Obredoslovlje - Ibadat

Nekoliko riječi o tavafu i Arefatu

 Uvod

Napisan je veliki broj stranica o hadžu, kako na našem tako i na jezicima drugih naroda, naročito na arapskom, perzijskom, turskom, engleskom, albanskom, njemačkom i francuskom. Stoga, reći nešto o hadžu predstavlja, s jedne strane, uvijek izazov, jer čovjek dobije priliku ponovno oslušnuti vlastiti doživljaj te duhovne institucije, a, s druge strane, predstavlja i težinu, jer, šta je to što čovjek može reći a da se ne ponavlja?!

Vodič za hadž i umru VI

Autor

IZBOR DOVA NA ARAPSKOM

Dove koje ovdje navodimo nisu obavezne da se uče. To su dove za razne prilike na hadžu. Takvih dova je mnogo. Mi smo odabrali samo neke, za one najznačajnije prilike tokom boravka u Mekki i Medini. Sve su preuzete sa web stranice http://www.balagh.com, osim dove posjete Alejhisselamovu Ehli-bejtu, koja je preuzeta iz knjige Esrārud-du’ā’, a može se naći i na web stranici http://www.nourallah.com.