Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
1. Al-Fatiha – Pristup (Mekka - 7 ajeta)

1

Mlivo:

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

73. Al-Muzzammil - Umotani (Mekka - 20 ajeta)

1

Mlivo:

O umotani!

104. Al-Humaza - Klevetnik (Mekka - 9 ajeta)

1

Mlivo:

Teško svakom klevetniku, podrugljivcu,

56. Al-Waqi'a - Događaj (Mekka - 96 ajeta)

1

Mlivo:

Kad se dogodi događaj

57. Al-Hadid - Gvožđe (Medina - 29 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi ono što je na nebesima i Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

61. As-Saff - Bojni red (Medina - 14 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

86. At-Tariq – Danica (Mekka - 17 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi neba i Tarika!

8. Al-Anfal – Plijen (Medina - 75 ajeta)

1

Mlivo:

Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: "Plijen je Allahov i Poslanikov." Zato se bojte Allaha i sređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, ako ste vjernici.

69. Al-Haqqa - Čas neizbježni (Mekka - 52 ajeta)

1

Mlivo:

Istinitost!

51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu (Mekka - 60 ajeta)

1

Mlivo:

Tako Mi onih koji rasijavaju vijanjem,

91. Aš-Šams - Sunce (Mekka -15 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi Sunca i svjetla njegova,

71. Nuh - Nuh (Mekka - 28 ajeta)

1

Mlivo:

Uistinu, Mi smo poslali Nuha narodu njegovom: "Upozori narod svoj, prije nego im dođe kazna bolna."

54. Al-Qamar - Mjesec (Mekka - 55 ajeta)

1

Mlivo:

Približio se čas i razdvojio Mjesec.

114. An-Nas – Ljudi (Mekka - 6 ajeta)

1

Mlivo:

Reci: "Tražim zaštitu u Gospodara ljudi,

77. Al-Mursalat - Poslani (Mekka - 50 ajeta)

1

Mlivo:

Tako mi izaslanika uzastopnih,

80. 'Abasa - Namrštio se (Mekka - 42 ajeta)

1

Mlivo:

Namrštio se i okrenuo,

44. Ad-Duhan - Dim (Mekka - 59 ajeta)

1

Mlivo:

Ha. Mim.

13. Ar-Ra'd - Grom (Medina - 43 ajeta)

1

Mlivo:

Alif. Lam. Mim. Ra. To su znaci Kitaba; a ono što ti se objavljuje od Gospodara tvog, Istina je, međutim, većina ljudi ne vjeruje.

59. Al-Hašr - Progonstvo (Medina - 24 ajeta)

1

Mlivo:

Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji, a On je Moćni, Mudri.

60. Al-Mumtahina - Provjerena (Medina - 13 ajeta)

1

Mlivo:

O vi koji vjerujete! Ne uzimajte neprijatelja Mog i neprijatelja vašeg, prijateljima! Pružate im ljubav, a zaista ne vjeruju u ono što vam je došlo od Istine, izgone Poslanika i vas, jer vjerujete u Allaha, Gospodara vašeg. Ako ste izašli džihadom na putu Mom i tražeći zadovoljstvo Moje, tajeći prema njima ljubav, a Ja sam Najbolji znalac onog šta tajite i šta objelodanjujete! A ko to čini od vas, pa sigurno je zalutao s pravog puta.