Hadis o šejtanu koji se pokajao

Kategorija

Napomena
Prijevod: Kenan Čemo

 Kenzu-l-‘ummāl, dočim šiijski izvori isti hadis u nešto drugačijoj verziji vezuju uz h.‘Aliju)

 

            Od Omera, r.a., se prenosi kako je rekao:

''Dok smo s Vjerovjesnikom, s.a.v.s., sjedili na jednom od brda tihamskih (primorje sjeverno od Hidžaza) priđe nam neki starac sa štapom u ruci i Vjerovjesniku, s.a.v.s, nazva selam. On mu na njega odgovori pa upita: 'Ko si ti?' Neznanac odgovori: 'Ja sam Hāme b. el-Hejjim b. Lāqīs b. Iblīs.'

Allahov Poslanik, s.a.v.s., zamjeti: 'Između tebe i Iblisa samo su dva koljena?' Reče:' Da.' 'Pa koliko ti je vremeno prošlo?' Reče: 'Cio vijek Dunjaluka sam proživio osim malo.' Upita ga (Posanik, s.a.v.s.): 'Šta je znanje toga?' Reče: 'Noći moje su one kad je Qabil ubio Habila. Tad bijah djetetom starosti nekoliko godina. Razumijevah govor i prolazih humcima. Naređivao sam kvarenje hrane i kidanje rodbinskih veza.'

Tad Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: 'Loša li je rabota šejtana obilježenog i momka za pokudu svaku!' On reče: 'Poštedi me ponavljanja, jer ja se Allahu, azze we dželle, kajem.

Bijah sa Nuhom u mesdžidu njegovu sa onima koji su mu od naroda njegova povjerovali, i nisam ga prestajao koriti na dovi koju je protiv svoga naroda učinio, sve dok za njima nije zaplakao a i mene u plač nagnao. Tad je rekao (Nuh, a.s.): 'Odista se zbog toga kajem i Allahu se utičem da budem od neznalica!'

Rekoh: 'O Nuh, ja bijah od onih koji su učestvovali u proljevanju krvi sretnika Habila sina Ademova, pa nalaziš li kod Gospodara svoga izgleda za moju tevbu?' Reče mi: 'O Ham, nakani se na dobro i čini ga prije nesreće i kajanja. Učio sam u onome što je Allah, azze we dželle, objavio da čovjek koji ma koliki grijeh da počini pa se pokaje, Allah to pokajanje ne odbija. Ustani, abdesti se i dvije sedžde Allahu učini!' 'Iz istih stopa postupih kako mi je naredio.

Utom me pozva. 'Digni glavu, tvoje pokajanje s neba je sišlo.' Padoh Allahu na sedždu i ostadoh na njoj godinu dana.

Bijah i sa Hudom u mesdžidu njegovu sa onim koji vjerovahu od naroda njegova. Stalno sam ga korio na dovi koju je protiv svoga naroda proučio sve dok za njima nije zaplakao a i mene samog rasplakao. Tad reče (Hud, a.s.): 'Odista se zbog toga kajem i Allahu se utičem da budem od neznalica!' I bijah sa Salihom u mesdžidu njegovu sa onim koji vjerovahu od naroda njegova. Stalno sam ga korio za narod njegov, sve dok za njima nije zaplakao a i mene samog rasplakao.

Bijah u posjeti i Jakubu, a s Jusufom na mjestu postojanom. Družih se s Iljasom u dolinama a i sada ga srećem. Sreo sam i Musa b. Imrana, koji me podučio nečim iz Tewrata i rekao mi: 'Ako sretneš Isaa, sina Merjemina, prenesi mu moj selam!'

Sreo sam i Isaa, sina Merjemina, pa sam mu selam od Musaa prenio, pa mi reče: 'Ako sretneš Muhammeda, prenesi mu selam od mene!' Allahov Poslanik, s.a.v.s., zaplaka i reče: 'Neka je i na Isaa selam sve dok je Dunjaluka, a i na tebe o Hāme na predaji tog emaneta!'

Reče (Hāme): 'O Allahov Poslaniče, učini mi ono što je učinio i Musa b. Imran! Ta on me je dijelom Tewrata podučio.' Tad ga Allahov Poslanik, s.a.v.s., poduči suri el-Waqi'a, suri el-Murselat, suri 'Amme, suri et-Tekwir, surama el-Felek i en-Nas, te suri Ihlas, pa mu reče: 'Obrati nam se za svaku svoju potrebu o Hāme, i ne zaboravi da nas (ponovo) posjetiš!'''

Omer b. el-Hattab, r.a., dalje pripovijeda: ''Allahov Poslanik, s.a.v.s., je preselio na Ahiret a da nam nije vijest o smrti njegovoj prenio, tako da ne znamo da li je još uvijek živ ili ne.''