Nakon uspostave Hadža do izlaska iz Egipta

Kazivanje o hazreti Asiji

Autor

Hazreti Āsija, prema tradiciji islama, jedna je od četiri najčasnije žene ljudskoga roda, kako nas je tome podučio hazreti Poslanik, a.s., kad je kazao:

„Najbolje žene u Džennetu jesu Hadīdža kći Huvejlidova (Poslanikova, a.s., prva supruga), Fātima kći Muhammedova, a.s., Merjem kći 'Imrānova (Īsāova, a.s., majka), te Āsija kći Muzāhimova, žena Faraonova.“ (Kenzul-ummāl, br. hadisa 34402, sahīh hadis, od Ibn 'Abbāsa, r.a.).

Prema drugoj verziji istog hadisa, hazreti Poslanik je prvo povukao na zemlji četiri pruge pa upitao ashabe: