Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
69. Al-Haqqa - Čas neizbježni (Mekka - 52 ajeta)

1

Korkut:

Čas neizbježni,

51. Ad-Dariyat - Oni koji pušu (Mekka - 60 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi onih koji pušu snažno,

91. Aš-Šams - Sunce (Mekka -15 ajeta)

1

Korkut:

Tako Mi Sunca i svjetla njegova,

71. Nuh - Nuh (Mekka - 28 ajeta)

1

Korkut:

Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: "Opominji narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna!"

54. Al-Qamar - Mjesec (Mekka - 55 ajeta)

1

Korkut:

Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! –

114. An-Nas – Ljudi (Mekka - 6 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "Tražim zaštitu Gospodara ljudi,

77. Al-Mursalat - Poslani (Mekka - 50 ajeta)

1

Korkut:

Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju

80. 'Abasa - Namrštio se (Mekka - 42 ajeta)

1

Korkut:

On se namrštio i okrenuo

44. Ad-Duhan - Dim (Mekka - 59 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

13. Ar-Ra'd - Grom (Medina - 43 ajeta)

1

Korkut:

Elif Lām Mīm Rā. Ovo su ajeti Knjige! A ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje.

59. Al-Hašr - Progonstvo (Medina - 24 ajeta)

1

Korkut:

Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlji. On je Silni i Mudri!

60. Al-Mumtahina - Provjerena (Medina - 13 ajeta)

1

Korkut:

O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s Pravog puta je skrenuo.

46. Al-Ahqaf - Ahkaf (Mekka - 35 ajeta)

1

Korkut:

Hā Mīm.

21. Al-Anbiya' - Vjerovjesnici (Mekka - 112 ajeta)

1

Korkut:

Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.

50. Qaf - Kaf (Mekka - 45 ajeta)

1

Korkut:

Kāf. Tako Mi Kur'ana slavnog,

22. Al-Hagg - Hadždž (Medina - 78 ajeta)

1

Korkut:

O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!

9. At-Tawba - Pokajanje (Medina - 129 ajeta)

1

Korkut:

Obznana od Allaha i Njegova Poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore:

106. Qurayš – Kurejšije (Mekka - 4 ajeta)

1

Korkut:

Zbog navike Kurejšija,

113. Al-Falaq - Svitanje (Mekka - 5 ajeta)

1

Korkut:

Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja

34. Saba' - Saba (Mekka - 54 ajeta)

1

Korkut:

Neka je hvaljen Allah, čije je sve ono na nebesima i sve ono na Zemlji! Hvaljen neka bude i na onome svijetu! On je Mudri i Sveznajući.