Mjesec muharrem

Sveti mjesec muharrem i Dan Ašure

Kategorija

Hidžretski mjesec muharrem je jedan od mjeseci za koje se u časnome Kur'anu kaže da su sveti: „Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera.“ (et-Tevba, 36.) Pored njega, to su još mjeseci zul kade i zul hidže te redžep. Budući da je sve što postoji stvorio uzvišeni Allah, tako i postojanje svake stvorene stvari, bila ona tek pojam, predmet ili ono što mi nazivamo „živim bićem“, sveto je.