Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (X dio)

Kategorija

Autor

 

1. Znaci (Mu'džize Resulullahove) nakon njegova mubarek života

Ovu grupu poslaničkih mu'džiza mogli bi podijelti na dvije vrste.

Prvu bi činile mu'džize Poslanikovih, s.a.v.s., navještanja, predskazanja koja su se odista i obistinila nakon njegove smrti. Mnoge od njih spadaju u tzv. male predznake Sudnjega dana. Hadisa te vrste velik je broj. Mi ćemo napraviti jedan manji izbor. S druge strane, o njegovim navještanjima koja su se obistinila još za njegova života već smo govorili.

2. Poslanikova, s.a.v.s., navještanja obistinjena nakon njegove smrti

- Nabrajajući šest predznaka Sudnjeg dana Poslanik, s.a.v.s., je spomenuo i osvojenje Jerusalema. (hadis billježi el-Buhari)

 Šesnaest godina nakon Hidžre, u vrijeme hazreti Omerove vladavine osvojen je Jerusalem.

- Jedne prilike popeo se Poslanik, s.a.v.s., na jednu od kula Medine i upitao ashabe: “Vidite li ono što ja vidim?” “Ne vidimo”, odgovoriše ashabi. Poslanik, s.a.v.s., tad reče: “Ja zaista vidim iskušenja koja padaju među vaše kuće kao što pada kiša.” (hadis bilježi Muslim)

   Poslanik, s.a.v.s., je usporedio iskušenja s kapima kiše zbog njihova mnoštva. Odista, tako se i desilo, nesretni događaji u bici na Džemelu, Siffinu, ubistvo hazreti Osmana, pustošenje Medine od strane zloglasnog halife Jezida i terorisanje njenih stanovnika, itd.

- Jedne prilike rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe do borbe između muslimana i Turaka, ljudi čija su lica široka kao štitovi obloženi kožom, oblačiće dlakava krzna, a i obuća će im biti od krzna.” (hadis bilježi Muslim)

Većina komentatora složna je u tome da se misli na Mongole koji su u XIII stoljeću poharali muslimanskim zemljama, a opis im je bio upravo onakav kako ga je dao i Poslanik, s.a.v.s.

- Govoreći na hutbi pred brojnim časnim ashabima Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ovaj moj potomak (pokazujući na hazreti Hasana) je gospodin među ljudima i Allah će preko njega izmiriti dvije skupine muslimana.” (hadis bilježe el-Buhari, et-Tirmizi i drugi)

Četrdeset godina nakon toga dvije velike muslimanske vojske su se sukobile, dok hazreti Hasan nije sklopio mir s Muavijom i tako zaustavio rat.

- Jedne prilke Poslanik, s.a.v.s., je rekao svojim čednim ženama: “Na jednu od vas će lajati psi iz Hav’aba, dok s jedne i druge strane oko nje padaju mnoge žrtve…” (hadis je vjerodostojan a bilježi ga Ahmed)

Mnogo godina iza toga, kad se Aiša, r.a., usred noći primakla vodama Benu Amira, zalajali su psi, ona reče: “Koja je ovo voda?” Rekoše joj: “Voda Hav’aba.” Ona reče: “Mislim da je najbolje da se vratim.” Neko joj reče: “Ne, nego nastavi da te muslimani vide…” Ona tad citira navedeni hadis. To je bilo kad je Aiša, r.a., krenula protiv hazreti Alije.

- Prenosi se kako je hazreti Pejgamber, s.a.v.s., kazao: “Hoćete li da vam kažem o dva najveća nesretnika? Čovjek iz Semuda koji je ubio devu, i onaj koji će trebe udariti, Alija, po ovoj, dok iz nje ne bude natopljena ova.” (hadis je vjerodostojan, a bilježe ga et-Taberani, el-Hakim i drugi)

Ovim je Poslanik, s.a.v.s., navijestio hazreti Alijino ubistvo koje se odista i obistinilo trideset godina nakon Poslanikova, s.a.v.s., preseljenja na ahiret.

- Umm Seleme pripovijeda: ''Sjedio je jednog dana Vjerovjesnik, s.a.v.s., sam u mojoj kući zajedno sa mnom kad mi reče: 'Neka mi nipošto niko sada ne ulazi, te deder pripazi na vrata!' Ja tako i postupih. Međutim, naiđe h. Husejn (koji tada bijaše još malo dijete) i navali da uđe u kuću, te naposlijetku uspjede u tome a da ja nisam ni primjetila. Potom začuh jecaje i prigušeni plač Poslanikov, s.a.v.s. Uđoh u sobu, kad u njegovu krilu sjedi h. Husejn, a Poslanik, s.a.v.s., plače i miluje dijete po glavi, pa reče: 'Upravo je melek Džibril bio ovdje i upitao me: Da li ga voliš (tj. h. Husejna)? Odgovorih da volim, a on reče: Tvoj ummet će ga ubiti na zemlji zvanoj Kerbelā, a ako hoćeš pokazat ću ti i mjesto njegova smaknuća. Utom Džibril prinese gruman crvene zemlje sa Kerbele.' Ja sam ga umotala i sačuvala u dijelu svoje odjeće.'' U drugoj verziji istog hadisa se veli kako je Umm Seleme, r.a., zemlju sa Kerbele sačuvala u flašici, a Muhammed, s.a.v.s., joj rekao: ''Kad se ova zemlje pretvori u krv znaj da je Husejn ubijen!'' (hadis bilježi Ahmed ibn Hanbel i et-Taberani)

Sve tako odista se i desilo pedeset godina nakon Poslanikova, s.a.v.s., preseljenja na ahiret.

