Šta je to ''Ehli bejt'' (Ehlu-l-beyt) (I dio)

Autor

 

 Uvod

 

Usuđujemo se kazati kako ogroman broj muslimana, bar nas koji pripadamo ''ehli sunnetu we-l-džemā‘atu'', nikada nije čuo za pojam ''ehli bejta'', a on je više nego bitan članak koji upotpunjuje islamsko vjerovanje. Shodno tomu, elementarno nepoznavanje i nepriznavanje onoga što nosi pojam ''ehli bejta'' čini ljudsko vjerovanje krnjavim.

Takvo što svjedoče sami temelji islamskoga Creda. Ako je to tako, a vidjećemo da jeste, tada se s razlogom postavlja pitanje zašto je institucija ''ehli bejta'' kroz stoljeća gurana ustranu?! Ona tu sudbinu, nažalost, doživljava i danas, poglavito unutar svakog drugog sirovo ''materijalističkog'' miljea.

S druge strane, u sufizmu i šiizmu (islamski ezoterizam) institucija ''ehli bejta'' uvijek je činila i čini jednu od ključnih kategorija. No, važno je kazati kako pojam ''ehli bejta'' ne bi trebao biti vezan samo uz islamski ''misticizam'', iako danas tek u njemu on pronalazi puni smisao.

2. Šta je to zapravo, ili bolje reći ko je to ''Ehli bejt''?

 

''Ehli bejt'' (ehlu-l-beyt), ili ''Āl Muhammed'', jeste oznaka za bližu porodicu Pejgamberovu, s.a.v.s., njegovu kći h.Fatimu, njena supruga i Poslanikova, a.s., amidžića h.Aliju, njihove sinove h.Hasana i h.Husejna, te potomke ove dvojice. Zašto je ''ehli bejt'' značajan za nas? Odgovor prepuštamo riječima Uzvišenog u Knjizi Njegovoj, govoru poslanika Njegova Muhammeda, s.a.v.s., i kazivanju h.Alije.

 

3. Kur'an o "Ehli bejtu"

 

Kada je objavljen ajet - ''... Reci: 'Ne tražim za ovo nikakvu nagradu od vas, osim ljubavi za rodbinu,...''(Dogovaranje, 23), ashabi upitaše: ''O Poslaniče Božiji, ko su srodnici kojima se duguje ljubav naša!?'' On odgovori: ''Alja, Fatima i njihovi sinovi.''[i]

Ibn ‘Abbās, r.a., pripovjeda: ''Kada je objavljen ajet: ''A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zaista najbolja stvorenja'' (Dokaz, 7), Poslanik, s.a.v.s., je rekao h.Aliji: ''Taj ajet odnosi se na tebe i tvoje pristalice koji će biti blaženi na Sudnjem danu, a i Bog će biti zadovoljan tobom.''[ii]

Allah, dž.š., kaže u Kur’anu:– ''... Allah želi da od vas, o ehlu-l-beyt (Poslanikova porodico), grijehe odstrani,[iii] i da vas potpuno očisti,...''(Saveznici, 33). Prema šiijskom učenju, kao i mišljenju znatnog broja sunnijskih učenjaka, pod Poslanikovom, s.a.v.s., porodicom ovdje se misli na Alīju, Fatimu, Hasana i Husejna, r.a.[iv] Da je to ispravno tumačenje ovog ajeta, svjedoče sljedeći primjeri:

Enes ibn Mālik, r.a., prenosi kako je Poslanik, s.a.v.s., idući na sabah namaz u džamiju, šest mjeseci prolazio pored kućnih vrata Fatime, r.a., govoreći pritom: ''Na namaz, o ehlu-l-beyt, Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti,'' tj. citirao bi gornji ajet.[v] Slično pripovjeda i Ebū Hamrā’, r.a.[vi]

Wāsile ibnu-l-Esqa‘, r.a., pripovjeda: ''Došao sam jedne prilike kod Fatime, r.a., kući, tražeći h.Aliju. Ona mi reče da je Alja, r.a., otišao kod Poslanika, s.a.v.s., pa ja sjedoh da ga pričekam, kad eto ti dolazi Poslanik, s.a.v.s., sa Alijom, r.a., i držeći za ruke Hasana i Husejna, r.a. Ušavši u kuću, Poslanik, s.a.v.s., posadi h.Aliju i h.Fatimu preda se, a na svoje desno i lijevo stegno posadi Hasana i Husejna, r.a., te ih sviju omota svojim haljetkom učeći gornji ajet, a onda reče:– ''Bože, ovo je moja porodica, a moja porodica je najpreča!''[vii] Slično ovoj predaji pripovjedaju i supruge Allahova Poslanika, s.a.v.s., Umm Seleme, r.a., i Aiša, r.a.[viii]

Od Ebū Se‘īda, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ovaj ajet je objavljen o petorici: meni, Aliji , Hasanu, Husejnu i Fatimi.''[ix]

Kada je objavljen 61. ajet sure Porodica ‘Imrānova, Poslanik, s.a.v.s., je, pozvavši Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna, r.a., rekao: ''Bože, ovo je moja porodica!''[x] 


[i] Nehdžu-l-belāġa, str.22. , usp. tak. Ibn Ketīr, Tefsīru-l-Kur’āni-l-‘azīm, Beyrūt, 1983., tom IV, str.100.

[ii] Ši’a u islamu, str.43.

[iii] Prema Imamu Ebū ‘Abdullāhu pod ridžsom u ajetu misli se na šekk (sumnju), tj. svaku sumnju u pogledu njihova imāmeta, tj. vodstva. (Vidi Me‘āni-l-ahbār, str.138)

[iv] Usp. Sayyid Mujtaba Musavi Lari, Imamate and leadership, Qum, El-Hadi, Foundation of Islamic Cultural Propagation in the World, 1417/1996., str.175-183.

[v] Tefsīru-l-Kur’āni-l-‘azīm, tom III, str.451.

[vi] Imamate ..., str.178.

[vii] Tefsīru-l-Kur’āni-l-‘azīm, tom III, str.451.

[viii] Usp. Ibid., str.452.453.

[ix] Ibid., str.453.

[x] Usp. Šarhu Sahīhi Muslim, tom XV, str.176-179. Međutim, znatan broj sunnijskih učenjaka smatra da je ovaj ajet ipak objavljen u povodu žena Časnog Poslanika, s.a.v.s., jer to zahtijeva kontekstualni princip cijelog ajeta, tj. prethodnog Kur’ānskog teksta. (Vidi Tafsīru-l-Kur’āni-l-‘azīm, tom III, str.454., tak. usp. eš-Šewkānī,Zubdetu-t-tefsīr min Fethi-l-qadīr (muhtesar), Dimešq, 1994., str.554). No, pobornici prvog mišljenja kažu da je nemoguće i neprimjereno tako tumačiti ovaj ajet, jer da je riječ o ženama Allahova Poslanika, s.a.v.s., lične zamjenice u tom ajetu bile bi u drugom licu ženske množine, shodno pravilima arapskoga jezika, a ne kao što to stoji u ajetu, u drugom licu muške množine, tj. umjesto ennakum, trebalo bi da stoji ennakunne, te umjestoyutahhirukum, trebalo bi da stoji yutahhirukunne (Usp. Imamate ..., str.179).

