Pokajanje

Kategorija

 Mršava tijela, tugaljiva on je srca,

vidiš ga il' na vrhu il' u dolini kako grca.

Okajava grijehe koji obraz okaljahu,

čija se težina pokaza u dubokome uzdahu.

Ukol'ko strah mu se rasplamsa i dušu ukrasi,

njegova dova tad će da glasi: „Moj Osloncu Ti me spasi!

Ti Koji dobro znaš ono što činjah godinā dugih,

Koji mnogo praštaš posrtaje robova Svojih!“

(Hazreti Gazālī, Ihjā’Kitābul-murākabe)

 Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!“ - a Allah prašta i samilostan je.

(Kur’ān, sura Ālu Imrān, ajet 31.)