O važnosti slijeđenja Šerijata

Kategorija

Napomena
Priredio: S.B.

“Mi smo izaslanike Naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije (vâge, mjere) objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali,

- a i gvožđe smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi -,

 

i da bi Allah ukazao na one koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, moćan i silan.”

 

(Kur’an, sura Gvožđe, ajet 25.)

 

* * *

Ukoliko je tvoje unutanje otkrovenje (kešf) suprotno porukama Kur’ana i Sunneta, u tome slučaju drži se Kur’ana i Sunneta a kešf ostavi “po strani”. Reci sebi:

“Allah, Uzvišeni, potvrdio ti je nepovredivost Kur’ana i Sunneta. Za kešf nije pruženo jamstvo (garancija), niti za nadahnuće (ilham), niti za posvjedočenje (mušâheda).”

(šejh Ebûl Hasan eš-Šâzilî)

* * *

 

Tragaoče, ako smjeraš put ka Allahu, znaj, kako bi stigao (postigao vuslet), moraš se upotpunosti, ali dobrovoljno, odreći svoga “ja” (nefsa).

Prvi korak prema potpunome odricanju (od insistiranja na stalnome isticanju svoga “ja”) jeste predanost (islâm) objavljenome Zakonu (Šerijat).

Ukoliko ovaj korak nije poduzet, nema niti polaska, niti stizanja (vusleta).

(šejh Nûruddîn el-Garîb)

* * *

 

Rekao je Muhammed, alejhisselam:

 

“Pripazite se, dopast ćete smutnje!”

 

Hazreti Alija upita:

 

“A šta je izlaz iz nje, Allahov Poslaniče?”

 

Muhammed, alejhisselam, odgovori:

 

“Allahovi propisi, Kur’an. U njemu su vijesti o onome što je bilo prije vas, o onome što će doći poslije vas i Zakon za vas. Kur’an, to je odlučna riječ, rastavljač istine od laži, a nije lakrdija. Ko ga, iz oholosti i uobraženosti, ostavi, Allah će ga takvog upropastiti, a ko traži uputu izvan Kur’ana, Allah će takvog u zabludi ostaviti. Kur’an je čvrsto Allahovo uže. On je opomena mudra. On je ispravni put. Ne navodi na strasti. A jezici ga ne mogu ispreturati, niti ima kraja čudima njegovim. Ko govori Kur’anom, istinu govori. Ko po njemu radi, bit će nagrađen. Ko po njemu sudi, pravedno sudi. Ko njemu poziva, taj je upućen na pravi put.”

 

(hadis, govor Muhammeda, alejhisselam, prenosi hazreti Alija, a bilježi Tirmizi)