Vodič za hadž i umru I

Autor

U Ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

Hadž i umru u ime Allaha, izvršite!...

(Kur’an, el-Bekare, 196.)

Ko posjeti Allahov hram i pritom ne bude nepristojne i ružne

riječi govorio i ne bude Allahove propise kršio, bit će čist

od grijeha kao onoga dana kada ga je majka rodila.

(Hadis, muttefekun alejh)

 

UVOD – osnovna znanja

Hadž:

Hadž je jedan od pet islamskih šarta, stroga obaveza svakog punoljetnog muslimana i muslimanke koji su u mogućnosti da jedanput u životu obave hodočašće Bejtullāha, Božijega Hrama u Mekki i ostalih znamenja.

Farzovi (stroge obaveze) hadža su:

-         ihrām (oblačenje dva nešivena platna što podrazumijeva i određene stege kao zabranu šišanja, pokrivanja glave, itd.),

-         stajanje (vukūf) na Arefatu dan pred bajram,

-         7 osnovnih obilazaka oko Kabe (tavāfuz-zijāre).

Vādžibi (obaveze) hadža su:

-         Oprosni tavāf (tavāful-vedā’),

-         sa’j (brzi hod) između Safe i Merve,

-         stajanje na Muzdelifi bar jedan časak prije zore prvog dana Kurban-bajrama (vraćajući se s Arefata),

-         bacanje kamenčića na džemretima na Mini,

-         brijanje ili šišanje kose nakon obavljenih obreda.

Umra

Umra ili tzv „mali hadž“ je sunnet, pema nekima vādžib, a prema nekima čak i farzi-ajn (stroga individualna obaveza). Kao i hadž, treba je obaviti jedanput u životu.

Umra se sastoji samo od:

-         ihrāma,

-         tavāfa oko Kabe,

-         sa’ja između Safe i Merve,

-         brijanja ili šišanja kose nakon sa’ja.

***

Hadž i umra mogu se obaviti na tri načina:

1.     Kirān – znači istovremeno obaviti i hadž i umru. Došavši u Mekku hadžija prvo obavi umru (7 obilazaka oko Kabe i sa’j između Safe i Merve) a onda pod istim ihrāmom pređe na poslove hadža.

2.     Temettu’ – znači obaviti prvo umru, ošišati se i skinuti ihrāme, čime se oslobađa svih ihrāmskih stega, te u ihrām s nijetom hadža ponovo ući dan pred Arefat, tj. 8. zul-hidždžeta (jevmut-tervijje), ili prije, i preći na obrede hadža. Po ovom načinu hadž i umru već nekoliko zadnjih godina obavljaju i naše hadžije. Po njemu ćemo organizirati i ovaj naš Vodič.

3.     Ifrād – znači obaviti samo hadž ili samo umru. U tom slučaju umra se obavlja izvan mjeseci hadža (tj. izvan ševvāla, zul-ka’de i prvih 13 dana zul-hidždžeta). Samo za ovaj treći način nije obavezno klati kurbana.

***

Kako kaže hazreti Gazali, prije polaska na put, između ostalog, treba:

-         Učiniti tevbu (pokajanje) i vratiti eventualne dugove.

-         Na put ne polaziti bez dobra druga.

-         Prije puta klanjati dva rekata namaza učeći na prvom rekatu suru Kāfirūn a na drugom suru Ihlās.

BORAVAK U MEDINI

Ko me posjeti nakon smrti moje kao da me posjetio za života moga.

(Hadis bilježe et-Taberānī i ed-Dārekutnī od Ibn Omera, r.a.)

 • Posjeta Poslanikovu, s.a.v.s., mezaru je od najboljih mustehabba (preporučenih i pohvalnih radnji), naprotiv, približavanje na stepenu vādžiba (obaveznosti). Pejgamber, a.s., kaže: „Ko mogne a ne posjeti me, taj se od mene otuđio.“ A za svoju džamiju veli: „Namaz obavljen u mojoj džamij vredniji je od hiljadu namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji, izuzev Mesdžidul-harāma.“
 • Ko krene u posjetu Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., treba što više salavata da uči. Kad ugleda zidove Medine treba donijeti salavat i proučiti:

Allāhumme hāzā haremu Nebijjike fe-dž’alhu vikājeten lī minen-nār, ve emānen minel-’azāb ve sū’il-hisāb.

