Nada u Allahovu milost

Kategorija

Napomena
Priređeno usmeno predanje Autor: Samir Beglerović

“Vi ne gubite nadu u milost Allahovu!

U milost Allahovu nadu gubi samo narod nevjernički!”

(Kur’an, sura Jusuf, ajet 87.)

 

Meleki nikada nisu zgriješili, niti prije niti će to učiniti. Ali, čovjek će i dalje griješiti jer Bog reče: “I Adem ne posluša svoga Gospodara.” (Kur’an, sura TaHa, ajet 121.) Ipak, u ovome je skrivena jedna tajna. Meleki vidješe da su čisti dočim Adem vidje da je ovisan. Meleki rekoše: “A mi Te, kako Tebi dolikuje, veličamo!” (Kur’an, sura Krava, ajet 30.), tj. ostajemo čisti porad Tebe. Adem reče: “Gospodaru naš, zgriješismo sebi!” Bog dragi mu pokaza da je grijeh onoga koji taj grijeh vidi u očima Njegovim bolji od čistote onoga koji tu čistotu vidi. Zato Allah učini Adema onim pred kojim se na sedždu palo, dočim je meleke učinio onima koji sedždu učiniše. Stoga, niti jedna pokorna osoba ne smije biti sobom zadovoljna niti ijedna nepokorna osoba smije nadu gubiti.

(es-Sem‘ani, Rewhul erwah, str. 406.)

 

Allahov Vjeronavjestitelj, alejhisselam, rekao je:

“Iblis je rekao: ‘Gospodaru, tako mi Tvoje veličine, neću prestati zavoditi robove Tvoje s krivoga puta sve dok su im duše u tijelima.’ Pa reče Allah uzvišeni: ‘Tako Mi veličine Moje i uzvišenosti Moje, Ja im neću prestati praštati sve dok oprost od Mene išću!’ ”

(hadis prenosi Ebu Se‘id, a bilježi Ibn Kesir u svome Tefsiru)

 

Također reče i:

“Nema te osobe koja grijeh počini, zatim abdest uzme, i to kako treba, klanja dva rekata namaza i zamoli Allaha da joj oprosti, a da joj neće biti oprošteno.”

(hadis prenosi hazreti Ebu Bekir, a bilježi Ibn Kesir u svome Tefsiru)