Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
18. Al-Kahf – Pećina (Mekka - 110 ajeta)

1

Korkut:

Hvaljen neka je Allah, koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego

76. Ad-Dahr - Vrijeme (Medina - 31 ajeta)

1

Korkut:

Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan?

26. Aš-Šu'ara' - Pjesnici (Mekka - 227 ajeta)

1

Korkut:

Tā Sīn Mīm.

12. Yusuf - Jusuf (Mekka - 111 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti Knjige jasne!

35. Fatir - Stvoritelj (Mekka - 45 ajeta)

1

Korkut:

Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.

20. Ta-Ha – Taha (Mekka - 135 ajeta)

1

Korkut:

Tā Hā.

37. As-Saffat - Redovi (Mekka - 182 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi onih u redove poredanih

64. At-Tagabun - Samoodbrana (Medina - 18 ajeta)

1

Korkut:

Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve može!

48. Al-Fath - Pobjeda (Medina - 29 ajeta)

1

Korkut:

Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu

68. Al-Qalam - Kalem (Mekka - 52 ajeta)

1

Korkut:

Nūn. Tako Mi kalema i onoga što oni pišu,

88. Al-Gašiya - Teška nevolja (Mekka - 26 ajeta)

1

Korkut:

Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –

28. Al-Qasas - Kazivanje (Mekka - 88 ajeta)

1

Korkut:

Tā Sīn Mīm.

90. Al-Balad – Grad (Mekka - 20 ajeta)

1

Korkut:

Kunem se gradom ovim –

70. Al-Ma'arig – Stepeni (Mekka - 44 ajeta)

1

Korkut:

Neko je zatražio da se kazna izvrši

29. Al-'Ankabut - Pauk (Mekka - 69 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

93. Ad-Duha (Mekka - 11 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi jutra

52. At-Tur - Gora (Mekka - 49 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi Gore,

72. Al-Ginn - Džini (Mekka - 28 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: 'Mi smo, doista, Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali,

10. Yunus - Junus (Mekka - 109 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo su ajeti mudre Knjige.

100. Al-'Adiyat - Oni koji jure (Mekka - 11 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi onih koji dahćući jure,