Muharremska predavanja '04. - deseti dan

Kategorija

 Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

Elhamdulillâh, elhamdulillâh, elhamdulillâhi Rabbil ‘âlemîn!

Allahumme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ Âli Muhammed!

 

Bogu dragome hvala, dočekasmo i deseti dan svetoga mjeseca muharrema, Dan Ašûre (Jevm ‘šûrâ’). Kako smo jučer čuli na ovaj dan masakriran je hazreti Husejin i skoro stotinu članova porodice našega poslanikaMuhammeda, alejhisselam - Ehl Bejt., alejhisselam - .

Pored toga, na ovaj dan su se desili veliki događaji, o kojima smo jučer čuli. Čudan je čovjek, hiljadama godinâ na ovaj dan dešavale su se lijepe, predivne, veličanstvene stvari. Tek “u naše vrijeme”, u poslaničkome ciklusu u kojemu mu živimo, našim nemarom (nebrigom), pohlepom i samoljubljem uspjeli smo krenuti putom potpuno suprotnom Božijemu zakonu i ljudskoj sreći.

Stoga se trebamo zamisliti, da li u nama čuči neki budući Jezîd ili, ako Bog da, budući Husejin. Svaki put kada o drugome čovjeku, dakle ne samo o drugome muslimanu već svakome čovjeku, sudimo onako “napamet”, a loše, otvaramo put Jezîdu koji u nama čuči; a svaki put kada drugoga prihvatimo onakvim kakav on/a jeste, kada mu pružimo utočište, prihvatimo ga kao našega brata ili sestru, jer svi smo braća i sestre po našim praroditeljima – hazreti Ademu (Adamu) i hazreti Hâvi (Evi), bliski smo putu hazreti Husejina, alejhisselam. i hazreti , bliski smo putu hazreti , alejhisselam.

 

Ovo posljednje ovogodišnje muharremsko predavanje posvetit ćemo našem hazreti Hasanu, unuku posljednjega Božijega poslanika Muhammeda, alejhimesselam. Znamo da je lijepo posljednje predavanje u mjesecumuharremu posvetiti nekom iz Ehl Bejta, alejhimesselam. Znamo da je lijepo posljednje predavanje u mjesecu posvetiti nekom iz . Za ovo predavanje naročito ćemo konsultirati djelo “Hiljetul Evlijâ’ ve tabekâtul Asfijâ’ ”, autora hafiza Ebû Ne‘îma Ahmeda ibn Abdillâha el-Isfahânîja..

Gledajući život hazreti Hasana kao jedan aspekt tesavvufa kaže se da je tessavuf osvijetljenje pojašnjenja i pročišćenje osnovâ. Hazreti Hasan svojim razmišljanjima osvjetljavao je put drugima, a svojim djelima otkrivao ljepote veličanstvenoga Šerijata.

Po jednoj predaji, koju prenosi Ebû Bekera, Poslanik, alejhisselam, klanjaše kao imam (predvodnik). Dođe hazreti Hasan, bijaše tada dječačić, i pope se Muhammedu, alejhisselam, na leđa. Svaki put kada bi promijenio položaj u namazu učinio bi to polahko kako hazreti Hasan ne bi pao s njega. Kada su završili namaz, ashabi (prijatelji Muhammeda, alejhisselam, prvi muslimani) rekoše: ne bi pao s njega. Kada su završili namaz, ashabi (prijatelji , alejhisselam, prvi muslimani) rekoše:

“Allahov Poslaniče, prema ovome djetetu postupio si kako ne postupaš ni prema jednom drugom.”

Muhammed, alejhisselam, odgovori:

“On je moj potomak, sejjid. Ako Bog da, Allah će njime pomiriti dvije skupine muslimanâ.”

Po predaji koju prenosi el-Berâ’, Muhammed, alejhisselam, jedne je prilike hazreti Hasana stavio za svoj vrat i potom rekao:

“Ko mene voli neka voli njega.”

Ebû Hurejre rekao je:

“Nijednom nisam vidjeo Hasana a da mi se oči nisu ispunile suzama. Jednom je došao kada nam bijaše teško, sjeo u krilo Poslanika, alejhisselam, i počeo se igrati s Poslanikovom, alejhisselam, bradom. Tada mu jeMuhammed, alejhisselam, otvorio usta, primakao svoja usta njegovim i u njih izgovorio:, alejhisselam, bradom. Tada mu je , alejhisselam, otvorio usta, primakao svoja usta njegovim i u njih izgovorio:

‘Allahu moj, ja njega volim, voli ga i Ti.’ ” Ovo je rekao tri puta.

Kako prenosi el-Hâris, hazreti Alija jednom je upitao hazreti Hasana:

 

“Šta je to zuhd (asketizam)?”

“Želja da se bude pobožan i uzdržan od Ovoga života.”

“Šta znači biti milostiv?”

“Obuzdavati srdžbu i vladati sobom.”

