Tesavvuf

"Putovanje sa hazreti Mevlanom" - Ders 2

Autor

Kategorija

بشنو از نی چون شکایت می کند از جدایی ها حکایت می کند

 Slušaj ovaj naj kako žalom žaluje.

 O rastanku priču svoju kazuje.

 

KOMENTAR: U prvom stihu Mesnevije, odnosno uvoda koji se naziva Najnama, hazreti Mevlana čitatelju se obraća u imperativnoj formi pozivajući ga da „sluša“ naj. Ovdje bi se moglo postaviti pitanje zašto da slušamo? Neki će ovo pitanje smatrati suvišnim navodeći kao argument činjenicu da je naj muzički instrument te da je sasvim logično da je hazreti Mevlana upotrijebio izraz „slušati“.

Kako putovati uz hazreti Mevlanu?

Autor

U uvodu I. džilda svoje Duhovne Mesnevije (Masnavī Ma’navī) hazreti Mevlana, između ostalog, kaže: „[…] Ovo (Mesnevija) je lijek za srca, ovo je razgaljivanje tuge, ovo je otkrivač Kur’ana, ovo je obilje opskrbe, ovo je popravljanje morala i ponašanja (ljudi). Ruke meleka, anđela, plemenitih časnih pisara dozvoljavaju da ovo rukama dodiruju samo čisti, jer je ovo objava od Gospodara svjetova” (Mesnevija 1, prijevod Ahmed O. Mešić: 29).

Uvod u serijal "Putovanje sa hazreti Mevlanom"

Autor

Ličnost Hazreti Mevlana Dželaluddina Rumija percepira se na razne načine. Naziva ga se najvećim pjesnikom sufijske poezije, filozofom, mistikom, najvećim psihologom ljudske duše i sl. Čini nam se da svaka od ovih percepcija zadire u samo jedan aspekt njegove ličnosti. Možda bi bilo najprikladnije njegovu ličnost motriti kroz prizmu Potpunog čovjeka (Insān-i kāmil), stoga što je Insān-i kāmil ogledalo u kojem se zrcali Univerzum, i čovjek kao njegovo središte, napose što hazreti Mevlana kaže:

گفتم آخر آینه از بهر چیست؟ تا بداند هر کسی کو چیست و کیست.

Hazreti Mevlana – rođenje, duhovno zrenje i preseljenje – II dio

Kategorija

 

2. Zrenje

 

Godine 1226. (623.), hazreti Mevlana oženio se, u svojoj, dakle, devetnaestoj godini, sa kćerkom hodže Šerifuddina Lale od Samarkanda, koja se zvala Dževahir Hatun. Iz toga braka, hazreti Mevlana dobio je dvojicu sinova, Sultana Veleda i Alauddina Čelebija.[1] Prvome sinu dao je ime po ocu, a drugome po starijemu bratu.