Fetve Vijeća za fetve BiH (9)

Napomena
Preporod, br. 18/812, 15. septembar 2005. i br. 19/813, 01. oktobar 2005.; na pitanja odgovora dr. Enes Ljevaković

 

Pitanja:

1. Kupujem i prodajem stvari, kao npr. mobitele, ali nemam registrova nu firmu. Da li su mi dozvoljene te pare s obzirom da ne plaćam nikakav porez?

2. Da li je dozvoljeno proslav ljanje rođendana s mevludom, učenjem Kur'ana i da li je uopće dozvoljeno sla viti, čestitati i kupovati darove za ro đendan?

3. Ako smo pozvani na nečiju sedminu ili četeresnicu, smijemo li se okupljati kod ožalošćenog? Poznato mi je da je to adet, ali da li je bliži dobrom ili lošem?

4. Ako se za novac prouči Kur’an ima li taj umrli ikakve koristi od tog ibadeta?

5. Da li je žena u braku obave zna, bez obzira da li radi ili ne, obavlja ti kućne poslove kao što su kuhanje, či­šćenje i sl., ili se o tome supružnici tre baju dogovoriti prije ili u braku?

6. Da li je dozvoljen javni kritič ki osvrt na političare, imame (hodže), profesore itd.? Tretira li se to kao ogova­ranje?

7. Da li je dozvoljeno klanjati s gelom u kosi koji u sebi sadrži alkohol, koristiti sprej (osvježivač) za usta u ko­jem ima alkohola, i da li je dozvoljeno koristiti alkohol u svrhu liječenja?

8. Mora li se nenamjerno pokva reni post napostiti s obzirom da nema grijeha?

9. Da li je dozvoljeno držati ribe u akvarijumu ili ptice u kafezu u kući?

10. Da li je dozvoljen odlazak mu slimanu na bazen gdje se nalaze i muš karci i žene?

11. Da li je dozvoljeno djevojci ili ženi darovati za godišnjicu ili poseban datum neki poklon?

12. Da li je dozvoljeno raditi u fir mi ili prodavnici koja prodaje između ostalog i alkohol te u banci koja posluje na kamatnoj osnovi?

Odgovori:

1. Prodaja imovine kupcu izravno, bez posredovanja firme ili trećeg lica, u Šerijatu je dozvljena. Izbjegavanje pla ćanja poreza i prometovanje u tzv. sivoj ekonomiji ili crnom tržištu zabranjeno je pozitivnim državnim zakonima. Opći je interes društva i zajednice, pa i pojedi naca, uredno plaćanje poreza, jer se time osigurava nesmetano funkcionisanje jav nih službi (školstvo, zdravstvo, sudstvo, policija, vojska, socijalni sektor, komu­nalne usluge) bez kojih nije moguće za misliti održavanje reda, mira i poretka u državi i društvu. Anarhija i nered su go ri od poretka makar on i ne bio islamski i pravedan u cijelosti.

2. Obilježavanje ili proslavljanje rođen dana nema utemeljenje u islamskoj tradi ciji i treba ga izbjegavati. Ako se ono po smatra kao jedna vrsta adeta (običaj), onda ne ma osnova da se okvalificira ni kao za branjeno (haram), jer su svi adeti i poslo vi u osnovi dozvoljeni ukoliko nisu po svom sadržaju ili nekom svojstvu zabra njeni i oprečni Šerijatu. Klonjenje šubheli (sumnjivih) stvari i poslova, bolje je i si gurnije. Poslanik, a.s., kaže: “Halal je ja san, haram je jasan, a između tog dvoga su sumnjive stvari. Ko se kloni sumnjivih stvari osigurao je svoju vjeru i čast.”

3. Na ovo pitanje moglo bi se odgo voriti kao i na prethodno. Ako se sed mina i četeresnica posmatraju kao adet, bliži su dobrom adetu, ali, ako te posje te opterećuju psihički, fizički ili finansij ski porodicu umrle osobe, onda su bliži lošem adetu.

4. Učenje Kur’ana ne smije biti pred met klasične trgovine, najma, pogađa nja i sl. Hedija koju učač Kur'ana dobi je od darodavca je dozvoljena. Posto ji mišljenje dobrog dijela uleme da umr la osoba ima koristi od učenja Kur'ana, kao i od drugih dobrih djela, koje za nje nu dušu pokloni izvršilac na molbu tre će osobe. Neki alimi smatraju da od uče nja Kur'ana, klanjanja namaza, posta i sl. korist ima samo počinilac, a ne i naruči lac, odnosno umrla osoba za čiju se dušu namjenjuje, posebno ako je ono rezultat prethodne finansijske nagodbe.

5. Šerijat izričito niti duži niti oslobađa suprugu od obavljanja kućnih poslova. To je stvar običaja, konvencije i dogovora supružnika prilikom sklapanja ili tokom trajanja braka.

6. Dozvoljen je, a katkada poželjan ili čak obligatan, javni kritički osvrt na po litičare, imame, profesore i druge javne radnike, ali uz određene uvjete od kojih ću spomenuti neke:

Da je kritičar siguran da je dotična osoba učinila ono što joj pripisuje; da je siguran da je djelo za koju optužuje oso bu šerijatski zabranjeno ili pokuđeno - grijeh; da nije moguće efikasno na diskre tan način ukazati na grješku i da pretegne mišljenje da javna kritika neće izazvati smutnju, nered i veću štetu za zajednicu od potencijalne koristi od ukazivanja na grješku. U protivnom, takva bi se kritika mogla okvalificirati kao ogovaranje ili si janje smutnje.

Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek done se kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokaje te.” (El-Hudžurat, 6.) “O vjernici, kloni te se mnogih sumnjičenja, neka sumnji čenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge!” (El -Hudžurat, 12.)

