Odnos prema imetku

Kategorija

Napomena
Autor: Ebu Hamid Muhammed Gazali; Priredio S.B.

 

Odnos prema imetku

 i to siromasima koji, zauzeti na Allahovu putu, nemaju vremena da zarađuju, pa onaj koji u to nije upućen misli da su, zbog skromnosti (et-te‘affuf), imućni; poznat ćeš ih po izgledu njegovom, oni proseći ne dodijavaju ljudima. – A ono što od imetka drugima date – Allah, sigurno, za to zna.

(Kur’an, sura Bekara, ajet 273.)

* * *

Čovjek ne smije gomilati imetak, već uzimati samo onoliko koliko mu treba a ostatak izdvajati. Prikupljanje imetka ima tri stupnja.

Prvi, da sakuplja imetka koliko mu treba za taj dan i tu noć, i to je deredža iskrenih (siddīkūn).

Drugi, da sakuplja imetak koliko mu je potrebno za četrdeset dana, a višak predstavlja samo pustu želju. Učeni ovo razumijevaju na osnovu obećanja uzvišenoga Allaha hazreti Musau, a.s., te smatraju da je kao olakšica dozvoljeno želiti živjeti četrdeset dana. Ovo je deredža bogobojaznih (muutekūn).

Treći stupanj prikupljanja imetka jeste prikupljanje imetka koliko je potrebno za godinu dana. To je najmanja deredža, deredža dobrih (sālihūn). Ko prekorači i ovaj stupanj, upao je u masu avvama, izašao iz skupine odabranih.

Dobri bogataš, slabi, smiruje svoje srce ako ima opskrbu za godinu dana, bogataš-odabranik ako ima opskrbu za četrdeset dana, a bogataš odabaranik među odabranicima ako ima opskrbu za dan i noć.

Hazreti Muhammed, alejhisselam, dijelio je svojim suprugama ovom podjelom – nekima od njih davao je opskrbu za godinu dana, u onome što bi priskrbio, a nekim od njih davao je opskrbu za četrdeset dana i noći. To se odnosi na hazreti Aišu i hazreti Hafsu.

hazreti imam Ebu Hamid Gazali

* * *

Hazreti Muhammed, alejhisselam, rekao je:

Neki čovjek od svoga imetka izdvoji stotinu hiljada drihema i dadne kao sadaku. A drugi čovjek izdvoji od dva dirhema koja jedino ima, jedan dirhem, s najboljim namjerama. Tako čovjek koji je dao jedan dirhem postane vredniji od čovjeka koji je dao stotinu dirhema.

(Hadis, govor hazreti Muhammeda, alejhisselam, bilježi Nesai, prenoseći ga od hazreti Ebu Hurejre)