Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
66. At-Tahrim – Zabrana (Medina - 12 ajeta)

1

Mlivo:

O Vjerovjesniče! Zašto zabranjuješ ono što ti je Allah dopustio, tražeći zadovoljstva žena svojih? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

97. Al-Qadr - Noć Kadr (Mekka - 5 ajeta)

1

Mlivo:

Uistinu! Mi smo ga spustili u noći Kadr.

53. An-Nagm - Zvijezda (Mekka - 62 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi zvijezde kad zalazi,

102. At-Takatur - Nadmetanje (Mekka - 8 ajeta)

1

Mlivo:

Odvraća vas uvećavanje,

103. Al-'Asr - Vrijeme (Mekka - 3 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi vremena,

31. Luqman - Lukman (Mekka - 34 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

111. Al-Lahab - Plamen (Mekka - 5 ajeta)

1

Mlivo:

Propale ruke Ebu Lehebove - i propao je.

6. Al-An'am - Stoka (Mekka - 165 ajeta)

1

Mlivo:

Hvala Allahu koji je stvorio nebesa i Zemlju i načinio tmine i svjetlost, (pa) opet oni koji ne vjeruju, Gospodaru svom izjednačuju (ortake).

33. Al-Ahzab - Saveznici (Medina - 73 ajeta)

1

Mlivo:

O vjerovjesniče! Boj se Allaha i ne poslušaj nevjernike i munafike. Uistinu! Allah je Znalac, Mudri.

42. Aš-Šura – Dogovaranje (Mekka - 53 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

78. An-Naba' - Vijest (Mekka - 40 ajeta)

1

Mlivo:

O čemu se raspituju?

79. An-Nazi'at - Oni koji čupaju (Mekka - 46 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi onih koji čupaju žestoko,

3. Ali 'Imran - Imranova porodica (Medina - 200 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim.

58. Al-Mugadala - Rasprava (Medina - 22 ajeta)

1

Mlivo:

Doista je Allah čuo riječi one koja se s tobom raspravljala o mužu svom i jadala se Allahu - a Allah čuje razgovor vas dvoje. Uistinu, Allah je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

81. At-Takwir - Prestanak sjaja (Mekka - 29 ajeta)

1

Mlivo:

Kada se Sunce smota,

83. Al-Mutaffifun - Oni koji pri mjerenju zakidaju (Mekka - 36 ajeta)

1

Mlivo:

Teško zakidateljima,

4. An-Nisa' - Žene (Medina - 176 ajeta)

1

Mlivo:

O ljudi! Bojte se Gospodara vašeg koji vas je stvorio od duše jedne i stvorio od nje paricu njenu, i razasuo od njih dvije mnoge ljude i žene. I bojte se Allaha - Onog kojim potražujete (međusobna prava) i (pazite) srodstva. Uistinu! Allah je nad vama Nadzornik.

16. An-Nahl - Pčele (Mekka - 128 ajeta)

1

Mlivo:

Doći će naredba Allahova, zato je ne požurujte. Slavljen neka je On i uzvišen od onog šta pridružuju!

17. Al-Isra' - Noćno putovanje (Mekka - 111 ajeta)

1

Mlivo:

Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio roba Svog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa - onog čiju smo okolinu blagoslovili - da bi mu pokazali neke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi.

5. Al-Ma'ide - Trpeza (Medina - 120 ajeta)

1

Mlivo:

O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore. Dozvoljavaju vam se životinje - stoka, izuzev šta vam je navedeno. Nije dopušten lov (kad) ste vi posvećeni. Uistinu! Allah dosuđuje šta želi.