Dvije istine u vezi sa nastupanjem Smaka svijeta

 

U vezi sa aktuelnim trendom određivanja konkretnoga vremena nastupa Smaka svijeta, odnosno Sudnjeg Dana, doima se neophodnim još jednom upozoriti na dvije istine koje su iznjedrene u sveznanju dragoga Allaha, a u obzorjima ovoga svijeta izrečene kroz časni Kur'an i Sunnet Allahova poslanika, Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam.
 
Istina prva:
 
Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio!
Čas oživljenja će sigurno doći - od svakog ga tajim - kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti.
I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen. (20:14-16)
 
Navedeni ajet zasigurno nosi mnoge poruke, a nama se u ovom kontekstu neobično značajnim čine sljedeće:
 
Jedina pravilna orjentacija za svakoga čovjeka jeste da se dragome Allahu potpuno preda (islam) i čitavim svojim bićem to svjedoči, te da se samo Njemu klanja (namaz) i osim toga Ga i na druge načine spominje (učenje Kur'ana, zikrullah, dove, razmišljanje ...) tako da bi mu što više Gospodar njegov na umu bio.
 
Smak svijeta i nakon njega Sudnji Dan sigurno će doći, ali kada će to biti nikome nije poznato jer to dragi Allah od svakog taji. Mi, dakle u njega moramo vjerovati, ali niko od stvorenja ne može apsolutno ništa pouzdano znati o vremenu njegovog nastupanja - to ostaje samo u sveznanju dragoga Allaha, Koji će ga jedini otkriti u njegovo vrijeme (vidi 53:58).
 
Istina druga:
 
Vjerodostojna predaja (hadis) od Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, nam kazuje kako je jedne prilike neki ashab upitao Muhammeda, alejhisselam, o tome kada će nastupiti Sudnji Dan, a on mu je jednostavno odgovorio:
 
''A šta si ti pripremio za Sudnji Dan?''
 
Tako nam plemeniti Poslanik daje najbolji savjet – umjesto da razmišljamo o tome kada će nastupiti Sudnji Dan (kojega ionako ne možemo ni na koji način izbjeći, ili se od njega sačuvati), treba da preispitujemo sami sebe i da brižljivo vodimo računa o tome šta ćemo sve od svojih djela toga neumitnoga Dana pred sobom imati, jer će nam tada dobra djela sa kojima je Allah dragi zadovoljan jedini istinski kapital biti.