Uvećanje pameti

Kategorija

Napomena
(prevod sa arapskog) Autor: Kenan Čemo

 

1. Prvi dio

Putem Ibn Hišam b. El-Harsa se prenosi od Ibn 'Abbasa, r.a., kako mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ''Hoćeš li da te podučim nečemu što ojačava memoriju?''. Rekoh: ''Da, Allahov Poslaniče!'' Reče: ''Napiši šafranom u posudi cijelu suru ''El-Fatihu'', cijelu suru ''El-Mulk'', cijelu suru ''El-Hašr'' i cijelu suru ''El-Waqi'a'' te saspi u tu posudu Zemzem vode ili kišnice ili pak morske vode pa to popij natašte (na prazan stomak) u zoru (prije izlaska Sunca) uzimajući uz to tri miskala (mjera za težinu – 4,68 gr., trun) tamjana, deset miskala meda i deset miskala šećera te nakon toga klanjaj dva rekata učeći na svakom rekatu pedeset puta suru ''El-Ihlas'' nakon učenja ''El-Fatihe'' također pedeset puta. Taj dan trebaš i postiti.'' Ibn 'Abbas veli: ''Ja sam tako i postupio pa je zaista i bilo kao što je rekao Pejgamber, s.a.v.s..'' Ibn 'Abbas dalje kaže: ''Neće ti proći četrdeset godina ni jedan dan a da u njemu ne budeš ''hafiz'' (onaj koji memorira)'', a Ibn 'Abbas je živio nešto ispod šezdeset godina. Ez-Zuhri pripovjeda kako je on lično kušao ovaj ''recept'' te se uvjerio u njegovu istinitost. On sam je i za svoj evlad (djecu) pisao isto, pojivši ih potom tom vodom. A 'Asim pripovjeda: ''Ovo sam na sebi prakticirao a već mi je bilo pedeset i pet godina, a nakon toga mi nije prošao ni jedan mjesec a da nisam osjetio uvećanje (memorije i znanja) koje se ne može opisati.

El-Bejheqi prenosi hadis od h.Alije da je rekao: ''Qur'an je objavljivan po pet ajeta osim sure ''El-En'am'' pa ko Qur'an uči napamet pet po pet ajeta nikada ga neće zaboraviti.'' El-Bejheqi također prenosi od Halid b. Dinara da je rekao: ''Ebu 'Alije nam je rekao: 'Učite (napamet) Qur'an po pet ajeta jer je i Poslanik, s.a.v.s., od Džibrila primao po pet ajeta.''' Tako stoji u ''El-Itqanu'' (tefsirsko djelo od Es-Sujutija).

2. Drugi dio

El-Gazali u poglavlju o odlikama Qur'ana veli: ''Ko želi uspješno izučavanje svih prefinjenih i uzvišenih znanosti neka u čistoj posudi ispiše prvih šest ajeta sure ''Er-Rahman'', 16., 17., 18. i 19. ajet sure ''El-Qijame'', 21. i 22. ajet sure ''El-Burudž'' te na to saspe Zemzem vode, njome se potare i napije a to isto može učinite i nekom od svoje djece ili nekom kome želi povećanje snage memorisanja tako da zapamti sve što čuje i vidi a sve to uz bereket ovih časnih ajeta, ...'' El-Kelbi veli: ''Imao sam dijete koje nikako nije moglo učiti Qur'an napamet. Sve što bi učio zaboravljao bi, pa čuh jednom u snu kako mi neki glas govori: 'Napiši u posudu ''Er-Rahman, 'alleme-l-Qur'an, ......we-š-šedžeru jesdžudan'' (Er-Rahman, 1-6.), ''La tuharrik bihi lisaneke li ta'džele bih, ......inne 'alejna bejaneh'' (El-Qijame, 16-19.), ''Bel huwe Qur'anun medžid fi lewhin mahfuz'' (El-Burudž, 21,22.). Na to sve saspi Zemzem vode i njome napoji svoje dijete te će ono moći pamtiti Qur'ani 'Azim. Tako sam i postupio pa mi dijete poče pamtiti sve što bi čulo, ...'''

Što se tiče sure ''El-Qalem'', uključujući i ''bismillu'' pa sve do riječi ''ma lem ja'lem'', Et-Temimi pripovjeda kako ova sura ima mnogobrojne odlike. Jedna od njih je da onaj ko se žali na slabu memoriju ili pak želi da se upusti u izučavanje prefinjenih i zakučastih znanosti neka ureže čeličnim perom (naqš) ovu suru u posudu ili pehar od drveta tamariske (bot. Tamarix gallica). Onaj koji to urezuje treba biti čist (tahir) i ujedno postač, ... Nakon toga na to treba sasuti Zemzem vodu koja nije vidjela Sunca te potom sve to popiti natašte. ...

U jednom hadisu kojeg prenosi Selman, r.a., veli se kako je Pejgamber, s.a.v.s., rekao: ''Ko na desnom dlanu ruke napiše šafranom sedam puta ''Ajetu-l-Kursijj'' te potom sve to svojim jezikom poliže, nikada ništa neće zaboravljati a i meleki će mu istigfar donositi (tražiti oprost grijeha)''.