4. Poslanik, s.a.v.s, o "Ehli bejtu"

 

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: – ''Primjer moje porodice među vama je kao Nūhova lađa, ko se na nju ukrca, spasio se, a ko izostane, propao je.''[i]

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Ostavljam vam dvije velike i vrijedne stvari, jednu veću od druge. Allahovu Knjigu – pruženo uže od Neba do Zemlje, i moju porodicu. To dvoje nikad neće biti odvojeno jedno od drugog, sve dok se ne sretne na džennetskom Bazenu (Hawdu).''[ii] U drugoj verziji istog hadisa se još i dodaje: ''... ako je se budete držali (mog ehlu-l-beyta), nikada nećete zalutati nakon mene!''[iii]

Od Ibn ‘Abbāsa, r.a., prenosi se kako je Vjerovjesnik, s.a.v.s., upitano riječima koje je Adem, a.s., primio od Gospodara svoga[iv], eda bi mu On oprostio, na što je rekao: '' Zaiskao je s haqqom (pravom) Muhammadovim, Alijinim, Fatiminim, el-Hasanovim i el-Husejnovim da mu Allah oprosti, pa mu je On i oprostio.''[v] 


[i] el-Mutteqī el-Hindī, Kenzu-l-‘ummāl, Dimešq, tom XII, broj 34.144, 34.151, 34.169 i 34.170. Usp. tak. i Ši’a u islamu, str.174. Es-Suyūtī navodeći isti hadis u svojoj zbirci el-Džāmi‘u-s-saġīr pod rednim brojem 8162., kaže da je hadis na stepenu hasen vjerodostojnosti.

[ii] Ahmed ibn Hanbel, el-Musned, el-Qāhire, 1995., tom X, str.48.

[iii] Ibid., red. broj 11.499.

[iv] Aluzija na 37. ajet sure Krava.

[v] El-Hullī, Minhādžu-l-kirāme fī ma‘rifeti-l-imāme, Qum, Mu’essase ‘Āšūrā’, 1379. ..., str.124.

5. Hazreti Alija o "Ehli bejtu"

 

U jednom od svojih hutbi Alī ibn Ebī Tālib, r.a., kaže: ''... Putokazi su postavljeni, naznake su jasne, a svjetionik je uspravljen, pa kud idete ustranu i lutate dok su među vama potomci Vjerovjesnika vašeg? Oni su uzde Pravog, znaci Vjere i jezici Istine. Priznajte im isti položaj valjani kao što ga priznajete Kur’anu i pristupite im kao što deve žedne prilaze pojilu...''[i]

U jednom drugom govoru kaže h.Alija: ''... Pazite na članove porodice Vjerovjesnika vašeg. Stalno se držite puta njihova. Slijedite korake njihove zato što vas nikada neće ostaviti izvan poduke i nikada baciti u propast. Ako oni sjede, sjedite i vi, a ako se oni podignu, podignite se i vi. Ne idite ispred njih, budući da biste tako zalutali. Ne zaostajte iza njih, kako ne biste tako propali...''[ii]

Na kraju jednog dužeg govora svog kaže h.Alija: ''... Mi smo stablo poslanstva, postojano mjesto poruke, spuštalište meleka, rudnici znanja i vrela mudrosti. Onaj koji nas pomaže i onaj koji nas voli očekuje milost, dok neprijatelj naš i onaj koji nas mrzi očekuje gnjev.''[iii]

U jednoj od svojih hutbi h.Alija kaže: ''... Gdje su oni koji su tvrdili da su duboko upućeni u znanje, mimo nas, lažući i čeneći nepravdu nama, iako nas je Allah visoko uzdigao a njih ponizio, nas obdario a njima uskratio, te nas uveo a njih istjerao. S nama se traži uputa, a sljepilo otklanja...''[iv]

Kaže h.Alija: ''... Mi smo odjeća i drugovi, rizničari i kapije. U kuće se ulazi samo kroz kapije njihove. Ko god u njih uđe drukčije a ne kroz kapiju, lupežom je zvan...''[v] Ovaj iskaz dā se razumijevati u kontekstu Poslanikovih, s.a.v.s., riječi: ''Ja sam grad znanja, a kapija njegova jeste Alija.''

 


[i] Nehdžu-l-belāġa, str.84.

[ii] Ibid., str.94.

[iii] Ibid., str.102.

[iv] Ibid., str.118.

[v] Ibid., str.124.