7. Dozvoljeno je klanjati s gelom u ko si, ali je svakako bolje ne koristiti prepa rate koji u svom sastavu imaju alkohola. Muslimani se ne trebaju povoditi za dru gima u onome što nije od očite koristi, kao što su modni trendovi i sl. Osvježivač za usta na bazi alkohola nije dozvoljeno koristiti, jer postoje alternativni osvježi vači. Poslanik, a.s., kaže: “Ostavi ono u šta imaš sumnje i prihvati se onog u šta ne sumnjaš.” Liječenje alkoholom je dozvo ljeno samo u slučaju nužnosti, tj. kada ne postoji efikasan alternativni lijek.

8. Ako se post nenamjerno “pokvari” uslijed zaborava, postač će na staviti s postom i nije obavezan napostiti taj dan shodno hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, a zabilježen je u dva Sahiha, da je Allahov Poslanik, a. s., rekao:

Kada neko od vas zaboravi da posti pa nešto pojede ili po pije, neka dovrši svoj post, jer ga je to, zaista, Allah nahranio i napojio.

Međutim, ako ono što inače kvari post dospije u utrobu grješkom, nehatom, pre ma mišljenju hanefijskog mezheba, a to je stav većine pravnih škola, post će biti pokvaren i postač je obavezan napostiti taj dan, ali nije obavezan izvršiti keffaret.

Imam-i Šafija zastupa mišljenje da post u tom slučaju nije pokvaren analogno slu čaju zaborava, a i zbog hadisa Allaho vog Poslanika, a. s., u kojem se navodi: Mom Ummetu se oprašta ono što učini usli jed grješke, zaborava i prinude. (Taberani od Sevbana)

Hanefijski pravnici odbacuju spome nutu analogiju zato što se ne može povu ći znak jednakosti između onoga koji za boravi da posti pa se omrsi i onoga koji pokvari post grješkom. Opravdanje ovog drugog je slabije od opravdanja prvog, budući da je ono neodvojivo od neke vr ste propusta i nemara da se bude opre zniji. Grješka je rezultat djelovanja čovje ka, dok je zaborav nešto što je prirođe no čovjeku i u čemu on nema udjela ni ti se može od njega sačuvati pa se tretira kao čisto prirodna stvar koja se pripisuje Allahu u cijelosti kao što se navodi u ha disu: To te je Allah nahranio i napojio.

Hadis u kojem se govori o opraštanju onoga što se učini uslijed grješke, zabo rava i prinude, odnosi se, smatraju ovi pravnici, na uklanjanje grijeha na Ahire tu, a ne na posljedice ovih djela na Ovo me svijetu.

9. Dozvoljeno je držati ribe u akvari jurnu, odnosno ptice u kafezu, i diviti se ljepoti Allahovih stvorenja, pod uvjetom da im se daje dovoljno hrane i vode, jer ako je dozvoljeno konzumirati ih na trpe zi zašto bi bio grijeh držati ih žive u akva rijurnu ili kafezu i hraniti ih.

10. Općepoznato je da muškarci i že ne koji se zajedno kupaju u bazenu nisu propisno obučeni niti se, u većini sluča jeva, pridržavaju islamskih etičko-prav nih normi ponašanja u društvu, te zbog toga nije dozvoljeno muslimanu i mu slimanki da posjećuju takva mjesta. Mu sliman i muslimanka moraju čuvati svoj avret (stidno mjesto) od tuđih pogleda, a tuđi avret od svog pogleda.

11. Nema smetnje da se supruga ili neka druga osoba daruje bilo kojim povodom koji sam po sebi nije zabranjen. U hadisu se navodi: Razmjenjujte medusobno darove, jer ćete tako razvijati međusobnu ljubav. Ha­dis ima općenitu poruku, pa se nijedan slučaj ne izuzima bez dokaza. Ali, ako bi darovanje bilo vezano za datum, odno sno povod koji se veliča i slavi u drugoj vjeri, onda ne bi bilo dozvoljeno.

12. Musliman je dužan voditi računa o izvoru i načinu stjecanja zarade i op skrbe, te o načinu i cilju njenog utroška. Sve to mora biti čisto od harama. Proda ja alkoholnih pića i poslovanje na kamat noj osnovi muslimanu je zabranjeno (ha ram). Ukoliko može pronaći posao u pro davnici u kojoj se ne prodaje alkohol ili neki drugi posao općenito, dužan je na pustiti prethodno radno mjesto i zapo sliti se na novom radnom mjestu. Ako to nije u stanju, treba pokušati djelova ti na vlasnika da prestane trgovati zabra njenim artiklima. Ako ne uspije, a nema drugih izvora prihoda, dozvoljeno mu je raditi u takvoj prodavnici uz intimno ne slaganje i osudu nedozvoljenog poslova nja. Sličan propis važi i za zaposlenje u banci. Činjenica je da većina banaka po sluje na kamatnim osnovama. Medutim, nisu sve bankarske transakcije zabranje ne. Muslimani moraju poznavati bankar sko poslovanje i biti prisutni u njemu. To se može tretirati solidarnom obavezom (farz-i kifaje). Ne mogu se muslimani po vući iz tako važnog sektora, koji zapošlja va na hiljade radnika, ali mogu pokušati da ne budu direktni učesnici u sklapanju ugovora koji sadrže kamatu, osuđujući je kao nedozvoljeni način stjecanja zarade, i priželjkujući kreiranje beskamatnog ban karskog sistema. Onaj koga i pored reče noga kopka neka sumnja neka promije ni posao i opredijeli se za ono u šta nema nimalo sumnje.