Adem ef. Karađozović – Život i djelo (I dio)

Autor

Napomena
Rad je napisan 2003. godine

 

1. UVOD

 

          Otkako je islama u Bosni, pa sve do danas, sufizam ili tesawwuf kao posvemašnji oblik duhovnog ozbiljenja, održava svoj neprekinuti tok među Bošnjacima. Prvi pisani trag o postojanju zavije na ovim prostorima pronalazimo u vakufnami Isa-bega, sina Ishak-begova, pisanu godinu dana prije zvaničnog osvojenja Bosne 1463. godine. Ne smijemo prešućivati činjenicu da u našoj historiografiji, kako to lijepo zamjećuje Nedim Filipović, ‘’derviši fungiraju kao stjegonoše islamske duhovnosti, islamske intelektualne kulture i islamskog urbanizma vis a vis domaće balkanske civilizacije i njenog religijskog prostora.’’[1]

          Jedan od takvih promicatelja sufijske misli u XX stoljeću, iako prema hfz. M.Traljiću zvanično nije pripadao ni jednom sufijskom redu, bijaše Adem ef. Karađozović. Pripadao je plejadi pregalaca preko kojih je duh sufizma i njegov nauk pronošen kroz generaciju kriznog doba Stare Jugoslavije, te vrijeme komunističkog režima nakon 1945. godine. Njegova prosvjetiteljska uloga ostala je, reklo bi se, nedovoljno prepoznata i priznata, možda i zbog toga što je više djelovao samom svojom pojavom i snagom sohbeta negoli pisanom riječju.

          Objavljeni pisani trag o njegovu životu i djelu ostavio je tek rah. hfz. Mahmud Traljić, tekst objavljen u ‘’Preporodu’’, XII/1981. br.15., u povodu pola godine od njegove smrti. Efendiji Karađozoviću posvećen je još jedan tekst, i to za njegova života, objavljen u ‘’Preporodu’’ 1-15. februara 1979. Tekst nije potpisan, no prema šejh Abdullahu Fočaku iza njega stoji Husejn ef. Džozo. Na njegov život i djelo posebno se osvrnuo Mahmud Traljić i u Šebi Arusu iz 1981. Ovim našim radom osvrt na život i djelo Adem efendije trebao bi dobiti jednu puniju formu, tim više što je Adem ef. iza sebe ostavio i više neobjavljenih radova.

          Kao neposredni uvod u govor o životu i djelu Adem efendije pokušat će mo dati kraći osvrt na tretiranje sufijskoga nauka i tekijske prakse kroz fetve, pravna rješenja, koje su uvelike uticale na njegovu prisutnost na ovim prostorima, tim više što o tome kod nas skoro da i nije pisano. To nam neizravno nalaže i sam život Adem efendije kojeg je on u cjelosti posvetio odbrani i čuvanju tarikatskog života na ovim našim prostorima.

2. SUFIZAM U BiH KROZ FETVE

 

          Od uvjetno rečeno islamskih disciplina, sufizam je zasigurno najviše osporavan i branjen. Jedna ogromna masa knjiga napisana je s ciljem negiranja sufijskoga nauka i njegove anatemizacije, ali isto toliko je i literature kojom se tesawwuf brani pred tim nasrtajima. Ono što je ostalo nedovoljno istraženo jeste tretiranje sufizma u fetvama, pravnim rješenjima koja imaju obvezujuću snagu u određeno vrijeme i na određenom prostoru.

          Usuđujemo se kazati kako će se preko najviše osporavanog lika u sufizmu, andalužanskog ‘’mistika’’ Muĥyi-d-dīn ibn ‘Arebīja (u. 1240. u Damasku), i kroz same fetve najjasnije kristalizirati odnos spram sufizma. S tim u vezi, kako to zamjećuje Ibnu-l-Ālūsī, u odnosu spram Ibn ‘Arebīja ulema se diferencirala u tri skupine:[2]

1)     Oni koji ga svrstavaju u nevjernike i zabludjele. Među njima su el-‘Allāme es-Sehāwī, es-Sa‘d et-Taftazānī, el-Munlā ‘Alī el-Qārī, Ibnu-l-Hayyāţ, šejhu-l-islam Sirādžu-d-dīn el-Balqīnī, i drugi.

2)     Oni koji ga ubrajaju u samu elitu Allahovih evlija. Među njima su el-Kemāl ez-Zemelkānī, Şafiyyu-d-dīn ibn Ebi-l-Menşūr, el-Quţbu-l-Yūnīnī, ‘Abdu-l-Wehhāb eš-Ša‘rānī, šejh en-Nāblusī, Ibn Kemāl paša, i mnogi drugi.

3)     Oni koji ga smatraju evlijom ali zabranjuju iščitavanje njegovih knjiga, naprosto zato što terminologija kojom on operiše nosi sasma druge smislove od uobičajenih, koji ako se doslovno i kruto uzmu, bivaju katkad u suprotnosti s pozitivnim slovom Zakona. Među onima koji zastupaju ovo mišljenje su el-Dželāl es-Suyūţī, el-‘Allāme el-Ĥuskufī, i drugi.

Najobuhvatniji pregled fetvi kojima se tretira učenje Ibn ‘Arebīja, a preko njega i sveukupnog sufijskog nauka i prakse, prema dostupnim podacima, priredio je ‘Utmān Yaĥyā, a rad je objavio Francuski institut u Damasku 1964. godine. Iz njegovog rada se vidi kako je daleko više fetvi u kojima se daje negativna ocjena Ibn ‘Arebījeva učenja, negoli fetvi kojima se staje u njegovu odbranu. Međutim, kvalitativna vrijednost ovih drugih ipak će imati odlučujućeg uticaja u stvaranju općeg raspoloženja službene uleme spram sufijskoga nauka u islamskome svijetu, napose Turskoj carevini, pa tako i kod nas kao njenim sastavnim dijelom. Možda najzorniji primjer koji se tiče ovih naših prostora jeste fetva Ibn Kemal paše[3] (Šemsu-d-dīn Aĥmed ibn Suleymān, u. u Istanbulu 1534.) po kojoj se Ibn ‘Arebījevo učenje ocjenjuje pravovjernim, a bila je na snazi kod nas za Turskoga vakta.

S obzirom da jedan takav pregled fetvi kod nas nije nikada objavljen, ovdje u cjelosti priređujemo u bosanski jezik rad ‘Utmāna Y. objavljen u Damasku 1964. na francuskom jeziku.

Fetve kojima se osuđuje Ibn ‘Arebī:

 

ime muftije

mezheb

datum

smrti (h.)

izvor

1

M. b. ‘Abdu-l-Ġanī b. Nuqţa el-Baġdādī el-Ĥanbelī

 

hanbelija

 

629.

Sehāwī, el-Qawlu-l-munbī, Berlin, 2849 spr 790/37-37b.

2

‘Ut. b. ‘Ar. b. Mūsā es-Suhrewerdī ed-Dimešqī

šafija

643.

»» fol. 37b.

3

‘Ut. b. M. b. E. Bekr b. el-Ĥadžīb

malikija

646.

»» fol. 37b.

4

‘Al. b. ‘Az. b. ‘Abd el-Qawī el-Qurešī el-Mehedewī

/

649.

»» fol. 37b-38.

 

5

‘Az. b. ‘Abdu-s-Selām es-Sulemī

 

šafija

 

660.

Ibn Ĥadžer el-Heytemī, Paris-Nat. 1330/117b-123.

6

M. b. Yū. b. Mūsā b. Museddī

/

663.

El-Qawlu-l-munbī, fol. 42b-43.

7

‘Abdu-l-Ĥaqq b. Ibr. b. M. b. Seb‘īn

/

669.

»» fol. 42b-43.

8

M. b. ‘A. b. Ibr. b. Šeddād el-Enşārī el-Ĥalebī

/

684.

»» spr 790-43.

9

M. b. A. b. ‘A. b. M. el-Qasţalānī

malikija

686.

»» fol.43-45.

10

Ibr. b. Mi‘dād b. Šeddād el-Dža‘berī

/

687.

»» fol. 45.

11

Ibr. b. A. b. M. er-Reqqī

/

703.

