13. Ar-Ra'd - Grom (Medina - 43 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim. Ra. To su znaci Kitaba; a ono što ti se objavljuje od Gospodara tvog, Istina je, međutim, većina ljudi ne vjeruje.

45. Al-Gatiya - Oni koji kleče (Mekka - 37 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

77. Al-Mursalat - Poslani (Mekka - 50 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi izaslanika uzastopnih,

109. Al-Kafirun - Nevjernici (Mekka - 6 ajeta)

1

Mlivo:

Reci: "O nevjernici!