Jedno hazreti Abdulkadirovo predavanje o mislima (havâtir)

Neko je upitao hazreti Abdulkadira Gejlanija za misli (havâtir), pa je odgovorio:

A šta ti misliš, šta su havâtiri?

Misli koje ti dolaze mogu biti: od šejtana, od (ljudske) prirode, od hira, i od dunjaluka (ovoga svijeta). Tvoja je duhovna aspiracija (himmet), ono što te istinski zanima. Misli koje ti dolaze, javljaju se kao vrsta onoga što te stvarno interesuje. Pa šta radiš (čime se sada zanimaš)?!

Hâtir od Allaha, silnog i veličanstvenog, dolazi samo u ono srce koje je prazno od svega osim Njega, kao što Svevišnji kaže:

Da Allah sačuva od toga da uzmemo osim od onoga kod kojeg smo našli naše stvari. (Jusuf, 79. ajet)

Ukoliko su Allah, silni i veličanstveni, i činjenje zikra Allahu pri tebi, onda nema nikakave sumnje da će ti srce biti ispunjeno bliskošću s Njim (kurb), a havâtiri od šejtanâ, hira, i dunjaluka, pobjeći će iz tvoga srca.

Kada budeš napustio hâtire tvoje neodgojene duše (nefs), hâtire hira, hâtire šejtana, i hâtire ovoga svijeta, doći će ti hâtir ahireta (drugoga svijeta), a potom hâtir od meleka, i naposlijetku hâtir od Istinitoga, silan je i veličanstven, a to i jeste cilj.

Potom je hazreti Pîr nastavio predavanje:

Ljudi, Istiniti, silan je i veličanstven, daruje vas blagodatima (nimetima), da vas vidi: Da li zahvaljujete ili obmanjujete? Da li priznajete ili negirate, pokoravate ili neposluh činite? Nemojte otvoreno hvaliti, jer su vam grijesi skriveni! Nemojte se zbog toga radovati! Uskoro će se pokazati sramota! Prije ili kasnije!

Hazreti Bišr Hâfî, Allah bio s njime zadovoljan, govorio je:

“Allahu moj, dao si mi i više nego što mi treba, spominješ me te si me učinio poznatim među ljudima.

Allahu moj, nemoj me osramotiti kod njih na Danu ustajanja (Sudnji dan), jer znam da imam skrivenih grijehâ uz istovremena otvorena zahvaljivanja.”

Sine, svaka stvar koju si dobio (Voljom) Istinitoga, silan je i veličanstven, u smislu: tvoje dvoličnosti, slatkorječitosti, glagoljivosti, veselosti, blesavog izgleda i svih tvojih ostalih specifičnosti, svemu tome su ti uzrok tvoja neodgojena duša, tvoj šejtan i tvoje obožavanje stvorenja (širk) te traženja ovoga svijeta od njih!

Ti imaj lijepo mišljenje o drugome, ali o svojoj neodgojenoj duši misli loše! Smatraj niskom svoju neodgojenu dušu, sakrij svoju temeljnu osobinu (emr), do te mjere, da ti se kaže: “Govori o Allahovim blagodatima prema tebi!”

Hazreti Ibn Semûn, da Allahova milost bude na njemu, kada bi mu bila ukazana neka počast (kerâmet), rekao bi:

“Ovo je varka, ovo je od šejtana!”

i tako bi ustrajao na tome, sve dok mu se ne bi reklo:

“Ko si ti, i ko je tvoj otac?! Govori o Našim blagodatima prema tebi!”

Vi zaljubljeni (muhibbi), vi muridi (derviši), čuvajte se! da ne “propustite” Istinitoga, silan je i veličanstven, jer ako Njega “propustite”, propustili ste sve!

Allah, silni i veličanstveni, objavio je hazreti Isâu/Isusu, alejhiselam:

“Îsâ, pazi da ti ne ‘promaknem'! Jer ukoliko ti ‘promaknem', promaklo ti je sve, a ako ti ne ‘promaknem’, ništa ti, onda, nije promaklo.”

U svojim skrivenim šaputanjima sa svojim Gospodarom (munâdžât), silan je i veličanstven, hazreti Mûsâ/Mojsije, alejhiselam, rekao je:

“Gospodaru! Oporuči mi nešto?”

Pa mu On reče:

“Oporučujem ti Sebe, i da za Mnome tragaš!”

Ovo mu je ponovio četiri puta, svaki put bi upitao isto, a On bi mu odgovorio kao i prvi put.

Nije mu rekao: “Tragaj za dunjalukom, a nemoj tragati za ahiretom.”

Kao da mu je rekao:

“Oporučujem ti da Mi se pokoravaš, da se prođeš neposluha prema Meni! Oporučujem ti da tragaš za Mojom blizinom (kurb)! Oporučujem ti Moju jedinost (tevhîd), i da djeluješ radi Mene! Oporučujem ti da se okreneš od svega pored Mene!”