 • Ako je u mogućnosti prije ulaska u Medinu treba se okupati, namirisati i obući najljepše odijelo. U Medinu se ulazi skrušeno, smireno i dostojanstveno, učeći:

Bismillāhi ve ‘alā milleti Resūlillāh, Rabbi edhilnī mudhale sidkin ve ahridžnī muhredže sidkin ve-dž’al lī mil-ledunke sultānen-nesīrā. Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed va-gfir lī zunūbī ve-ftah lī ebvābe rahmetike ve fadlike.

 • Odmah po smještaju u hotel odlazimo u hazreti Poslanikovu džamiju.  Mustehabb (lijepo, preporučeno) je ući s kapije bābus-Selām. Inače, u džamiju se može ući sa svih strana. Ukoliko stiska dopusti, dva rekata namaza najbolje je klanjati kod Poslanikova, a.s., minbera tako da minberski stup bude s hadžijine desne strane. To bijaše mjesto gdje je stajao i hazreti Pejgamber. Za mjesto između njegova kabura i minbera s kojeg je držao hutbe, Alejhisselam je kazao: „Između moga kabura i moga minbera je perivoj (revda) od perivojâ džennetskih, a moj minber na mome je Bazenu (džennetskome).“ To mjesto, poznato kao Revda, prepoznaje se po zelenkastim ćilimima. U ostatku džamije oni su crveni. Revda je ujedno i najuži opseg džamije iz hazreti Poslanikova vakta. Za njegova života jedanput je proširivana, a iza njegova preseljenja na ahiret, više puta. Posljednje, ujedno i najveće proširenje, desilo se u 20. stoljeću, od strane kralja Fahda.
 • Kako se džamija širila, tako su po potrebi dograđivani i novi mihrabi. Danas postoje tri glavna mihraba:

-         Hazreti Poslanikov mihrab, ujedno i najstariji. Današnja forma mihraba je iz turskog vakta, no tačno na mjestu gdje je Alejhisselam predvodio namaz. Mjesto gdje je činio sedždu pod samim je mihrabom. Mjesto za sedždu ustvari je na mjestu gdje stajaše njegove mubarek noge.

-         Mihrab hazreti Osmanov, a nalazi se oko 10 metara ispred Alejhisselamova mihraba, u samom pročelju džamije.

-         Mihrab sultana Sulejmana, podignut u 16. stoljeću. Nalazi se oko 20 metara desno od Poslanikova, a.s., mihraba.

Plan Alejhisselamove džamije

 • Nakon namaza hadžija će učiniti sedždu zahvalnosti Allahu, dž.š., i proučiti dovu po želji. Nakon toga prilazi se Pejgamberovu, s.a.v.s., kaburu i staje kod njegove glave okrenut prema Kibli prenoseći mu selame i učeći salavate (prema Gazaliju staje se okrenut leđima Kibli). Nakon toga prouči se dova koju će Allah, dž.š., inša’allāh, ukabuliti. Selam se naziva i njegovim vjernim drugovima pored njega ukopanim, hazreti Ebū Bekru i hazreti Omeru.
 • Iza toga prilazi se stupu Ebū Lubābe na kojem se ashab zavezao sve dok mu Allah, dž.š., nije oprostio, gdje uči šta hoće od dova. Nakon toga prilazi se minberu i stavlja ruka na er-Rummāne (dosl. šipak) na koju je i Poslanik, s.a.v.s., stavljao svoju mubarek ruku dok je držao hutbu, te tako zadobije Pejgamberova, s.a.v.s., bereketa, učeći tom prilikom salavate. Iza toga prilazi se stupu el-Hannāne na kojem se nalazi ostatak debla koje je cvililo za Vjerovjesnikom, s.a.v.s., kad ga je ostavio i prešao da hutbe drži s minbere. Naravno, sve ovo je lijepo ukoliko bude moguće zbog stiske. 

