Jedan hadisi – šerif sa komentarom

Kategorija

 

1. Hadis

Prenosi Ebu Malik Haris ibn Asim el Ensari, r.a., da je Božiji Poslanik, s.a.w.s., rekao:

 

“Čistoća je pola vjerovanja (imana), zahvala Allahu, dž.š., puni mizan, subhanallahi i elhamdulillahi pune prostor između nebesa i Zemlje, namaz je svjetlo, zekat je dokaz, strpljivost je sjaj, Kur’an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe, svi ljudi žure da prodaju svoju dušu. Tom prodajom ili je otkupe ili je upropaste.”

2. Komentar

U ovom hadisu, Poslanik, a.s., kaže da je “čistoća pola imana”. Međutim, postoji nekoliko mišljenja o značenju riječi “šatrul imani” (pola imana), kao i o značenju ovog prvog dijela hadisa.

Što se tiče dijela “čistoća je pola imana”, neki učenjaci kažu da je to čistoća od grijeha. To bi značilo da je sustezanje od grijeha čistoća, a ona sadrži pola imana. Ovo značenje bi se moglo prihvatiti da nije hadisa u kome Poslanik, a.s., kaže: “Abdest je pola imana.”

Međutim, sljedbenici prvog mišljenja opravdavaju svoj stav pa kažu ako se u hadisu misli na čistoću od grijeha onda to istovremeno znači izvršavanje Allahovih naredbi, a abdest je jedna od tih naredbi, i ako je abdest pola imana, onda je i čistoća od grijeha pola imana.

Neki učenjaci kažu da se “iman” odnosi na namaz, te se prevodi kao “čistoća je pola namaza”. Riječ “šatrun” koja je prevedena kao “pola” neki prevode kao “dio”, a to bi značilo “čistoća je dio imana”. Međutim, sa ovim mišljenjem se ne slažu jezičari jer se zna da je riječ “šatrun” uvijek značila pola u arapskom jeziku.

Neki kažu da Allah, dž.š., briše imanom velike grijehe a činjenjem dobrih dijela male gijehe. To činjenje dobrih dijela je ta čistoća i ona je pola imana.

Neki kažu da kada je u pitanju ova rečenica “čistoća je pola imana” ne treba dijeliti na dva ista dijela, dvije iste polovine. Najprihvatljivije je da se ova rečenica prevodi kao “čistoća je pola imana”, gdje se podrazumjeva čišćenje vodom, i to ne samo abdest već i čišćenje odjeće, tijela, stana…

 

“Zahvala Allahu, dž.š., puni mizan”. Dakle, izgovaranjem riječi elhamdulillah punimo mizan na Sudnjem danu. Iz ovoga se vidi kolika je vrijednost ovih riječi s obzirom da one imaju svoju težinu i pune mizan.

Poslanik, s.a.w.s., u jednom hadisu kaže: “Imaju dvije riječi lagahne za izgovor, drage Milostivom, Gospodaru, teške na mizanu, a to su 'subhanallahi we bi hamdihi subhanallahil azim' ”.

 

“Subhanallahi i elhamdulillahi pune prostor između nebesa i Zemlje”. U drugom hadisu Poslanik, s.a.w.s., kaže: “Iman se sastoji iz dvije polovine. Prvu polovinu čini strpljivost, a drugu polovinu čini zahvala Allahu, dž.š.” I upravo izgovaranjem tih riječi (subhanallahi i elhamdulillahi), zahvaljujući Allahu, dž.š., Allah bereketom  ispunjava prostor između nebesa i Zemlje.

 

“Namaz je svijetlo”. Ovdje se spominje namaz kao svjetlo, mada se u mnogim hadisima navodi i kao dokaz. Tako u jednom hadisu Poslanik kaže: “Ko bude čuvao namaz, taj će mu namaz biti svjetlo, dokaz i spas na Sudnjem danu, a ko namaz zapostavi neće imati svjetla, niti dokaza imana, niti će biti spasen. Na Sudnjem danu će biti u društvu Karuna, Faraona, Hamana i Ubejj ibn Halefa.”

 

“Zekat je dokaz”. Zekat će biti dokaz na Sudnjem danu. To će biti dokaz imana. Učenjaci kažu jedan od najvećih dokaza da je neko bio mu’min bit će zekat, zato što je čovjek po prirodi pohlepan i škrtica, pa  ako čovjek daje zekat, on to daje zbog imana (vjerovanja).

 

“Kur’an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe.” Božiji Poslanik, s.a.w.s., u jednom hadisu kaže: “Na Sudnjem danu, Allah, dž.š., će pretvoriti Kur’an u čovjeka, pa će Kur’an u liku čovjeka doći mu’minu koji ga je praktikovao u životu  govoreći: 'Ti si bio zadužen da me čuvaš, učiš, radiš po meni pa si tako i činio.' Kur’an će toliko nabrajati, toliko ća dokaza govoriti o čovjeku, pa će Allah, dž.š., reći: 'Šta želiš', a Kur’an će odgovoriti: 'Želim da ga uvedem u Džennet', Allah će reći: 'Uvedi ga'. Isto tako Kur’an će doći čovjeku nevjerniku (kafiru) pa će početi nabrajati: 'Ti me nisi praktikovao, nisi me učio, napustio si me, nisi po meni radio”, tako će Kur’an nabrajati dok Allah, dž.š., ne kaže: 'Šta želiš', pa će Kur’an odgovoriti: 'Želim da ode u Džehennem' i Allah će ga baciti u Džehennem.”

U ovom smislu Kur’an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe.

 

“Svi ljudi žure i prodaju svoju dušu. Tom prodajom ili je otkupe ili upropaste.” Svaki čovjek žuri, rani da bi prodao svoju dušu. Isto kao i onaj koji ima neku robu, žuri na pijacu, rani da bi je što bolje i što prije prodao. Ali pitanje je kome čovjek prodaje svoju dušu.

Imaju samo dva kupca, jedan je Allah, dž.š., a drugi šejtan i ljudske strasti. Kur’an kaže: “Allah je od vjernika kupio duše njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati”.

Međutim, ovo se može prevesti i kao “svi ljudi žure i otkupljuju svoj duše”. Tako u jednom hadisu  Božiji Poslanik kaže: “Svaki čovjek ima mjesto u Džennetu i u Džehennemu, pa ako radi dobra djela zadrži mjesto u Džennetu a ako radi loša djela zadrži mjesto u Džehannemu.”

Tako vjernici nasljeđuju mjesta koja su bila određena kjafirima, a i Kur’an kaže: “To su oni koji će naslijediti mjesto u Džennetu.” U tom smislu ovaj posljednji dio hadisa možemo prevesti kao “otkupiti dušu (od džehennemske vatre ili mjesta u džehennemu)”.