»» fol. 47-47b.

12

‘Abdu-l-Ġaffār b. A. el-Qūşī

/

708.

»» fol. 45-47.

13

A. b. Ibr. b. ‘Ar. el-Wāsiţī

šafija

711.

»» fol. 37b-50.

 

14

M. b. Yū. b. ‘Al. el-Džezerī

 

šafija

 

711.

»» fol. 50-51; Teqiyyu-d-dīn el-Fāsī, ‘Iqdu-t-temīn, Paris-nat. 2123/ 196b-208.

15

Mes‘ūd b. A. b. Mes‘ūd el-Ĥāritī

hanbelija

711.

El-Qawlu-l-munbī, fol. 51; el-‘Iqdu...ibid.

16

A. b. ‘Al. el-Qurešī

/

715.

El-Qawlu..., fol. 51-51b.

17

‘A. b. Ya‘qūb el-Bekrī

šafija

724.

»» fol. 51b-52b; el-‘Iqd...ibid.

18

Mūsā b. M. b. A. el-Ĥ. A.

hanbelija

726.

el-Qawlu..., fol. 52b-53.

 

19

A. b. ‘Abdu-l-Ĥalīm b. Teymiyye

 

hanbelija

 

728.

»» fol.53-68; el-‘Iqd...,2123/196b-208;Medžmū‘u-r-resā’il we-l-mesā’il, 2e part., pp.11.

20

‘A. b. Ism. el-Qunewī

šafija

729.

El-Qawlu..., fol. 68.

21

M. b. Yū. b. Ya‘qūb el-Dženedī

šafija

730.

»» fol. 68-68b.

22

M. b. Ibr. Sa‘d Allāh b. Džemā‘a

šafija

733.

‘Iqd..., 2123/196b-208.

23

‘Abdu-l-Laţīf b. ‘Al. es-Su‘ūdī

/

736.

El-Qawlu..., spr 790/69-84b.

24

A. b. M. b. A. b. M. es-Sem‘ānī

/

736.

»» fol. 84b-85.

25

‘ū. b. A. Ĥazm el-Kettānī

/

738.

»» fol. 85-85b; el-‘Iqd..., 2133/196b-208.

26

A. b. A. b. ‘Al. b. M. el-Ġubrīnī

/

714.

»» fol. 85b-86.

27

Ibr. b. M. b. Ibr.

malikija

742.

»» fol. 86-87b.

28

Yū. b. ez-Zekī b. ‘Ar. el-Mizzī

šafija

742.

»» fol. 87b.

29

‘Isā b. Mes‘ūd ez-Zewāwī

malikija

743.

‘Iqd..., 2132/196b-208.

30

M. b. M. b. Ibr.

malikija

744.

El-Qawlu..., fol. 89-90.

31

A. Ĥayyān M. b. Yū. b. el-Ġarnaţī

malikija

745.

»» fol. 90-98b.

32

M. b. A. b. ‘Ut. ed-Dehebī

šafija

748.

»» fol. 98b-103b.

33

A. b. Eybek ed-Dimyaţī

/

749.

»» fol. 103b.

34

‘Al. el-Muteweffā

malikija

749.

»»

35

M. b. A. Bekr b. Eyyūb b. Qayyim el-Džewzīyye

hanbelija

751.

»» fol. 103b-104.

36

‘A. b. ‘Abdu-l-Kāfī es-Subkī

šafija

756.

»» fol. 104-105b.

37

‘Ar. b. A. b. ‘Abdu-l-Ġaffār el-Īdžī

šafija

756.

»» fol. 105b.

38

Qiwāmu-d-dīn Emīr Kātib b.‘U. el-Itqānī

hanefija

758.

»» fol. 105b.

39

‘Al. b. Yū. b. ‘Al. b. Hišām

malikija

761.

»» fol.105b-106.

40

M. b. ‘A. b. ‘Abdu-l-Wāĥid b. en-Neqqāš

šafija

763.

»» fol. 106-108.

41

Şalāĥu-d-dīn Halīl b. Eybek eş-Şafedī

/

764.

»» fol. 108-111b.

42

El-H. b. en-Nāblusī

/

772.