 

Revda, Alejhisselamov mihrab i njegov minber

 

Plan Revde

 

1. Hazreti Poslanikov kabur

2. Hazreti Ebu Bekrov kabur

3. Hazreti Omerov kabur

4. Poslanikov, a.s., minber

5. Stup el-Muhalleka

6. Poslanikov, a.s., mihrab

7. Hazreti Aišin stup

8. Stup Ebu Lubābe ili stup pokajanja

9. Stup es-Serīr

10.Stup el-Mahris ili hazreti Alijin stup

11.Stup el-Vufūd (stup delegacije)

12.el-Mukebbirijje (mjesto s kojeg se ezani)

13.Hazreti Fatimin dom

14.Poslanikov, a.s., mihrāb tehedždžuda

 • Svugdje u džamiji postavljena su mala burad iz kojih se može točiti i piti Zemzem-voda. Ona se mahsus za Pejgamberovu džamiju dovozi iz mekkanskog Harema. Na svakom od njih crnim slovima piše sukjā Zemzem, tj. Zemzem-piće. Uglavnom je to rashlađena voda, no ima burencadi i s toplom Zemzem-vodom. Na njima plavim slovima piše gajr muberred, „nerashlađena“.
 • Mustehabb je nakon zijareta hazreti Pejgambera, s.a.v.s., zijaretiti i mezarje el-Bekī’ koje se nalazi neposredno uz lijevu stranu džamije, a otvara se iza sabaha i iza ikindije. U njemu posebno treba posjetiti ehli-bejtsko turbe u kojem se nalaze kaburovi hazreti Fatime, hazreti ‘Abbāsa, hazreti Hasana, hazreti Zejnul-Ābidīna, hazreti Muhammeda el-Bākira, te hazreti Dža’fera es-Sādika. To turbe danas je samo ograđeni dio koji se nalazi desno po ulazu u mezaristan. U Bekī’u je i hazreti Osmanov, r.a., mezar, mezar Poslanikova, s.a.v.s, sina Ibrahima, mezarja nekoliko Poslanikovih, s.a.v.s., žena, kabur njegove amidžinice Safijje, te mezarja mnogih ashaba i tabi’ina. 

 

Alejhisselamovo turbe i njegova džamija

 • Iza svega toga, lijepo je posjetiti Uhud, tj. mjesto na kojem se odigrala čuvena bitka na Uhudu. Tu posjetu mustehabb je obaviti u četvrtak. Ono što bi još trebali zijaretiti u Medini jeste mesdžid Kubā’, prvi mesdžid kojeg je sagradio hazreti Poslanik, a.s. Tu posjetu najbolje je obaviti u subotu. Mjesto Kubā’ i Poslanik, a.s., je imao običaj zijaretiti subotom. Za namaz obavljen u Kubā’u je kazao kako ima vrijednost umre. U poznatoj knjizi hanefijskog fikha el-Ihtijār li-ta’līlil-muhtār stoji kako je u Kubā’u lijepo proučiti sljedeću dovu:

ياَ صَريِخَ الْمُسْتَصْرِخيِن ، ياَ غَيّاَثَ الْمُسْتَغيِثيِن ، ياَ مُفَرِّجَ كَرْبِ الْمَكْروُبيِنَ ، ياَ مُجيِبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّيِنَ ، صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اكْشِفْ كَرْبيِ وَ حُزْنيِ كَماَ كَشَفْتَ عَنْ رَسوُلِكَ حُزْنَهُ وَ كَرْبَهُ فيِ هَذاَ الْمَقاَم ، ياَ حَنّاَنُ ياَ مَنّاَن ، ياَ كَثيِرَ الْمَعْروُفِ ، ياَ داَئِمَ الإِحْساَنِ ، ياَ أَرْحَمَ الرّاَحِميِنَ .

