Fetve Vijeća za fetve BiH (11)

Napomena
Preporod, br. 20/814, 15. oktobar 2005.; na pitanja odgovora dr. Enes Ljevaković

 

Pitanja:

1. Imam imovinu koju sam investirao i koja mi donosi prihod, ali sam dužan dr žavi za razne dadžbine iznos koji prema šuje moj investirani imetak. Da li sam dužan izdvojiti zekjat na tu imovinu?

2. Zanima me da li je zabranjeno uređi vati stan na principima bioenergije, od nosno feng shui, s obzirom da je to, na vodno umjetnost, a zasnovana je na ki neskoj religiji (taoizmu)?

  

Odgovori:

1. Ako je iznos duga veći od iznosa investiranog imetka nisi dužan iz dvajati zekjat na tu imovinu. Međutim, ukoliko imaš neku drugu imovinu na ko ju se inače ne daje zekjat, poput auta, ne kretnina, namještaja, a koja prelazi tvoje realne potrebe, onda si dužan tu imovi nu staviti nasuprot duga, tj. iz nje izmiri ti dug, a ne iz zekjatske imovine. Ako ne zekjatska imovina pokriva dug, ili odre đeni dio duga, dužan si izdvojiti zekjat na investiranu imovinu, odnosno onaj dio koji preostane nakon izmirenja duga, jer ona podliježe obavezi zekjata.

2. Ne znam tačno šta konkret no jesu i šta podrazumijevaju principi bi oenergije, odnosno feng shui, da bih mo­gao dati jasan i konkretan odgovor. Na čelno, ako je u pitanju samo umjetnički, odnosno estetski ukus, uz sadržaje ko ji nisu oprečni islamskom učenju, ne vi dim razloga za zabranjenost istoga. Ali ako takav način uređivanja stana podra zumijeva veličanje i saobražavanje sa vri jednostima i principima druge vjere, on da je to zabranjeno povođenje i imitaci ja inovjeraca.