»» fol. 111b-112b.

43

‘Al. b. Es‘ad b. ‘A. el-Yāfi‘ī

šafija

768.

»» fol. 112b.

44

Temmām b. ‘A. b. ‘Abdu-l-Kāfī es-Subkī

šafija

773.

»» fol. 112b.

45

‘U. b. Is. el-Hindī

hanefija

773.

»» fol. 112b-113.

46

M. b. M. b. ‘Abdu-l-Kerīm b. Ridwān el-Mewşilī

šafija

774.

»» fol. 113.

47

Ism. b. ‘U. b. Ketīr el-Fidā

/

774.

»» fol. 113-114b.

48

A. b. Yaĥyā b. a. Bekr b. a. Ĥadžele et-Tilimsānī

/

776.

»» fol. 114b-127.

49

‘Abdu-l-Wehhāb b. M. b. M. b. ‘Īsā

malikija

789.

»» fol. 127.

50

M. b. ‘Al. b. A. el-Madisī eş-Şāliĥī

hanbelija

789.

»» fol. 127-127b.

51

A. b. M. eş-Şaymerī

hanefija

790.

»» fol. 127b.

52

M. b. Mūsā b. M.

hanefija-šafija

790.

»» fol. 127b-128.

53

‘U. b. Muslim b. Se‘īd el-Qurešī

šafija

792.

»» fol. 128-128b.

54

Dželāl b. A. b. Yū. et-Tebbānī

hanefija

793.

»» fol. 128b.

55

M. b. ‘Abdu-d-Dā’im el-Mişrī eš-Šādilī

šafija

797.

»» fol. 128b-130b.

56

‘A. b. Yū. el-Mahzūmī ed-Dimešqī

šafija

803.

»» fol. 790/130b.

57

M. b. M. b. ‘Arefe et-Tūnisī

malikija

803.

»» fol. 130b.

58

‘U. b. ‘A. el-Enşārī (el-Muleqqin)

/

804.

»» fol. 130b-131.

59

‘U. b. Reslān el-Bulqīnī

šafija

805.

»» fol. 131-132b.

60

‘Abdu-r-Raĥīm b. el-Ĥu. el-‘Irāqī

/

806.

»» fol. 132b-138.

61

A. b. Ibr. b. ‘A. el-‘Usāqī

/

806.

»» fol. 138-138b.

62

‘Īsā b. Ĥadždžādž es-sa‘dī

/

807.

»» fol. 138b.

63

‘Abdu-r-Raĥmān M. b. M. b. M. b.Haldūn

malikija

808.

»» fol. 138b-142b; el-‘Iqd...2123/196b-208.

64

M. b. M. b. el-Hidr el-‘Ayzerī el-Ġazzī

šafija

808.

el-Qawlu... fol. 142-159.

65

A. Bekr b. M. b. Şāliĥ b- el-Hayyāt el-Yemenī

šafija

811.

»» fol. 159-160.

66

‘A. b. el-Ĥ. b. a. Bekr el-ĥ. el-Hazredžī ez-Zebīdī

/

812.

»» fol. 160.

67

‘A. b. A. b. a. Bekr eš-Šāfi‘ī

šafija

813.

»» fol. 160.

68

A. b. a. Bekr b. ‘A. en-Nāširī ez-Zebīdī

/

815.

»» fol. 160-162b.

69

A. b. Neşīr el-Bāġūnī

šafija

816.

»» fol. 162b.

70

M. b. ‘U. b. ‘Al. el-‘Awwādī el-Yemenī

šafija

816.

»» fol.

71

A. Bekr el-Ĥu. el-Merāġī el-Medenī

šafija

816.

»» fol. spr 790/162b-163.

72

M. b. Ya‘qūb el-Feyruzābādī el-Šīrāzī

šafija

816.

»» fol. 163 (1)

73

M. b. ‘U. b. Sū‘ān el-Yemenī

hanefija

817.

»» fol. 163.

74

Halef b. a. Bekr el-Ĥarīrī el-Mişrī

malikija

818.

»» fol. 163.

75

A. b. ‘Abdu-ş-şamed eš-Šu‘bī

/

820.

»» fol. 163.

