Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
15. Al-Higr - Hidžr (Mekka - 99 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige, Kur'ana jasnog!

47. Muhammad - Muhammed (Medina - 38 ajeta)

1

Korkut:

Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju.

79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju (Mekka - 46 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi onih koji čupaju grubo,

111. Al-Lahab - Plamen (Mekka - 5 ajeta)

1

Korkut:

Neka propadne Ebu Leheb, i propao je!

8. Al-Anfal – Plijen (Medina - 75 ajeta)

1

Korkut:

Pitaju te o plijenu. Reci: "Plijen pripada Allahu i Poslaniku." Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice, i pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, ako ste pravi vjernici.

40. Al-Mu'min - Vjernik (Mekka - 85 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

72. Al-Ginn - Džini (Mekka - 28 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,

104. Al-Humaza - Klevetnik (Mekka - 9 ajeta)

1

Korkut:

Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,

1. Al-Fatiha – Pristup (Mekka - 7 ajeta)

1

Korkut:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

33. Al-Ahzab - Saveznici (Medina - 73 ajeta)

1

Korkut:

O Vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj – Allah, uistinu, sve zna i mudar je –

65. At-Talaq - Razvod braka (Medina - 12 ajeta)

1

Korkut:

O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši – sâm sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.

97. Al-Qadr - Noć Kadr (Mekka - 5 ajeta)

1

Korkut:

Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr –

26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici (Mekka - 227 ajeta)

1

Korkut:

Tā Sīn Mīm.

58. Al-Mugadala - Rasprava (Medina - 22 ajeta)

1

Korkut:

Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala – a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah, uistinu, sve čuje i sve vidi.

90. Al-Balad – Grad (Mekka - 20 ajeta)

1

Korkut:

Kunem se gradom ovim –

19. Maryam - Merjema (Mekka - 98 ajeta)

1

Korkut:

Kāf Hā Jā Ajīn Sād.

51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu (Mekka - 60 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi onih koji pušu snažno,

83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju (Mekka - 36 ajeta)

1

Korkut:

Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

12. Yusuf - Jusuf (Mekka - 111 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige jasne!

44. Ad-Duhan - Dim (Mekka - 59 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.