- Jednom je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Hilafet će nakon mene trajati trideset godina, zatim će postati kraljevstvo.” (hadis bilježe Ahmed, et-Tirmizi i drugi).

Tako se i desilo. Ubistvom hazreti Alije nastupilo je nasljedno kraljevstvo.

- Abbas, r.a., pripovijeda: “Jedne noći bio sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., i on reče: ‘Pogledaj da li vidiš neku zvijezdu na nebu?’ Rekoh: ‘Da.’ Reče: ‘Šta vidiš?’ Rekoh: ‘Vidim Plejade.’ Reče: ‘Ovom ummetu slijedi da ga vode iz tvog potomstva, brojniji od tog zviježđa, dvaput u neredima.’” (hadis bilježi Ahmed ibn Hanbel)

Kaže se kako je ovim Poslanik, s.a.v.s., najavio dinastiju Abasija.

- Uspeo se Poslanik, s.a.v.s., s Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, r.a., na Uhud, a on se potresao pod njima iz poštovanja ili iz radosti i sreće, pa Poslanik, s.a.v.s., reče: “Slegni se, Uhude, na tebi su Vjerovjesnik, Siddik (Ebu Bekr) i šehidi!” (hadis bilježe el-Buhari, Ebu Davud, et-Tirmizi, Ahmed i drugi od više ashaba)

   Ovim je Poslanik, s.a.v.s., najavio kako će Omer, Osman i Alija, r.a., pasti kao  šehidi, što se odista i desilo.

- U bolesti koja ga je obuzela pred smrt Poslanik, s.a.v.s., je pozvao svoju kćer hazreti Fatimu pa joj prišapnu nešto i ona zaplaka. Zatim je ponovo pozva i prišapnu joj, a ona se nasmija.” Hazreti Aiša pripovijeda: “Upitala sam je o tome a ona reče: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., mi je prišapnuo da će ga smrt zadesiti u bolesti u kojoj je preselio, pa sam zaplakala. Zatim mi je ponovo prišapnuo i saopćio da ću ja biti prva iz njegove porodice koja će poći za njim, pa sam se nasmijala.” (hadis bilježe el-Buhari, Muslim i drugi)

Tako se i desilo. Nekoliko dana iza tog događaja Poslanik, s.a.v.s., je preselio na ahiret, a šest mjeseci iza njegove smrti i hazreti Fatima.

- Zabilježeno je kako je Poslanik, s.a.v.s., obavijestio svog vjernog ashaba Ebu Zerra, r.a., o njegovu izgonu iz Medine, te da će živjeti i umrijeti u samoći. (hadis bilježe Ahmed, el-Bejheki i drugi)

Dvadeset godina nakon toga, desilo se kako je najavio.

- Jedne prilike upozorio je Poslanik, s.a.v.s., ummet na to da će kada budu hodali ukočeno i budu ih služile perzijske i rimske djevojke Allah među njih vratiti njihove teškoće i najgore između njih postaviti na vlast nad najboljim. (hadis je vjerodostojan a bilježe ga et-Tirmizi i et-Taberani)

Trideset godina nakon toga deslio se ono što je rekao.

- Od događaja o kojima je izvijestio Poslanik, s.a.v.s., jeste i to da će Ammar, r.a., biti ubijen od zločinačke skupine. (hadis bilježe Muslim i drugi)

Tako se i desilo. Ammar, r.a., je poginio u bici na Siffinu i hazreti Alija je to uzeo kao dokaz da su Muavijini pomagači zločinci.

- Jedne prilike rekao je hazreti Pejgamber, s.a.v.s., grupi ljudi među kojima su bili Ebu Hurejre i Huzejfe: “Čeljust jednog od vas u Džehennemu će biti poput Uhuda”, čime je najavio izlazak iz vjere jednog iz grupe, navodeći njegovu kobnu kaznu. (hadis bilježi et-Taberani a sličan hadis po smislu i Muslim)

Ebu Hurejre pripovijeda: “Odoše svi iz grupe s ovog svijeta, ostasmo ja i jedan čovjek, te se ja uplaših, dok on ne bijaše ubijen kao odmetnik od vjere na dan Jemame (boreći se uz lažnog poslanika).

 Nastavlja se, ako Bog da!