Muharremska predavanja 1431./2009. godine: Peti dan

Kategorija

  

 

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil alemin

Vessalatu vesselamu ala sejjidina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi edžmein.

 

Bogu jedinome hvala, u polovini smo Matema, prvih deset dana mjeseca Muharrema. Bliži nam se i Dan Ašure, završetka prve trećine prvoga od posebno svetih mjeseci u hidžretskoj godini.

Nastavljamo druženje s mudrostima hazreti Šejhi Ekbera Ibn Arebija, pozivajući se na komentare hazreti šejha Mulla Hasana Kurdija. U današnjoj mudrosti hazreti Šejhi Ekber kaže:

 

السَّائِرُ إِلَى اللهِ مُنْقَطِعٌ بِرُؤْيَاه.

Putnik ka uzvišenom Allahu postaje odsječen kada Ga vidi.

 

Slično brojnim mislima, i cijelim djelima, hazreti Ibn Arebija, ovo se može razumjeti na dva načina, na dva vedžha.

Prvi način bi imao slijedeće značenje: kada putnik ka uzvišenom Allahu dostigne stepen izravnoga svjedočenja uzvišenog Gospodara (mušâheda), tada bîva otrgnut od svega drugog, od stvorenja, od sebi bliskih ljudi, od sâmoga sebe.

Rahmetli dr Teufik Muftić navodi da imenica „munkati‛“ ima i značenje: „zaboravljeni mrtvac/ u Čistilištu za kojeg se niko ne moli/“ (str. 1214.). Eto, takva postaje osoba koja dostigne stepen izravnog svjedočenja, i njeno stanje nije nešto što se može imitirati. Onaj ko imitira ovo stanje, prije ili kasnije, privatno ili javno, oda svoje istinsko stanje.

„Zaboravljeni mrtvac“ otrgnut je od svega – od svih stvorenja, od svega materijalnog, od tijela, od svih osjetila, od mišljevina; posvjedočio je uzvišenoga Gospodara što mu je na srce manifestirano na poseban način jer uzvišeni Allah, Njegova Bît, ne može biti viđena. Tako izgleda onaj ko je ozbiljio mušâhedu.

Drugi način čitanja citirane hazreti Ibn Arebijeve mudrosti, kako to objašnjava hazreti šejh Mulla Hasan Kurdi, jeste slijedeći: Putnik ka uzvišenom Allahu bîva odsječen na tom putu kada posvjedoči sebe.

Kako je poznato, jedno od ključnih pitanja pri radu sa tekstovima na arapskom jeziku jeste tumačenje zamjenice, odgonetanje na koga ili na šta se zamjenica odnosi. U ovom slučaju, ključni pojam je: „ru'jâh(u)“, što znači „svjedočiti njega“. Ukoliko se to „njega“ čita kao: „Njega“, kao da se odnosi na uzvišenog Allaha, onda dobivamo gore navedeno prvo tumačenje.

            Ali ako se zamjenica „njega“ odnosi na sâmog putnika, sâlika, onda dobivamo ovo drugo značenje, da onog trena kada duhovni putnik na svome putovanju prema Božijoj blizini zanemari činjenicu da je sve samo trag koji odaje postojanje jedinoga Gospodara (o čemu smo govorili), kada pomisli da postoje i neke stvari o kojima on odlučuje, kojima je lično on konačni uzrok, tada se njegov put prekida, prestaje. Zaustavljen je u svom napredovanju sve dok u srcu ponovo ne ostvari spoznaju koja ga može ponovno vratiti na put.

Iz ovoga razloga je hazreti Bajezid Bistami rekao: „Sâlik je odbijen, a put je zatvoren“, što se odnosi na onog duhovnog putnika koji na put ipak nije krenuo s čistom namjerom, s uzvišenim Allahom i radi uzvišenog Allaha, a svaki put u svojoj određenoj etapi otkrije istinske namjere putnika. Otuda i mudrosti uzvišenog Allaha odražena u poteškoćama vezanim za put: kako se pripremiti, kako sakupiti novac, kako putovati, kako pronaći saputnika, zašto ići i sl.

Od čovjekove namjere i čistote srca i duše zavisi i konačna dionica puta, pitanje da li će mu put koristiti ili neće. O ovome nam govori naredna hazreti Šejhi Ekberova mudrost.