76

Zeynu-d-dīn b. Yū.

/

823.

»» fol. 163-163b.

77

M. b. ‘A. (Nūru-d-dīn Haţīb el-Yemenī)

/

825.

»» fol. 163b-164.

78

A. b. ‘Abdu-r-raĥīm b- el-Ĥu. el-‘Irāqī

šafija

826.

»» fol. 164-167b.

79

M. b. a. Bekr b. ‘U. ed-Demāmīnī

malikija

827.

»» fol. 167b.

80

M. b. A. b. ‘Al. ed-Dafrī

malikija

828.

»» fol. 167b.

81

M. b. Ibr. b. M.  el-Beštekī

/

830.

»» fol. 167b-168.

82

Q. b. ‘U. ed-Dumtī (Yemen)

/

832.

»» fol. 168.

83

M. b. A. b. A. el-Fāsī

malikija

832.

»» fol. 168-171.

84

M. b. M. b. M. el-Džezerī ed-Dimešqī

/

833.

»» fol. 171-173.

85

Yaĥyā b. Seyfu-d-dīn eş-Şaymerī

hanefija

833.

»» fol. 173-176.

86

A. Bekr b. ‘U. b. ‘Irfān

šafija

833.

»» fol. 176.

87

A. b. Maĥ. b. M. el-Qayşarī (el-‘Adžemī)

hanefija

833.

»» fol. 176.

88

Ĥ b. M. b. Sa‘dī el-Yemenī

šafija

834.

»» fol. 176b.

89

A. eš-Šelifī (Yemen)

šafija

834.

»» fol. 176b.

90

Ibr. b. ‘U. b. Ziyāde

šafija

834.

»» fol. 176b.

91

A. b. el-Ĥirāzī

/

836.

»» fol. 176b-177.

92

Ism. b. a. Bekr b. ‘Al. b. el-Muqrī el-Yemnā’ī

 

/

 

837.

Ibn Ĥadžer el-Heytemī, Paris-Nat. 1338/117b-123.

93

A. b. ‘Az. eš-Šefekī eš-Šīrāzī (učenik Šerīfa Džurdžānīja)

 

/

 

839.

 

el-Qawlu... fol. 205b.

94

M. b. ‘Al. el-Halīlī el-Yemenī

/

839.

»» fol. 205b-206.

95

M. b. a. Bekr b. M. b. Şāliĥ b. el-Hayyāţ

/

839.

»» fol. 206.

96

M. b. M. b. M. el-Buhārī (učenik Sa‘du-d-dīn Taftazānīja)

 

hanefija

 

841.

»» fol. 206-207.

97

M. b. A. b. ‘U. eš-Šūbāţī

malikija

842.

»» fol. 207-208.

98

A. Bekr b. Is. (šejh šeyhūniyyamedrese u Kairu)

 

hanefija

 

847.

»» fol. 208.

99

‘Ut. b. ‘U. en-Nāširī el-Yemenī

šafija

848.

»» fol. 208-208b.

100

Fetĥullāh  el-‘Adžemī (u. u Tunisu)

/

848.

»» fol. 208b.

101

M. b. ‘A. b. M. eš-Šafi‘ī (u. Kairu)

šafija

850.

»» fol. 208b.

102

‘Izzu-d-dīn ‘Abdu-s-selām b. Dāwūd el-Maqdisī

šafija

850.

»» fol. 208b.

103

A. Bekr b. A. b. M. b. ‘U. el-Esedī ed-Dimešqī

šafija

851.

»» spr. 790/208b-209.

104

Mūsā b. M. ed-Didžā‘ī ez-Zebīdī

/

851.

»» fol. 209.

105

A. b. ‘A. b. M. el-‘Aqalānī (Ibn Ĥadžer)

šafija

852.

»» fol. 209-213.

106

Ĥu. b. ‘Ar. b. M. b. ‘A. el-Ahdelī el-Yemenī

šafija

855.

»» fol. 213-217.

107

Maĥ. b. A. el-‘Ayntābī el-Qāhirī

hanefija

855.

»» fol. 217-220b.

108

Eš-Šihāb el-Maqdisī b. a. ‘Udeybe (u. Jerusalemu)

/

856.

