Abdija

Napomena
Nasihati dostali Murad-beg, rahimehullah alejhi (Prijateljski savjeti Muradbega. Bog mu se smilovao!)

 

Hajde, Abdija, ti na vāz[1].

Klanjaj pet vakat namaz.

Terć ne čini[2] Božji farz[3]

A zaboga, Abdija!

 

Aškom[4] srce napuni,

„Allah, Allah“ sve zbori.

Svoga Boga spominji,

„Ah!“ sve čini. Abdija!

 

Nemoj dun'jā milovat,

Krivo zborit i lagat,

Gafil[5] spavat i šedit,

Jazuk[6] ti je, Abdija!

 

Uči bolan i hukći,

Svoje srce poturči,

Asī[7] nefsa[8] sve muči,

Dušman ti je, Abdija!

 

Haram[9] lokmu[10] ne jedi,

Hajir[11] što je bešjedi,

Ti bresposlen ne sidi,

Va(l)jaće ti, Abdija!

 

K(l)anjaj bolan dok si mlad,

Jer je starost velika jad,

Kad ostariš, nejmaš kad,

Davrana[12], brate Abdija!

 

Nemoj biti bi-namāz[13],

Vaktom hajde na namaz,

Bogu čini sve nijāz[14],

Dostâ[15] traži, Abdija!

 

Kazâ[16] vakte naklanjaj,

A Bogu se priklonjaj,

Od griha se uklonjaj,

Môbu[17] Bogu, Abdija!

 

Nemoj činit kilu-kal[18],

Uzmi svakog ti halal[19],

Ne varaj se ti na māl,

Kajaćeš se, Abdija!

 

Dun'jā jedna lešina,

Na vratu ti grišina,

Ti si jedna mješina,

Ispuhaćeš, Abdija!

 

Nije lasno umrit,

U mezar se zavrit,

Azraila[20] podnit,

Muku teglit, Abdija!

 

Kad te metnu u mezar,

S četiri strane sve duvar,

A obuzme vatra nār[21]

Džehennemska, Abdija.

 

Nemaš dosta nikoga,

Osim Boga dragoga

I amela[22] svojega

Pokraj sebe, Abdija!

 

 

Hesab[23] davat za sevab[24],

I za đunah[25] u azab[26]

Ko što kaže i ćitab

Hoće biti, Abdija.

 

Dobro čuvaj svog džāna[27]

I svog, brate, imana

Od današnjeg zemana,

Nije lasno, Abdija!

 

Allah jedan, Resūl[28] hak[29],

Al' je insan mučan halk[30],

Naopako kreno svak,

Vāj haluna[31], Abdija!

 

Dīnu nejma ragbeta[32],

Turskoj viri hurmeta[33],

Hej žalosti predrta,

Turske vire, Abdija!

 

Radi, Abdija, ti hajrāt[34],

Čini, dragi, hasenāt[35],

Muhammedu salavat[36],

Va(l)jaće ti, Abdija!

 

Išći od Boga rahmeta[37],

Terć ne čini sunneta[38],

U musafu[39] ammeta[40],

Vrlo dobro, Abdija!

 

Brez abdesta ne hodi,

U džamiju prohodi,

Halik[41] dragi sve vidi,

Hajir ti je, Abdija!

 

Nemoj mehko sterati,

Nemoj gafil ležati,

Kahkahom se smijati[42],

Dīnu zarar[43], Abdija!

 

Sabur[44] lipa rabota,

Lipa budi hasleta[45],

Nemoj činit hasreta[46]

Sjem[47] na Boga, Abdija!

 

Nemo(j) jedno misliti,

Nemo(j) drugo zboriti,

Nemo(j) drugog ubiti,

Ružno po te, Abdija!

 

Rđav sohbet[48] zboriti!

Mâla, jani[49], drobiti,

U džehennem gaziti,

Vrlo ružno, Abdija!

 

Nemoj zboriti odviše,

Ode iman i duša,

I onome ko sluša

Nikako je, Abdija!

 

Gibet[50] nikog ne čini,

Hajir što je sve čini,

Đavola se zakloni,

Šejtan posla, Abdija!

 

Nalet čini[51] šejtana!

Kada dođe do džāna,

Nejmaš višek (!) dušmana,

Neka znadeš, Abdija!

 

Kad ti staneš mriti,

Iblis[52] će se smijati,

Pa će tebi rijeti:

„Neka, neka, Abdija!“

 

Nemoj se ti krivo klet.

Va(l)ja tebi umrijet,

Va(l)ja muku podnijet,

Nemoj spavat, Abdija!

 

U dun'jā se ne uzdaj,

Dun'jā proći, dobro znaj,

Dragom Bogu pomagaj,

Dobro slušaj, Abdija!

 

Ćitab kaže grihotu

I Džennetsku lipotu,

Džehennemsku strahotu,

Plači, bolan Abdija!

 

Smrt je jedna adžhaja[53],

Ti si, bolan, joldžija[54],

Tatarska je kandžija,

Ugur ola[55], Abdija!

 

Azrail je bekčija[56],

Azab teška terćija[57],

Zebanije[58] avdžije[59],

Ne pobiže, Abdija!

 

Mezar jedna avlija,

A velika galija,

Azab grka (ka)ndžija,

Baka[60], muka je, Abdija!

 

Ti se moli na zemlji

I uvik se promisli

Dok te nisu pritisli

Naslonima, Abdija

 

Mahšer[61] jedna jalija[62],

A Bog dragi kadija,

Zebanijska dolija[63],

Navići se, Abdija!

 

Na mahšer ti va(l)ja stat,

Bogu dragom dževab[64] dat,

Ni(t) će pomoć Vejsil brat,

Viruj se ti, Abdija!

 

Sirat[65] tanka ćuprija,

Od sabje je oštrija,

A strašiva ćuprija,

Va(l)ja brodit, Abdija!

 

Sirat va(l)ja broditi,

Sve đunāhe nositi,

A od Boga iskati

Selameta[66], Abdija!

 

Ja sam piso avako[67],

Sve suzama pokapo,

Kijamet[68] se primako

Vrlo blizu, Abdija!

 

Ahir zeman[69] ulema[70]

Zaif[71] čine mesele[72],

Osvojile gureme[73]

Jani nisu, Abdija!

 

Ahir zeman hodžama

Osvojile mamile[74],

Od njih bruka golema,

Zlo po njihka (l), Abdija!

Niđi[75] pravo da sudi,

Ezijjet čine[76] sve ljudi,

Na sabah se ne budi,

Gafil ti su, Abdija!

 

----

Murat-beg Čengić je autor pjesme ''Abdija'' (u narodu ''Avdija''). Pjesma je objavljena 1887. g. u ''Narodnom blagu'' od Mehmed-bega Kapetanovića – Ljubušaka. U ovom djelu kao autor ove pjesme označen je Jusuf-beg Čengić sa Miljevine kod Foče.

Međutim, činjenica je da u prepisu rukopisa ove pjesme koji se nalazi u Orijentalnom institutu (rukopis broj 4087) ispod naziva ove pjesme stoji dodatak: '' Nasihati dostali Murad-beg, rahimehullah alejhi'', koji u prevodu glasi ''Prijateljski savjeti Murat-bega Bog mu se smilovao''. Odatle se vidi da je autor pjesme ''Abdija'' Murat-beg Čengić sa Odžaka kod Ustikoline, a ne Jusuf-beg Čengić sa Miljevine.

Rukopis je datiran na 31. 12. 1870. godine, a Murat-beg je umro 1871. godine. Pjesma je bila vrlo popularna i mnogi su je znali napamet ili barem pojedine stihove.

 

 


[1] vāz = propovijed, predavanje;

[2] terć činiti = ispuštati, propuštati;

[3] farz = izričita Božja zapovijest;

[4] ašk = ljubav, božanska ljubav;

[5] gafil = nehajan, nemaran, indolentan;

[6] jazuk = šteta;

[7] asī = nepokoran, buntovan;

[8] nefs = strast;

[9] haram = izričita Božja zabrana;

[10] lokma = zalogaj;

[11] hajir = sreća, dobro;

[12] davrana = ne daj se! drži se ustrajno i srpljivo!

[13] bi-namāz = neklanjač, koji ne klanja;

[14] nijāz = potreba, molba, želja;

[15] dost = prijatelj, ovdje u smislu Bog;

[16] kazâ = naknadno izvršenje propuštenih molitvi;

[17] môba = molba;

[18] kilu-kal = gungula, strka, svađa;

[19] halal = oprost;

[20] Azrail = anđeo smrti;

[21] nār = vatra, paklena vatra;

[22] amel = posao, rad; čin, djelo;

[23] hesab = račun;

[24] sevab = dobro djelo koje zaslužuje nagradu u zagrobnom životu;

[25] đunah = grijeh;

[26] azab = mučenje, patnja;

[27] džān = duša;

[28] resūl = poslanik;

[29] hak = istinit, pravi;

[30] halk = stvor, stvorenje;

[31] vāj haluna = ej žalosti, našeg stanja!

[32] ragbet = želja, vrijednost, cijena;

[33] hurmet = poštovanje, uvažavanje;

[34] hajrāt = dobra djela, zadužbine;

[35] hasenāt = lijepa djela;

[36] salavat = donošenje blagoslova na Muhammeda, as;

[37] rahmet = Božja milost;

[38] sunnet = sve što je Muhammed, as, radio ili preporučivao da se radi;

[39] musaf = tekst Kur'ana uvezan u knjigu;

[40] amme = jedno poglavlje u Kur'anu;

[41] Halik = Stvoritelj, Bog;

[42] kahkahom se smijati = bučno se smijati, cerekati se;

[43] zarar = šteta, gubitak;

[44] sabur = strpljivost;

[45] haslet = svojstvo;

[46] hasret = čežnja, želja, ljubav;

[47] sjem = osim;

[48] sohbet = razgovor, sijelo, sastanak;

[49] jani = naime, to jest;

[50] gibet = ogovaranje, trač;

[51] nalet činiti = proklinjati;

[52] Iblis = Lucifer, sotona;

[53] adžhaja = aždaha, aždaja, ala;

[54] joldžija = putnik;

[55] ugur ola! = sretno! sretan put!

[56] bekčija = stražar;

[57] terćija = zavežljaj putne opreme;

[58] zebanija = džehennemski stražar;

[59] avdžija = lovac;

[60] baka = Nuto! Gle! Pazi!

[61] mahšer = mjesto, gdje će se, po islamskom vjerovanju, iskupiti sav svijet na Sudnjem danu;

[62] jalija = obala, kraj uz rijeku ili more;

[63] dolija = čaša iz koje se napijaju zdravice;

[64] dževab = odgovor;

[65] Sirat ćuprija = most preko kojeg se prelazi u raj ili se propada u pakao;

[66] selamet = spas, izbavljenje;

[67] avako = ovako;

[68] Kijamet = smak svijeta;

[69] ahir zeman = posljednje vrijeme;

[70] ulema = učenjaci, teolozi;

[71] zaif = nejak, slab, slabašan, iznuren;

[72] mesela = pravno pitanje koje treba riješiti;

[73] gurema = vjerovnici, kreditori;

[74] mamila (od tur. mamulat) = izrada, proizvod, ovdje – poslovi;

[75] niđi = nigdje;

[76] ezijjet činiti = uznemiravati, kinjiti, vrijeđati.