Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
2. Al-Baqara – Krava (Medina - 286 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

24. An-Nur - Svjetlost (Medina - 64 ajeta)

1

Korkut:

Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim! U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili.

32. As-Sagda - Padanje ničice (Mekka - 30 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

41. Al-Fussilat - Objašnjenje (Mekka - 54 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

25. Al-Furqan - Furkan (Mekka - 77 ajeta)

1

Korkut:

Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena,

27. An-Naml - Mravi (Mekka - 93 ajeta)

1

Korkut:

Tā Sīn. Ovo su ajeti Kur'ana i Knjige jasne,

38. Sad - Sad (Mekka - 88 ajeta)

1

Korkut:

Sād. Tako Mi Kur'ana slavnog,

92. Al-Layl - Noć (Mekka - 21 ajet)

1

Korkut:

Tako mi noći kada tmine razastre,

94. Al-Inširah - Širokogrudnost (Mekka - 8 ajeta)

1

Korkut:

Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili,

95. At-Tin - Smokva (Mekka - 8 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi smokve i masline,

39. Az-Zumar - Skupovi (Mekka - 75 ajeta)

1

Korkut:

Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

96. Al-'Alaq - Ugrušak (Mekka - 19 ajeta)

1

Korkut:

Čitaj, u ime Gospodara tvoga, koji stvara,

98. Al-Bayyina - Dokaz jasni (Medina - 8 ajeta)

1

Korkut:

Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

99. Az-Zizal - Zemljotres (Medina - 8 ajeta)

1

Korkut:

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese

101. Al-Qari'a - Smak svijeta (Mekka - 11 ajeta)

1

Korkut:

Smak svijeta!

40. Al-Mu'min - Vjernik (Mekka - 85 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

107. Al-Ma'un- Davanje u naruč (Mekka - 7 ajeta)

1

Korkut:

Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

110. An-Nasr - Pomoć (Medina - 3 ajeta)

1

Korkut:

Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,

112. Al-Ihlas - Iskrenost (Mekka - 4 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "On je Allah – Jedan!

55. Ar-Rahman - Milostivi (Medina - 78 ajeta)

1

Korkut:

Milostivi