Bajram – dani veselja i radosti

Kategorija

Napomena
Autor: hfz Ćeman, Nedžad Fatić, Almir

 

1. Šerijatski dokazi o klanjanju bajram – namaza

Kur'an a.š.: U poglavlju el-Kevser, 2.: Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. U poglavlju el-E'ala,14-15.: Uistinu je postigao spas onaj koji se očisti i spominje ime svoga Gospodara i klanja. U komentarima Kur'ana se navodi da se riječi ¨klanjaj¨ i ¨klanja¨, u navedenim ajatima odnose na klanjanje Bajram-namaza.

Sunnet Allahovog Poslanika a.s.: U vjerodostojnim hadisima je potvrđeno da je Allahov Poslanik redovito klanjao Bajram-namaz. 
 

2. Ko je dužan klanjati bajram-namaz

Bajram-namaz je obaveza klanjati onoj osobi kojoj je obaveza klanjati i džumu-namaz. Dokaz obaveznosti klanjanja Bajram-namaza je redovita praksa Vjerovjesnika, a.s.

3. Radnje koje su sunnet ili pohvaljene prije klanjanja bajram-namaza

Provesti noć uoči Bajrama u ibadetu kroz sjećanja na Allaha dž.š. (zikr), dobrovoljni namaz (nafile), učenje Kur'ana, veličanje Allaha dž.š. (tekbir), slavljenje Allaha dž.š. (tesbih), traženje oprosta za počinjene grijehe (istigfar) i upućuvanje dova. Muhammed a.s. u jednom hadisu veli: ¨Ko provede noć uoči klanjanja Bajram-namaza (u ibadetu) tražeći nagradu od Allaha, dž.š., njegovo srce neće umrijeti onoga dana (Kijametski dan) kada srca drugih ljudi budu umirala.¨ (Taberani, Darekutni)

Bejheki prenosi da je Ibn Omer rekao:¨ U pet noći dova se ne odbija . U noći uoči petka, prve noći redžeba (Lejletu-r-regaib), petnaeste noći ša'bana (Lejjletu-l-berat), noćima uoči dva Bajrama.¨ Bejheki  bilježi da je Šafija čuo Ibrahima ibn Muhammeda gdje kaže: ¨Vidio sam najbolje stanovnike Medine kako bi dolazili u Vjerovjesnikovu, a.s., džamiju uoči dva Bajrama, pa bi činili dove i spominjali Allaha duboko u noć.¨

Okupati se, namirisati i obući najljepše odijelo. Od unuka Allahova poslanika Muhammeda, a.s., h. Hasana se prenosi da je rekao: ¨Naredio nam je Allahov Poslanik, s.a.w.s., da za Bajrame obučemo najljepše odijelo, da se namirišemo najljepšim mirisom i da zakoljemo (kurban) najvrijednije što imamo.¨ (El-Hakim)

Sunnet je pojesti neparan broj hurmi (voća ili nekakva slatka) prije izlaska na ramazanski Bajram-namaz, a za kurbanski bajram poslije klanjanja Bajram-namaza i to od svoga kurbana kojeg zakoljemo (u tome učestvuje čitava porodica). Burejde je rekao: ¨Vjerovjesnik, a.s., ne bi izašao na Ramazanski bajram dok ne bi nešto pojeo, a za Kurbanski bajram ne bi jeo dok se ne bi vratio sa namaza.¨ (Tirmizi,Ibn Madže i Ahmed). 
 

4. Vrijeme i način klanjanja bajram-namaza

Vrijeme Bajramskog-namaza počinje otkad Sunce odskoči koliko za koplje ili dva, tj. otprilike oko četrdeset pet minuta po izlasku Sunca i traje do zevala. Džendub prenosi:¨Vjerovjesnik, a.s., bi sa nama klanjao Ramazanski bajram, a Sunce bi odskočilo koliko dva koplja, a Kurbanski bajram kada bi odskočilo za jedno koplje.¨ (Ahmed).

Ibn Kudame to ovako objašnjava: ¨Sunnet je nešto prije obaviti Kurbanski bajram-namaz kako bi ostalo više vremena za klanje kurbana, dok je Ramazanski bajram sunnet klanjati nešto kasnije kako bi ostalo više vremena za davanje sadekatu-l-fitra.¨

Bajram-namaza se klanja shodno hadisima Allahova Poslanika, a.s., bez učenja ezana i ikameta. Klanja se dva rekata prije učenja hutbe. Na prvom rekatu tri tekbira sa podizanjem ruku donesu se prije kiraeta (učenja Fatihe i sure), a na drugom rekatu poslije kiraeta.

5. Tekbir - i -tešrik

Ovaj tekbir je wadžib od sabaha dana Arefata (dan prije Kurban bajrama) do ikindije četvrtog dana Bajrama i to odmah iza farza. Ukoliko se zaboravi donijeti tekbir dužnost ga je proučiti čim se sjetimo. Tekbir-i-tešrik glasi: ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILLELLAH HUVALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, VE LILLAHI-L-HAMD (Allah je najveći, Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha, Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha, Allah je najveći. Allahu pripada svaka zahvala).

6. Kako provesti bajramske mubarek dane

Zabranjeno je ove dane postiti jer su to dani jela i pića. Vjerovjesnik, a.s., kaže: ¨Dani Kurban bajrama su dani jela, pića i sjećanja na Allah dž.š.¨ (Ahmed i Muslim).

Lijepo je čestitati bajram. Od Džubejr ibn Nufejra se prenosi da je rekao: ¨Ashabi Allahovog Poslanika, a.s., kada bi se sreli na dan Bajrama jedni drugima bi čestitali riječima ¨TEKABBEL MINNA VE MINKE¨ (Neka Allah ukabuli/primi od nas i od vas). ( El-Askalani) Dozvoljeno je na neki drugi način čestitati Bajram kao što je npr. kod nas uobičajeno riječima ¨BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN¨(Neka vam je blagoslovljen Bajram)

Lijepo je u dane Bajrama obveseliti svoju porodicu (davanjem poklona, posvećivanjem veće pažnje…), više nego u drugim danima.

Za dane Bajrama treba se veselo držati pri susretu sa  rodbinom i prijateljima iskazujući svoju pažnju i ljubav prema njima. Treba nastojati posjetiti što više rodbine i prijatelja.

Bajrami su dani igre, veselja i pjevanja pobožnih pjesama. Sve ovo treba biti u skladu sa propisima Šerijata, ne zanemarujući islamske dužnosti. Buhari bilježi sljedeću predaju: Aiša, r.a., je rekla: ¨Ušao je Resullullah, a.s., a kod mene su bile dvije sluškinje koje su pjevale o Bu'asu. (Jewm-u-Bu'as je bio poznati dan kod Arapa u kojem se desila pogibija Ewsa i Hazredža-nap. prev.) Poslanik je prilegao na postelju okrenuvši svoje lice. Zatim je ušao Ebu Bekr i koreći me kazao: ¨Zar šejtanske frule kod Vjerovjesnika, s.a.w.s.!¨ Vjerovjesnik, a.s., se okrenu prema Ebu Bekru rekavši: ¨ Pusti ih.¨ Kada sam osjetila da Poslanik ne obraća pažnju na njih, namignuvši, dala sam im znak da izađu. Također bi se Abesinci u danima Bajrama igrali i zabavljali sa kopljima i štitovima, pa me je Vjerovjesnik, a.s., upitao: ¨Želiš li da gledaš?¨ Odgovorila sam:¨ Da, želim¨. Onda me je postavio iza sebe, a ja sam naslonila svoj obraz uz njegov, te im reče:¨Nastavite, o Benu Erfede.¨ Kada sam se zasitila Poslanik mi se obrati:¨Je li ti dovoljno, Aiša?¨ Rekoh:¨Jeste.¨ E onda idi¨, reče.¨ 
 

7. Vrijednost prvih deset dana zu-l-hidždžeta

Uzvišeni Allah u suri el-Fedžr kaže:¨Tako mi zore i deset noći i parnih i neparnih.¨ Ibn Abbas komentarišući ove ajete veli: ¨Noći kojima se Uzvišeni Allah zaklinje su deset prvih noći zu-l-hidždžeta,¨ i parnih-šef'¨ je prvi dan Kurban bajrama, a ¨neparnih-vetr¨ je dan Arefata.¨ Uzvišeni Allah u suri el-Hadždž je rekao: ¨I da spominju Allahovo ime u poznatim danima.¨ Kod većine učenjaka poznati dani (ejjam ma'lumat) su prvi deset dana zu-l-hidždžeta. Iz hadisa koji bilježi Buharija saznajemo da su ovo Allahovi, dž.š., najdraži dani u kojima se čine dobra djela. Stoga bi ove dane trebalo provesti:

U zikru - spominjanju Allaha, dž.š. Imami Ahmed u svom Musnedu bilježi hadis: ¨Nema dana u kojima su djela velika i draga Allahu kao u ovih deset dana. Pa u njima mnogo činite tehlil (izgovor la ilahe illellah), i tekbir (Allahu ekber) i tahmid  (el-hamdu lillah).¨

U postu. Hazreti Hafsa je rekla: ¨Vjerovjesnik, a.s., bi postio devet prvih dana zu-l-hidždžeta, ašuru i tri dana od svakog mjeseca.¨

8. Vrijednost dana Arefata

U suri el-Burudž Allah, dž.š., veli: ¨Kunem se nebom sa sazvježđem, i obećanim danom, i onim koji će svjedočiti, i onim što će se svjedočiti.¨ Resullullah, a.s., je rekao: ¨Najvredniji dan kod Allaha je petak i on je šahid-onim koji će svjedočiti, a mešhud-onim što će se svjedočiti je dan Arefata, a el-jewmil-mew'ud  je kijametski dan.¨

Nagrada za post na dan Ašure je brisanje grijeha za proteklu godinu, a za post na dan Arefata za proteklu i sljedeću godinu. Vjerovjesnik, a.s., je rekao: ¨Nadam se da će post dana Ašure kod Allaha izbrisati grijehe za proteklu godinu.¨ A u drugom hadisu kaže: ¨Post na dan Arefata je kefaret za proteklu i iduću godinu, a post na dan Ašure je kefaret za proteklu godinu.¨ Islamski učenjaci to objašnjavaju činjenicom da je Ašura vezana za Musa, a.s., a Arefat za Muhammeda, a.s., pa mu je Allah, dž.š., tako ukazao veliku počast.

9. Dova na dan Arefata

Muhammed, a.s., bi na dan Arefata najviše učio sljedeću dovu:

 

LA  ILAHE  ILLELLAH

(nema Boga osim Allaha)

 

VAHDEHU  LA  ŠERIKE  LEHU

(On je Jedan, nema sudruga)

 

LEHU-L-MULKU  VE  LEHU-L-HAMDU

(Njemu pripada sva vlast i On je svake hvale dostojan)

 

BIJEDIHI-L-HAJRU

(U Njegovoj vlasti je svako dobro)

 

VE HUVE ALA KULI ŠEJ'IN KADIR

(i On sve može)

10. Literatura

  1. Dr Vehbet ez-Zuhajli El-fikhu-l-islamijj ve edilletuhu
  2. Es-Sejjid Sabik Fikhu's-sunne
  3. Muhammed S. Serdarević Fikhul-ibadat
  4. El-Bejheki Šu'abu-l-iman
  5. Ibn Redžeb El-Hanbeli Letaifu-l-me'arif