Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
95. At-Tin - Smokva (Mekka - 8 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi smokve i masline,

24. An-Nur - Svjetlost (Medina - 64 ajeta)

1

Korkut:

Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim! U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili.

56. Al-Waqi'a - Događaj (Mekka - 96 ajeta)

1

Korkut:

Kada se Događaj dogodi –

88. Al-Gašiya - Teška nevolja (Mekka - 26 ajeta)

1

Korkut:

Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –

17. Al-Isra' - Noćno putovanje (Mekka - 111 ajeta)

1

Korkut:

Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

49. Al-Hugurat - Sobe (Medina - 18 ajeta)

1

Korkut:

O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.

81. At-Takwir - Prestanak sjaja (Mekka - 29 ajeta)

1

Korkut:

Kada sunce sjaj izgubi,

113. Al-Falaq - Svitanje (Mekka - 5 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja

10. Yunus - Junus (Mekka - 109 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti mudre Knjige.

42. Aš-Šura – Dogovaranje (Mekka - 53 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm

74. Al-Muddattir - Pokriveni (Mekka - 56 ajeta)

1

Korkut:

O ti, pokriveni!

106. Qurayš – Kurejšije (Mekka - 4 ajeta)

1

Korkut:

Zbog navike Kurejšija,

3. Ali 'Imran - Imranova porodica (Medina - 200 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

35. Fatir - Stvoritelj (Mekka - 45 ajeta)

1

Korkut:

Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.

67. Al-Mulk - Vlast (Mekka - 30 ajeta)

1

Korkut:

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

99. Az-Zizal - Zemljotres (Medina - 8 ajeta)

1

Korkut:

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

28. Al-Qasas - Kazivanje (Mekka - 88 ajeta)

1

Korkut:

Tā Sīn Mīm.

60. Al-Mumtahina - Provjerena (Medina - 13 ajeta)

1

Korkut:

O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s Pravog puta je skrenuo.

92. Al-Layl - Noć (Mekka - 21 ajet)

1

Korkut:

Tako mi noći kada tmine razastre,

21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici (Mekka - 112 ajeta)

1

Korkut:

Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.