»» fol. 220b.

109

M. b. M. b. M. b. ‘A. en-Nuweyrī el-Qāhirī (u. Mekki)

 

malikija

 

857.

»» fol. 220b.

110

’Abdu-s-selām b. A. el-Baġdādī

hanefija

859.

»» fol. 220b-221.

111

Menşūr b. el-Qazwīnī, ‘Imādu-d-dīn

šafija

860.

»» fol. 221-221b.

112

M. b. ‘Al. b. Hālid Šemsu-d-dīn ed-Dimešqī

šafija

861.

»» fol. 221b-223b.

113

M. b. ‘Abdu-l-wāĥid b. el-Humām (el-Kemāl)

hanefija

861.

»» fol. 223b-224.

114

Šeyh Medyen el-Ušmūnī

/

862.

»» fol. 224.

115

M. b. M. b. ‘A. b. A. el-Eyyūbī el-Ĥalebī (eš-Šemmā‘)

 

šafija

 

863.

»» fol. 224.

116

Sirādžu-d-dīn b. Musāfir er-Rūmī

hanefija

865.

»» fol. 224-224b.

117

Sa‘du-d-dīn b. ed-Deyrī

hanefija

867.

»» fol. 224b.

118

A. b. ‘U. b. ‘Ut. b. ‘A. ed-Dimešqī

šafija

868.

»» fol. 224b-225.

119

Şāliĥ b. Sirādžu-d-dīn el-Bulqīnī

šafija

868.

»» spr. 790/225.

120

‘Abdu-l-Kebīr el-Ĥadremī

/

869.

»» fol. 225.

121

Ramadān b. ‘U. b. Mezrū‘ el-Itkāwī

šafija

870.

»» fol. 225-225b.

122

M. b. ‘A. b. ‘A. b. M. el-Qallātī el-Qūşī

šafija

870.

»» fol. 225b-228.

123

A. Zekeriyyā YaĤyā b. M. b. M. el-Munāwī

šafija

871.

»» fol. 228.

124

A. b. M. b. M. (Ibnu-l-Kemāl)

hanefija

872.

»» fol. 228-228b.

125

M. b. A. Bekr el-Ĥasenī el-Menfelūţī

malikija

873.

»» fol.  228b.

126

M. b. ‘Ar. el-Ĥanefī

/

874.

»» fol. 228b-230b.

127

M. b. M. b. ‘Ar. el-Qāhirī

/

874.

»» fol. 230b.

128

A. b. Ibr. el-Kettānī

hanbelija

876.

»» fol. 230b-231.

129

El-Emīn el-Āksarāy

hanefija

880.

»» fol. 231.

130

M. b. ‘Afīfu-d-dīn

/

880.

»» fol. 231-231b.

131

‘U. eš-Šāfi‘ī (A. Ĥafş el-‘Abbāsī)

/

885.

»» fol. 231b.

132

Burhānu-d-dīn A. el-Ĥ. el-Biqā‘ī (u. Damasku)

šafija

885.

»» fol. 231b.

133

Ibr. b. ‘A. el-Ĥuswynī el-Madisī

/

887.

»» fol. 231b-232.

134

A. Fadl M. b. eš-Šiĥne el-Ĥalebī

hanefija

890.

»» fol. 232.

135

Bedru-d-dīn el-Bulqīnī

šafija

890.

»» spr 790/232-232b.

136

‘Ubeydullāh b. Maĥ. eš-Šāšī

/

895.

»» fol. 232b.

137

‘Abdu-l-Melik eş-Şāwī

/

896.

»» fol. 232b.

138

‘Abdu-l-mu‘tī el-Maġribī

/

896.

»» fol. 232b.

 

Fetve kojima se brani Ibn ‘Arebījevo učenje:

 

ime muftije

mezheb

datum

smrti (h.)

izvor

1

A. ‘Al. M. b. Maĥ. b. el-Ĥ. en-Nedždžār Muĥibbu-d-dīn el-Baġdādī

 

šafija

 

643.

Ibn Ĥadžer el-Heytemī, Mes’ele, Paris-Nat. 1338A/117b-123.

