Mjesec ramazan

Ramazanska druženja 2006. godine: Sadaka

Kategorija

Napomena
Autor: Muhjiddin ibn 'Arebi

Hazreti Muhjid-dīn ibn ‘Arebī, k.s., pripovijeda kako je vidio jednog prosjaka da od nekog čovjeka, Allahom ga zaklinjući, išče sadaku. Sa mnom u društvu, kaziva hzr. Ibn ‘Arebī, tada bijaše Allahov dobri rob, znan kao Mudevvir, od žitelja grada Asbedža. Onaj čovjek otvori zavežljaj pun manjih i većih komada srebra, pa rukom poče tražiti najmanji od njih. Moj sudrug utom mi reče: „Znaš li šta ovaj traži?“ „Reci!,“ kazah mu. Reče: „Svoju vrijednost i ugled kod Allaha.

Ramazanska druženja 2006. godine: Kamen koji je plakao

Kategorija

Napomena
Preveo i priredio: Kenan Čemo

Prenosi se kako je neki vjerovjesnik, a.s., prošao pored nekakva omanjeg kamena iz kojeg šiklja ogromna voda. Začudi se tome, a Allah, dž.š., dade da keman progovori, pa kamen reče: „Otkad čuh da Allah, Uzvišeni, kaže: 'Pa čuvajte se Vatre čije gorivo će biti ljudi i kamenje!' (el-Bekare, 24.), ja eto plačem iz straha od Allaha, Uzvišenog.'“ Vjerovjesnik zamoli Allaha da ovaj kamen sačuva Vatre, pa mu Allah, dž.š., objavi kako će ga sačuvati. Vjerovjesnik potom nastavi svojim poslom, no kad se bijaše vraćao vidje da voda i dalje šiklja istom snagom kao i prije.

Ramazanska druženja 2006. godine: Fadileti (vrednote) teravih-namaza

Kategorija

Napomena
Priredio: Šejh Mûzaffër Ôzâk Jerrahi

Pogledaj samo nagrade za one koji klanjaju ove namaze! Prema hazreti Aliji, kerremallāhu vedžhehū, kada je naš hazreti pejgamber Muhammed, alejhisselām, upitan za vrijednosti teravih-namaza i za nagrade za njihovo klanjanje, rekao je: 

PRVA NOĆ – uzvišeni Allah oprašta grijehe svim vjernicima.

DRUGA NOĆ – Tvoji grijesi, uključujući i grijehe tvojih roditelja vjernika, bit će oprošteni.

TREĆA NOĆ – Podno Arša (Božijeg Prijestolja) jedan će melek uzviknuti: „Vjerniče, dobra djela čini s iskrenošću, Allah ti je oprostio prethodne grijehe.“

Ramazanska druženja 2006. godine: Jā Vedūdu jā Vedūd

Kategorija

Napomena
Iz kjnige "Esrārud-dū’ā’"; preveo Kenan Čemo

U knjizi er-Revdul-fā’ik stoji kako se od Enes ibn Mālika, r.a., prenosi da je kazao: „U vrijeme Allahova Poslanika, a.s., bijaše jedan čovjek koji se bavio trgovinom na relaciji Šām-Medina i obratno. Nije išao s karavanama već se oslanjao na dragog Boga (da će ga čuvati). Jedanput tako kad je iz Šāma išao za Medinu, pred njega bahnu razbojnik na konju i viknu: 'Stoj!' Trgovac stade i reče mu: 'Tebi treba moj imetak, a mene pusti!' Razbojnik mu reče: 'Tvoj imetak sad je svakako moj. Ja hoću i tvoj život.' 'Ma šta ću ti ja, tebi treba samo moja imovina.

Ramazanska druženja 2006. godine: Hazreti Poslanikove, a.s., vrline

Kategorija

Napomena
Autor: Ebu Hamid el-Gazali

Hvala Allahu koji sve stvori pa uljepša to što stvori, i salavat neka je na sejjida našeg, Muhammeda, alejhisselam, na njegov Ehli-bejt, i selam nek je svaki!

Jer ti si, zaista, najljepše ćudi. (Kur’ān, sura el-Kalem, ajet 4.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., u dovi bi govorio:

Allāhumme hassin halkī ve hulukī – „Bože, uljepšaj moj izgled i moj ahlak!“

Također bi govorio i:

Allāhumme džennibnī munkerātil-ahlāk –  „Bože, odagnaj od mene loće ćudi!“