Šta učiti kod Poslanikovog kabura

Kategorija

 Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Kada stigneš u Medinu, i posjetiš mubarek haremi šerif, džamijuBožijeg Poslanika, s.a.v.s., klanjaj bar dva rekata na prostoru između Pejgamberova kabura i minbera, jer je Muhammed, s.a.v.s., rekao: "Ma bejne bejti ve minberi revdatun min rijadi dženneti!" Odnosno: "Prostor između mog stana i minbera je perivoj Dženneta" - amin!

A potom, zaustaviti se jedan trenutak, kada ne bude mnogo svijeta, (a takvih trenutaka bude, naročito rano prije sabaha, malo poslije sabaha ili predvečer) pored mubarek mezaristana Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i donijeti na njega sljedeći salavat: 

ALLAHUMME SALLI VE SELLIM ALA SEJJIDINA VE NEBIJJINA MUHAMMEDIN VE ALIHI VE SAHBIHI EDŽME’IN. 

A potom mu isporučiti mnogo selama od tvojih ukućana, prijatelja i poznanika (onih koji su mu’mini) i moliti na tom mjestu Allaha, dž.š., da podari blagodat Pejgamberovog zagovaranja za nas na Sudnjem Danu (Šefa’at) i zatim izgovaraj što više možeš : 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA RESULALLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA HABIBALLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA ŠEFIALLAH 

A ako budeš imao mogućnosti, tj. ako ugrabiš trenutak kada nema mnogo svijeta i tiske, onda ovo dopuni i sljedećim selamima: 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA RESULALLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA HABIBALLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA HALILALLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA NEBIJJALLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA SAFIJJALLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA HAJRE HALKILLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA NURE ARŠILLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA EMINE VAHJILLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA MEN ZEJJENEHULLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA MEN KERREMEHULLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA MEN AZZAMEHULLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA MEN ALLEMEHULLAH 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA SEJJIDEL MURSELIN 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA HATEMENNEBIJJIN 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA RAHMETEN LIL ALEMIN 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA ŠEFIAL MUZNIBIN 

ESSALATU VESSELAMU ALEJKE JA RESULE RABBIL ALEMIN 

Makar ponekad, a bolje što češće, donesi salavat i na ostale pejgambere, a.s.: 

ALLAHUMME SALLI ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ADEME, VE NUHIN, VE IBRAHIME, VE MUSA, VE ISA VE MA BEJNEHUM MIN NEBIJJINE VE MURSELIN. SALAVATULLAHI VE SELAMUHU ALEJHIM EDŽMEIN. 

Sjeti se i Allahovih meleka, pa i na njih donesi salavat: 

ALLAHUMME SALLI ALA SEJJIDINA DŽEBRAILE, VE MIKAILE, VE ISRAFILE, VE AZRAILE, VE HAMELETIL ARŠI, VE ALEL MELAIKETI VEL MUKARREBIN. VE ALA DŽEMI’IL ENBIJAI VEL MURSELIN, SALAVATULLAHI VE SELAMUHU ALEJHIM EDŽMEIN. 

Kad god budeš u Haremi šerifu - džamiji Božijeg Poslanika i pri tom budeš vršio neki zikir, završi ga (pored ostalih dova) ovom dovom, a ujedno i salavatom: 

ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI, VE ASHABIHI, VE EVLADIHI, VE EZVADŽIHI, VE ZURRIJATIHI, VE EHLI BEJTIHI, VE ESHARIHI, VE ENSARIHI, VE EŠJAIHI, VE MUHIBBIHI, VE UMMETIHI, VE ALEJNA MEAHUM EDŽMEIN, JA ERHAMER-RAHIMIN

VE BEREKETIS-SALATI. RABBENA ATINA FIDDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA AZABEN-NAR. RABBI DŽALNI MUKIMES-SALATI, VE MIN ZURRIJETI. RABBENA VE TEKABBEL DUA. RABBENA GFIRLI VE LI VALIDEJJE VE LIL MU’MININE JEVME JEKUMUL HISAB. RABBENA LA TUZIG KULUBENA BA’DE IZ HEDEJTENA VE HEBLENA MIN LEDUNKE RAHMEH, INNEKE ENTEL VEHHAB. 

ALLAHUMME AFINI VA’FU ANNI ASLIH LI EMRI VASRIF ANNI KULLE ŠERRIN! ALLAHUMMESTAMILNI BITA-ATIKE VE TA-ATI RESULIKE VERHAMNI JA ERHAMER-RAHIMIN. 

VE SELAMUN ALEL MURSELIN, VELHAMDULILLAHI RABBIL ALEMIN – EL FATIHA!