2

Kemālu-d-dīn a. M. ‘Abdu-l-wāĥid b. ‘Abdu-l-Kerīm b. Hačef el-Enşārī ez-Zemlekānī

 

/

 

651.

»»

3

A. b. ‘Al. eţ-Ţaberī el-Mekkī

šafija

694.

»»

4

A. b. M. b. ‘Aţā’ullāh el-Iskenderī

/

709.

»»

5

‘Al. b. ‘U. b. M. b. ‘A. Neşīru-d-dīn el-Beydāwī

/

716.

Halet 271/33b-34; Nafiz 685/le R

6

A. b. ‘Ar. b. M. el-Ĥarīrī

/

758.

Mes’ele... 1338A/117b-123.

7

‘Afīfu-d-dīn ‘Al. b. sa‘A. el-Yāfi‘ī

/

768.

»»

8

Nedžmu-d-dīn Ţāhir b. ‘Arebšāh el-Isfehānī

/

786.

»»

9

Weliyyu-d-dīn el-Melewī

/

794.

»»

10

Nedžmu-d-dīn el-Bāhī

/

808.

»»

11

M. b. Ya‘qūb b. M b. Ibr. Medždu-d-dīn eš-Šīrāzī el-Feyrūzābādī

 

/

817.

Fatih 5376/117b-118b-972H.; Yahya Ef. 2415/ 167b-168; Ist. Univer. 3518A; Nafiz 685/2eR.

12

‘Alā’u-d-dīn a. el-Ĥ. b. Sellām ed-Dimešqī

/

829.

Mes’ele... 1338A/117b-123.

13

A. b. ‘A. b. M. b. Ĥadžer el-‘Asqalānī

/

852.

Esad Ef. 3565/1b; Nafiz paša 685/4.

14

Dželālu-d-dīn es-Suyūţī

/

911.

Mes’ele... 1338A/117b-123; Laleli 1512/53.

15

A. Yaĥyā Zekeriyyā b. M. el-Enşārī

šafija

916.

Mes’ele... »»; Nafiz paša 685/5eR.

16

Ibn Kemāl paša

 

/

 

940.

Keliç Ali 1049 Medž.; Esad Ef. 3660/7e R., 3743/5e R.; Fatih 5374/276; Bešir aga 661/64b.

17

A. b. M. b. ‘A. b. Ĥadžer el-Heytemī

/

973.

Mes’ele... 1338A/117b-123.

18

Sa‘dī Ef. Ĥāmid b. Maĥ. el-Qasţamūnī

/

985.

Azhar 775 (Ĥalīm) 34822/65-66.

19

El-Bedr b. eş-Şāĥib

/

988.

Mes’ele... 1338A/117b-123.

20

Eš-Šems el-Bisāţī

/

1004.

»»

21

‘Ar. el-Meqābirşī

šafija

975.

Esad Ef. 1318/12-22.

22

Ĥu. en-Neşībī

šafija

/

»»

23

‘Abdu-l-wehhāb el-‘Urdī

šafija

967.

»»

24

Šihīn A. el-Anţākī

/

/

»»

25

M. b. Ibr. b. ‘Ar. el-‘Imādī ed-Dimešqī

/

1135.

»»

26

M. Bilāl el-Ĥanefī

/

/

»»

27

‘Abdu-l-mun‘im et-Tendžānī

/

/

Paris-Nat. 3244A/8e R.

28

(x)

/

/

Nafiz 685/3e R.

29

(x)

/

/

Veliyuddin 3280/20.

30

(x)

/

/

Esad Ef. 3646/42.

31

(x)

/

/

Suleymaniye 1046/9.

32

(x)

/

/

Żāhiriyye 5517.

33

(x)

/

/

Veliyuddin 3225/5.

 


[1] Nedim Filipović, ‘’Osvrt na pitanje islamizacije ...’’, Godišnjak ANUBIH  XIII, str. 387.

[2] Usp. Ibn ‘Arebī, el-Futūhātu-l-mekkiyye, Beyrūt, 1998., str. 7, 8, 15-18.

[3] Ibn Kemal paša bio je muderris K.Pruščakova učitelja.