Jā Sarīhal-mustasrihīn, jā Gajjāsel-mustegīsīn, jā Muferridže kerbil-mekrūbīn, jā Mudžībe da’vetil-mudtarrīn, salli alā Muhammedin ve ālihī, ve-kšif kerbī ve huznī kemā kešefte an Resūlike huznehū ve kerbehū fī hāzel-mekām, jā Hannānu jā Mennānu, jā Kesīrel-ma’rūfi, jā Dā’imeil-ihsāni, jā Erhamer-rāhimīn -

„O Ti Koji pomažeš onima što dozivaju u pomoć, o Izbavitelju onih što zapomažu, o Razgalitelju žalosti onih ožalošćenih, o Ti Koji odazivaš se dovi onih primoranih, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, moju žalost i tugu ti otkloni kao što si Svome Poslaniku otklonio njegovu tugu i žalost na ovome mjestu! O Hannānu, o Mennānu, o Ti koji mnoga dobra daješ, vječnoga dobročinstva, o Najmilostiviji!

 • Sve ove posjete mogu se obaviti i individualno, mimo organizacije grupe u kojoj se nalazite. Za to postoje uglavnom tri mogućnosti:

- Sve te posjete obaviti pješke.

- Koristiti usluge malih kombija koji svaki dan izjutra organiziraju takve posjete.

- Uzeti taksi.

Ukoliko se ima i malo novca, prva mogućnost nije baš preporučena, ponajviše zbog uštede u vremenu a i mogućnosti da se zaluta.

Druga mogućnost je za sitne pare koristiti usluge malih neizglednih kombija koji iza svakog sabah-namaza stoje zdesna u ulici iza hazreti Poslanikove, a.s., džamije. Vozači tih kombija jasno viču ZIJĀRĀT ZIJĀRĀT („posjete, posjete“). Kombi polazi kad se napuni.

Konačno, treća mogućnost je najrahatnija ali i najskuplja, zaustaviti taksi. Tu je važno znati da svi taksisti nemaju istu cijenu. Pravilo je da se pogađate oko cijene, naravno prije nego što sjednete u taksi. Što je taksi veća harabatija, to će i cijena prijevoza biti niža.

 

Mesdžid Kubā u Medini

 

Mezarje Džennetul-bekī’

 

  

Mapa prednjeg dijela Džennetul-bekī’e

1. Abbās, r.a. (Amidža Poslanikov, a.s.)

2. Hzr. Fātima (Alejhisselamova kći)

3. Hzr. Hasan (Poslanikov, a.s., unuk)

4. Hzr. Zejnul-ābidīn (Hzr. Husejnov sin)

5. Hzr. Muhammed el-Bākir (sin hzr. Zejnul-ābidīnov)

6. Hzr. Dža’fer es-Sādik (sin hzr. Bākirov)

7. Zejneb (Alejhisselamova kći)

8. Umm Kulsūm (Alejhisselamova kći)

9. Rukajja (Alejhisselamova kći)

10.Ummul-benīn (majka Ebul-Fadla el-Abbāsa, r.a.)

11. Safijja, r.a. (Poslanikova, a.s., amidžinica)

12. Ātika (Poslanikova, a.s., amidžinica)

13. Poslanikove, a.s., supruge Džuvejrija, Aiša, Sevda,   Safijja, Mejmūna, Hafsa, Umm Habība i Umm Selema

14. Abdullāh ibn Dža’fer et-Tajjār, r.a.

 

15. Akīl ibn Ebī Tālib, r.a. (hzr. Alijin brat)

16. Muhammed ibn Zejd, Selmān ibnul-Hāris, Abdullāh ibn Mes’ūd i el-Mikdād ibnul-Esved, r.a.

17. Mālik ibn Enes (utemeljitelj malikijskog mezheba)

18. Nāfi’ (imam u kiraetu)

19. Ibrāhīm, r.a. (Poslanikov, a.s., sin)

20. Šehidi Hurre

21. Šehidi Uhuda

22. Ismā’īl, r.a. (sin hzr. Dža’fera es-Sādika)

23. Hzr. Osman, r.a.

24. Hzr. Halīma (dojilja Poslanikova, a.s.)

25. Sa’d ibn Mu’āz, r.a.

26. Fātima bint Esed, r.a. (hzr. Alijina majka)

27. Ebū Se’īd el-Hudrī, r.a.

28. Mjesto gdje stajaše mesdžid Ubejj ibn Ka’ba, r.a.

 Nastavit će se, ako Bog da!