Ramazanska druženja 2006. godine: Sadaka

Kategorija

Napomena
Autor: Muhjiddin ibn 'Arebi

Hazreti Muhjid-dīn ibn ‘Arebī, k.s., pripovijeda kako je vidio jednog prosjaka da od nekog čovjeka, Allahom ga zaklinjući, išče sadaku. Sa mnom u društvu, kaziva hzr. Ibn ‘Arebī, tada bijaše Allahov dobri rob, znan kao Mudevvir, od žitelja grada Asbedža. Onaj čovjek otvori zavežljaj pun manjih i većih komada srebra, pa rukom poče tražiti najmanji od njih. Moj sudrug utom mi reče: „Znaš li šta ovaj traži?“ „Reci!,“ kazah mu. Reče: „Svoju vrijednost i ugled kod Allaha. Kad god izvadi velik komad srebra, jezikom svoga hāla sam sebi kaže: 'Ne vrijedimo ovoliko kod Allaha'.“ Odista, tad čovjek izvadi najmanji komad i dade ga prosjaku.

(Futūhātul-mekkijje, bāb 53.) 

***

U produžetku ove hikaje hazreti Ibn ‘Arebī, k.s., kazuje kako će Allah na Sudnjem danu čovjeku predočiti nimete (blagodati) kojima ga je On na ovome svijetu obasuo, pa će ga upitati: „O robe Moj, zar ovo nije nimet Moj kojim sam te počastio?! Gdje je dio kojeg si ti izdvojio onome koji je od tebe iskao Mene zazivajući?“ Čovjek će spomenuti neku beznačajnu stvar, a Allah će ga upitati: „A gdje je ono što si za razonodu svoje duše utrošio?“ Čovjek će spomenuti golem dio imetka, a Allah će mu reći: „Kako te nije bilo stid sresti Me s nečim poput ovog, a ti si znao da će trebati preda Me stati i da ću ti Ja račun svesti!“ Ah, većeg srama nema! Potom će mu Allah reći: „Već sam ti oprostio, i to dovom onog prosjaka iz radosti njegove onim što si mu dao. Međutim, Ja sam je tebi uvećao, dok ono što si za strast duše svoje utrošio Ja sam poništio. Odista, sadaku tvoju Ja sam tebi uvećao.“ Tad će je Allah pred prisutne predočiti, i novac (utrošen u sadaku) bit će veći od brda Uhud, a ono što je utrošeno za nekog drugog a ne Allaha, vratiti će se poput prašine razasute. Uzvišeni kaže: „Allah uništava kamatu, a unapređuje sadake“ (el-Bekare, 276.).