Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
45. Al-Gatiya - Oni koji kleče (Mekka - 37 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

14. Ibrahim - Ibrahim (Mekka - 52 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, voljom njihova Gospodara, izvedeš iz tmina na svjetlo, na Put Silnoga i Hvaljenoga

62. Al-Gumu'a - Petak (Medina - 11 ajeta)

1

Korkut:

Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Vladara, Svetoga, Silnoga, Mudroga!

65. At-Talaq - Razvod braka (Medina - 12 ajeta)

1

Korkut:

O Vjerovjesniče, kada htjednete žene pustiti, vi ih u vrijeme kada su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši – sâm sebi nepravdu čini. Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti.

47. Muhammad - Muhammed (Medina - 38 ajeta)

1

Korkut:

Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju.

67. Al-Mulk - Vlast (Mekka - 30 ajeta)

1

Korkut:

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –

89. Al-Fagr - Zora (Mekka - 30 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi zore,

105. Al-Fil - Slon (Mekka - 5 ajeta)

1

Korkut:

Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!

108. Al-Kawtar - Mnogo dobro (Mekka - 3 ajeta)

1

Korkut:

Mi smo ti, uistinu, mnogō dobro dali,

11. Hud - Hud (Mekka - 123 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Rā. Ovo je Knjiga čiji se ajeti pomno nižu i od vremena do vremena objavljuju, od Mudrog i Sveznajućeg,

36. Ya-sin - Jasin (Mekka - 83 ajeta)

1

Korkut:

Jā Sīn.

63. Al-Munafiqun - Licemjeri (Medina - 11 ajeta)

1

Korkut:

Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: "Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov poslanik!" – I Allah zna da si ti, zaista, Njegov poslanik, a Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci.

84. Al-Inšiqaq - Cijepanje (Mekka - 25 ajeta)

1

Korkut:

Kada se nebo rascijepi

87. Al-A'la - Svevišnji (Mekka - 19 ajeta)

1

Korkut:

Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,

49. Al-Hugurat - Sobe (Medina - 18 ajeta)

1

Korkut:

O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.

23. Al-Mu'minun - Vjernici (Mekka - 118 ajeta)

1

Korkut:

Ono što žele – vjernici će postići,

30. Ar-Rum - Bizantinci (Mekka - 60 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm.

74. Al-Muddattir - Pokriveni (Mekka - 56 ajeta)

1

Korkut:

O ti, pokriveni!

109. Al-Kafirun - Nevjernici (Mekka - 6 ajeta)

1

Korkut:

Reci: ""O vi nevjernici,

75. Al-Qiyama - Smak svijeta (Mekka - 40 ajeta)

1

Korkut:

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi