Fenomenologija islama

Tumačenje islama u savremenom svijetu – komunikološki diskurs

Autor

Napomena
Rad je napisan 2004. godine

Uvod

Aktuelno značenje jednog učenja  ili svjetonazora u neodvojivoj je vezi sa njegovom preovlađujućom interpretacijom, odnosno tumačenjem. Ljudi tumače određeno učenje ili ideju dajući joj prepoznatljiva značenja u kontekstu jednog vremena i prostora.

Martinu Lingsu: Neumiruća svjetlost

Napomena
tekst je objavljen u izdanju Islam-Online.net, od 30. maj 2005.; preveo i priredio S.B.

 “Nedugo nakon toga, izgubio je svijest, a hazreti Aiša mišljaše da je to početak njegove smrti. Ali, nakon sahat vremena otvorio je oči. Sjetila se da joj je rekao: ‘Nijedan poslanik nije usmrćen dok mu nije prethodno pokazano njegovo mjesto u Džennet, a potom mu ponuđeno da izabere: da živi ili da umre.’ Shvatila je da je i to završeno, te da se vratio nakon viđenja Drugoga svijeta. ‘Sada neće nas izabrati’, rekla je sebi.

Islamski pristup Fukujaminoj teoriji o Posljednjem čovjeku (II dio)

 

1. Borba za priznanje

 

Kao uvod u razmatranje temeljne ljudske prirode i onih najosnovnijih težnji pomoću kojih se svaki čovjek razvija u svom suodnosu sa preostalim dijelom bitka, navešćemo jedan poduži Fukujamin citat u kojem on pojašnjava na koji način su filozofi liberalizma tragali za takvim porivima, sve u želji da objasne čovjekovo ponašanje u povijesti:

Islamski pristup Fukujaminoj teoriji o Posljednjem čovjeku (I dio)

1. Uvod

Na samom početku želim da se zahvalim Allahu (dž.š) što mi je pomogao da konačno stignem do ovog završnog ispita i donesem salavat na Pejgambera (s.a.v.s) i njegovu časnu porodicu čijom plemenitošću se sve do danas inspirišu i vode vjernici. Prije nego što se usmjerim na iznošenje i kratko objašnjenje osnovne ideje, želim da u uvodu ovog rada kratko pojasnim i motive koji su me potakli da izaberem baš jednu ovakvu temu. Naime, prije definitivnog izbora teme za diplomski rad predložio sam prof.

Muhammed a.s. preteča ekološke svijesti

Napomena
Autor: Francesca De Chatel; Objavljeno u Preporodu, broj 9/754, od 01.05.2003., sa engleskog jezika preveo, Fikret Pašanović, za web priredio Haris Čengić

 

1. Muhammed a.s. preteča ekološke svijesti

"Koji god musliman zasadi drvo ili posije neku biljku, pa njihove plodove budu jele ptice, ljudi ili životinje, to će mu se računati kao sadaka" (Hadis,Buharija 111:513)