“Šta je to pravednost?”

“Zamijenjivanje zla dobrim.”

“Šta je to čast?”

“Biti ljubazan prema rodbini i pomagati ljudima u brisanju grijeha.”

“Šta znači pomoć u nuždi?”

“Braniti komšiju, biti strpljiv u ratu, i savjetovati one koji savjet traže.”

“Šta je to slava?”

“Davati dok si u dûgu, i opraštati onima koji te povrijede.”

“Šta znači biti snažan?”

“Držati se vjere, poštivati sebe, biti milostiv, biti ljubazan, opravdavati povjerenje drugih i biti na usluzi drugim.”

 

Jednom prilikom je hazreti Hasan Basrî poslao hazreti Hasanu pismo pitajući ga za Božanski dekret. Hazreti Hasan mu odgovori: mu odgovori:

 

 

“Pazi, ko god ne vjeruje da je sve što se desilo, bilo dobro ili ružno, već bilo znato Allahu taj je nevjernik. Onaj ko za svoje počinjene grijehe optužuje Allaha taj je nemoralan. Allahu se ne pokorava mimo volje. Niko nije prinuđen na griješenje. U Svome carstvu On neće robove Svoje zanemariti.

On je vlasnik onoga što oni imaju. On vlada nad svim što im je stavio na raspolaganje. Ipak, naređuje im bez prisile, a zabranjuje im porad opomene. Ako odluče pokoriti Mu se niko im neće stati na put, a ako odluče griješiti Mu možda ih On spriječi. Ali, ako to ne učini ne može za to biti okrivljen jer ih nije On na to prisilio niti ih nagnao da to učine mimo njihove volje.

No, On im čini uslugu otvarajući im oči, podučavajući, opominjući, naređujući i zabranjujući im. Ne prisiljava ih činiti ono što On naređuje, čime bi bili poput melekâ (anđelâ), niti ih primorava kloniti se onoga što On zabranjuje. Konačan sud je, nesumnjivo, Božiji. Da je Allah htjeo uputio bi vas na Pravi put...”

Ebân ibn et-Tufejl čuo je hazreti Aliju kako savjetuje hazreti Hasana, alejhimesselam: kako savjetuje hazreti , alejhimesselam:

“Tijelom budi na dunjaluku (Ovome svijetu),a srcem na Ahiretu (Drugome svijetu).”

Muhammed ibn Alî rekao je da je čuo hazreti Hasana kako govori: kako govori:

 

“Stvarno me je stid da susretnem Gospodara a da nisam pješke išao do Njegove Kuće.”

Dvadeset putâ otišao je pješke iz Medine u Mekku.

Ibn Ebî Nudžejh prenosi da je hazreti Hasan otišao na hadž pješke i pritome podijelio pola svoga imetka.

A Šihâb ibn ‘Âmir prenosi da je hazreti Hasan u Allahovo ime dva puta podijelio kompletan svoj imetak i to do te mjere da je udijelio i jednu svoju nanulu.

A Alî ibn Zejd ibn Džud‘ân kaže da se to desilo tri puta, te da je hazreti Hasan jedne prilike dao prvo jednu svoju nanulu a potom i drugu te se bòs vratio kući u Medinu.

Ovo su samo neki detalji iz života jednoga unuka Muhammeda, alejhisselam. Dovoljni su kako bismo sagledali, s jedne strane, svu veličinu Poslanikove porodice – Ehl Bejt ili Âlu Muhammed ili Âlu Abâ, alejhimusselam.porodice – ili ili , alejhimusselam.

S druge strane, na primjeru života samo jednoga člana Ehl Bejta, alejhimusselam, možemo sagledati sav užas neshvatljivoga povijesnoga progona porodice Muhammeda, alejhisselam, i masakra nad hazreti Husejinom, alejhisselam, i masakra nad hazreti . Koliko se samo nisko čovjek može spustiti. Kako se u Kur’anu veli:

 

“Stvorismo čovjeka u najljepšemu skladu. Potom ga spuštamo na najnižu razinu. Osim onih koji vjeruju i dobra djela čine, pa njima će nagrada neizmjerna pripasti.”

 

 

Zamolimo jedinoga Boga da vječno uspava jezîdsku narav u nama a potpuno probudi husejinovu prirodu. Dragi Bože, hvala ti i na ovome mâtemu kojega dočekasmo. Pomozi Ehl Bejtu i na Ovome svijetu kako si ih očistio za Onaj svijet. Pomozi svim muslimankama i muslimanima, svom čovječanstvu. Jedini, blagoslovi i ovaj naš skup te nas sve proživi u društvu našega Muhammeda i njegovoga Ehli Bejta, alejhimusselam. i njegovoga , alejhimusselam.

 

 

Esselamu alejkum ve rahmetullâhi ve berekâtuHű – Mir s vama, i Božija milost, i Božiji blagoslov!