Rođenje Alejhiselamovo (Pjesnička slika u prozi)

Kategorija

Napomena
Objavljeno u časopisu El-Hidaje, VI/'42.-'43., br. 6-8, str. 165., 166.) Autor: Fejzulah Hadžibajrić

12. rebiul-evve1a padao je prije četrnaest viekova na 20. travnja. Te noći, uoči ponedjeljka, u mahali Hašimovića u starom gradu Meki rodio se Muhamed SalIal-lahu alejhi ve sellem!

Kuću, u kojoj se rodio Muhamed a. s. ljubomorno su čuvali islamski vladari. Je­dno vrieme ovom je kućom raspolagao. Muhamed ibn Jusuf Es-Sekafi, brat ču­venog Hadž-džadža. Ibrahim Hakki kaže da neki historičari tvrde, da je u ovoj kući rođena i Muhamedova kćerka Hazreti Fa­tima. Osim ove kuće još je bila čuvena i kuća Ummihane,    odakle je bio početak Mi' radža. Znamenita Zubejda, žena slavnog halife Harun el-Rešida. osobito se starala da se ove kuće očuvaju. Tako su dugo čuvane i popravljane, a hadžije su ih zijaret činili u želji da vide ta mubarek-mjesta.

Seid Kjarzuni u svom Mevludu pripovieda: »One noći, kada se rodio Muhamed a. s., posjetila je ugledna mekanska žena Šifâ Muhamedovu majku Aminu. Amina je pričala Šifi: Te­gobe i muke kao trudna nijesam uobće osjećala. Na snu sam vidjela, gdje me neko doziva i kaže mi: Amina, treba da znaš, da ti nosiš najboljeg čovjeka. Kad ga rodiš, nadij mu ime Mu­hamed. - Čula sam i jedan težak glas. Kad sam pogledala na stranu, odakle je glas dolazio, ugledala sam jednu bielu pticu, koja me dotače svojim krilima. I, za čudo, toga časa nestade kod mene onog prijašnjeg straha. U času kad sam se porodila vidjela sam kako oko mene blista svjetlo. Sve oko mene kupalo se u svjetlu.

Hazreti Amina je takoder pričala i slijedeće:

»Mnoga sam čuda u zanosu vidjela kod porodaja... Osjetila sam vrućinu i žeđ. Meleki su mi odmah dali čašu šerbeta, koje sam popila. Bilo je slatko i ukusno. Iza toga sam u cielom tielu osjetila naročitu ugodnost. Zatim sam ugledala lijepe djevojke, slične djevojkama iz plemena Abdi Menaf, kako prema meni idu i okružuj u me. Sve oko mene bilo je zastrto prekrasnom dibom, Gledajući sve ovo bila sam kao izvan sebe. Sve mi se klanjalo i odavalo mi počast. Vidjela sam i tri meleka sa bajracima. Je­dan bajrak postavili su na istoku, drugi na zapadu, a treći na krovu od Ka'be. U tome času sam se porodila.

Čula sam kako meleki govore:

»Muhamede, čestitamo! Sve liepe i plemenite ćudi i sve riznice znanja Tebi su poklonjene«. Diete moje je upravilo pogled prema nebu i tamo gledalo.

Ovo sretno rođenje dogodilo se u ranu zoru. Sve je amberom mirisalo. Cio svemir je plivao u veselju. Sve se veselilo što je došao na sviet ovaj Božiji odabranik.

»Tvoj dolazak na ovaj sviet je milost Božja - jâ Resul­allah! Istinski tumač Božijih blagodati Ti si - ja Resulallah! Nebo, zemlja, sunce i sav svemir - Tebi služe. U kratko, lskonska tajna Ti si - jâ Resulallah!«

U času, kada se rodio Hazreti Pejgamber njegov djed Ab­dulmuttalib bio je kod Kabe. Zadubljen u molitvu čuo je glas: »Abdulmuttalibe, muštuluk! Tvoja, nevjesta Amina rodila je diete, koje će donieti sreću i spas cielom čovječanstvu!« Čim je starac čuo ovaj glas, okrene kući: Jedva je čekao da vidi novo­rodenče. Čim je djed unišao Amini, opazio je, da na njenom čelu nema više onog svjetla, koje je bilo dok je bila noseća; to je svietlo sjalo sada na čelu njena sina, njegova pravog vlastnika. Amina je ispričala svom svekru sve što se s njom dogo­dilo prilikom porođaja, a i starac je njoj kazao, šta je čuo kod Ka'be. Kada je ugledao svjetlo lice Božijeg Poslanika i nûr, koji je sjao na njegovu čelu, ostao je zapanjen. Sa velikim strahopoštovanjem poljubio je diete i u zagrljaju ga odnio put Ka'be.

Nakon što je sa djetetom obišao oko Ka'be i Bogu se pomolio i zahvalio, što mu je dao ovako krasnog unuka, povratio se kući i diete predao sretnoj majci. Preporučio je svojoj če­ljadi da dobro paze na diete.

U čast rodenja svog milog unuka zaklao je Abdulmuttalib kurbana i priredio veliku gozbu. Po Božjoj uputi djetetu je na­dio ime Muhamed.

Salal-lâhu alejhi ve sellem!