Prof. dr hafiz Fadil-efendija Fazlić preselio na ahiret

Kasno sinoć 26. marta 2012. godine, preselio je na ahiret vanredni profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu dr hafiz Fadil Fazlić.
Hafiz Fazlić je rođen 01. novembra 1951. godine, u Prnjavoru kod Kalesije. Nakon što je završio mekteb u rodnome mjestu pred Osmanom-efendijom Gazibegovićem, upisao je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koju je uspješno okončao u školskoj 1970./1971. godini. Dvije godine kasnije položio je ispit iz hifza (učenja Kur'ana napamet). Učitelji u hifzu (muhafizi) bili su mu hadži hafiz Sinanudin-efendija Sokolović, i hadži hafiz Kamil-efendija Silajdžić. Hafiska dova proučena je u Gazi Husrev-begovj džamiji, 14. septembra 1973. godine.
Trinaest godina kasnije diplomirao je Islamskom teološkom fakultetu (danas Fakultetu islamskih nauka), i od tada je radio kao imam, hatib i muallim u džamiji Sagr hadži Ali na Hridu, u Sarajevu, potom od 1981. godine kao zamjenik vjersko-prosvjetnog referenta, a dvije godine kasnije kao profesor učenja Kur'ana (kiraet) u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu.
Nakon deset godina, 1993., izabran je za predavača na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, a godinu dana kasnije i za imama Gazi Husrev-begove džamije. Na dan 16. decembra 1998. godine, na Fakultetu islamskih nauka odbranio je magistarski rad pod naslovom: „Komparacija Hafsovog i Veršovog kira'eta“, a 22. juna 2004. godine odbranio je doktorski rad pod naslovom: „Mushaf Fadil-paše Šerifovića“, nakon čega je proglašen doktorom islamskih nauka u oblasti kiraeta. Dužnost imama u Begovoj džamiji obavljao je do 01. novembra 2006. godine, a u mjesecu septembru iste godine izabran je za šefa Katedre za kiraet, imamet i hatabet na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Godinu dana kasnije pa sve do preseljenja na ahiret obavljao je dužnost prodekana za finansije na Fakultetu. Bio je i član Sabora Islamske zajednice u tri mandata.
U svom naučno-istraživačkom radu, hafiz Fadil efendija Fazlić objavio je velik broj stručnih radova i popularnih članaka, a između ostaloga i četiri izuzetno vrijedne knjige:
 
1. Tedžvid za studente Fakulteta islamskih nauka, Sarajevo, El-Kalem, 1997. godine
2. Komparacija Hafsovog i Veršovog kiraeta, Sarajevo, El-Kalem, 2000. godine
3. Mushaf Fadil-paše Šerifovića, Sarajevo, Fakultet islamskih nauka, 2004. godine
4. Hafizi u Bosni i Hercegovini u posljednjih 150 godina, Sarajevo, Fakultet islamskih nauka, 2006. godine; II prošireno izdanje 2011. godine
 
Hafiz Fadil-efendija Fazlić proizveo je veliki broj hafiza, a posebno se u svome radu isticao više nego uzornim pedagoškim normama pomoću kojih je već nakon nekoliko minuta razgovora pridobijao srca studenata i učenika. Svaki čovjek vlastitu percepciju svijeta doživljava prelomljenu kroz svoje srce te tako svaki segment srca na neki način predstavlja i percepciju cjeline. Stoga smrt voljene osobe, a voljenje podrazumijeva „davanje srca“, makar jednoga dijela, na neki način predstavlja i nestanak cijeloga svijeta za tu osobu. Smrt učenjaka je smrt cijeloga svijeta (mevtul ‘âlimi mevtul ‘âlemi).
Dženaza prof. dr hafizu Fadilu-efendiji Fazliću obavit će se u srijedu 28. marta 2012. godine, poslije podne namaza u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a ukop će biti u 14:00h u haremu Ferhadije-džamije. Tevhid za žene učit će se isti dan u 14h, u stanu hafiza Fazlića, u ulici Bakarevića 5.