Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
76. Ad-Dahr - Vrijeme (Medina - 31 ajeta)

1

Korkut:

Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?

108. Al-Kawtar - Mnogo dobro (Mekka - 3 ajeta)

1

Korkut:

Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali,

5. Al-Ma'ide - Trpeza (Medina - 120 ajeta)

1

Korkut:

O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja će vam se navesti; dok obrede hadža obavljate, nije vam dozvoljeno loviti. Uistinu, Allah propisuje što On hoće.

37. As-Saffat - Redovi (Mekka - 182 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi onih u redove poredanih

69. Al-Haqqa - Čas neizbježni (Mekka - 52 ajeta)

1

Korkut:

Čas neizbježni,

101. Al-Qari'a - Smak svijeta (Mekka - 11 ajeta)

1

Korkut:

Smak svijeta!

30. Ar-Rum - Bizantinci (Mekka - 60 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

62. Al-Gumu'a - Petak (Medina - 11 ajeta)

1

Korkut:

Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!

94. Al-Inširah - Širokogrudnost (Mekka - 8 ajeta)

1

Korkut:

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

23. Al-Mu'minun - Vjernici (Mekka - 118 ajeta)

1

Korkut:

Ono što žele – vjernici će postići,

55. Ar-Rahman - Milostivi (Medina - 78 ajeta)

1

Korkut:

Milostivi

87. Al-A'la - Svevišnji (Mekka - 19 ajeta)

1

Korkut:

Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

16. An-Nahl - Pčele (Mekka - 128 ajeta)

1

Korkut:

Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

48. Al-Fath - Pobjeda (Medina - 29 ajeta)

1

Korkut:

Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu

80. 'Abasa - Namrštio se (Mekka - 42 ajeta)

1

Korkut:

On se namrštio i okrenuo

112. Al-Ihlas - Iskrenost (Mekka - 4 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "On je Allah – Jedan!

9. At-Tawba - Pokajanje (Medina - 129 ajeta)

1

Korkut:

Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore:

41. Al-Fussilat - Objašnjenje (Mekka - 54 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

73. Al-Muzzammil - Umotani (Mekka - 20 ajeta)

1

Korkut:

O ti, umotani! –

105. Al-Fil - Slon (Mekka - 5 ajeta)

1

Korkut:

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!