Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
2. Al-Baqara – Krava (Medina - 286 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

34. Saba' - Saba (Mekka - 54 ajeta)

1

Korkut:

Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onome svijetu! On je Mudri i Sveznajući.

66. At-Tahrim – Zabrana (Medina - 12 ajeta)

1

Korkut:

O Vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio – u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je.

98. Al-Bayyina - Dokaz jasni (Medina - 8 ajeta)

1

Korkut:

Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

27. An-Naml - Mravi (Mekka - 93 ajeta)

1

Korkut:

Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne,

59. Al-Hašr - Progonstvo (Medina - 24 ajeta)

1

Korkut:

Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlji. On je Silni i Mudri!

91. Aš-Šams - Sunce (Mekka -15 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi Sunca i svjetla njegova,

20. Ta-Ha – Taha (Mekka - 135 ajeta)

1

Korkut:

Tā Hā.

52. At-Tur - Gora (Mekka - 49 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi Gore,

84. Al-Inšiqaq - Cijepanje (Mekka - 25 ajeta)

1

Korkut:

Kada se nebo rascijepi

13. Ar-Ra'd - Grom (Medina - 43 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm Rā. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje.

45. Al-Gatiya - Oni koji kleče (Mekka - 37 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

77. Al-Mursalat - Poslani (Mekka - 50 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju

109. Al-Kafirun - Nevjernici (Mekka - 6 ajeta)

1

Korkut:

Reci: ""O vi nevjernici,

6. Al-An'am - Stoka (Mekka - 165 ajeta)

1

Korkut:

Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju – druge sa Gospodarom svojim izjednačuju!

38. Sad - Sad (Mekka - 88 ajeta)

1

Korkut:

Sād. Tako Mi Kur'ana slavnog,

70. Al-Ma'arig – Stepeni (Mekka - 44 ajeta)

1

Korkut:

Neko je zatražio da se kazna izvrši

102. At-Takatur - Nadmetanje (Mekka - 8 ajeta)

1

Korkut:

Zaokuplja vas nastojanje da što imućniji budete

31. Luqman - Lukman (Mekka - 34 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

63. Al-Munafiqun - Licemjeri (Medina - 11 ajeta)

1

Korkut:

Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: "Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!" – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.