Pitanja i odgovori (92): O davanju zekata, o ženidbi za ženu koja je ranije udavata, i o klanjanju...

  Selam. Kako ste?
Zamolio bih vas da mi date nekoliko odgovora.
 
1. Ja sam za 2011. dao zekjat posle ramazana, tačnije u aprilu 2012. Da li je to ispravno, jer do tada nisam imao spoznaju o zekjatu, drugo u kojem periodu je najbolje dati zekjat: početkom ramazana, sredinom ili krajem ramazana?

2. Da li je dobro oženiti udavatu ženu koja ima dijete a ja se nisam ženio, momak sam?

3. Istihare namaz, u koje se vrijeme klanja i koliko treba klanjati da vidiš? Ja sam klanjao ali snovi /su/ mi mutni, nisu čisti. Zamolio bih vas da mi odgovorite.
 
 

Odgovor

 1. Ja sam za 2011. dao zekjat posle ramazana, tačnije u aprilu 2012. Da li je to ispravno, jer do tada nisam imao spoznaju o zekjatu, drugo u kojem periodu je najbolje dati zekjat: početkom ramazana, sredinom ili krajem ramazana?
Odgovor: Postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se dao zekat na imovinu (da ušteđeni novac, ukoliko je riječ o zekatu na novac, pregodini, te da dosegne tačno utvrđen iznos /nisab/), kao i uslovi koje mora ispunjavati osoba koja daje zekjat (da je musliman, punoljetna, razumna, da nije pod dugom).
Stoga, bitno je da vodite računa o pobrojanim uslovima, a detalje možete pronaći u knjizi koju Vam toplo preporučujemo a po kojoj se i kod nas i danas izučava klasični fikhul ibadat: Muhamed Seid Serdarević, „Fikhul ibadat“.
I mi smo na našoj stranici dali nekoliko odgovora, savjeta, vezanih uz neke specifičnosti davanja zekata, pa možete i te odgovore, i jedan tekst, konsultirati:
 
a) „Zekat na papirni novac“ (http://www.znaci.com/serijatsko_pravo/ibadat/art105_0.html)
 
b) „Pitanja i odgovori (36): o Zekatu“ (http://www.znaci.com/nas_dijalog/pitanja/Pitanja-i-odgovori-36-o-Zekatu…)
 
c) „Pitanja i odgovori (42): o zekatu na drago kamenje“ (http://www.znaci.com/nas_dijalog/pitanja/Pitanja-i-odgovori-42-o-zekatu…)
 
d) „Pitanja i odgovori (55): Zekat na nekretnine, akcije, zlato i nakit“ (http://www.znaci.com/nas_dijalog/pitanja/Pitanja-i-odgovori-55-Zekat-na…)
 
e) „Pitanja i odgovori (57): O zekatu za gradnju džamije“ (http://www.znaci.com/nas_dijalog/pitanja/Pitanja-i-odgovori-57-O-zekatu…)
 
f) „Pitanja i odgovori (60): O zekatu na imovinu na koju se već dao zekat“ (http://www.znaci.com/nas_dijalog/pitanja/Pitanja-i-odgovori-60-O-zekatu…)
 
 
2. Da li je dobro oženiti udavatu ženu koja ima dijete a ja se nisam ženio, momak sam?
 
Odgovor: Što se tiče pitanja o ženidbi sa ranije udavanom ženom koja ima dijete – smatramo da je za odgovor dovoljno samo podsjetiti da od svih Muhammedovih, alejhisselam, žena samo Aiša nije bila udavana prije udaje za Resulullaha, alejhisselam. Prema tome, pogrešno bi bilo smatrati ženidbu sa ranije udavanom ženom „manje vrijednim činom“ u odnosu na ženidbu sa djevojkom. Jer, ako je najveći od svih ljudi – Resulullah, Muhammed, alejhisselam, ženio takve žene, i prema njima se, kao suprug, na najljepši način odnosio, zašto bi se, onda, takav čin podcjenjivao?!
Ukoliko vam, dakle, takva žena kao osoba odgovara i ukoliko osjećate da je volite i poštujete u dovoljnoj mjeri da sa njom možete skladno i lijepo živjeti život, nikakva vam prepreka nije, i ne treba biti, to što je ona bila udavana i što ima dijete – naprotiv, mirna srca možete živjeti u, uz milost dragoga Allaha, sretnoj bračnoj zajednici budući da je i Resulullah, Muhammed, alejhisselam, bio u sličnoj situaciji.
Naravno, u ovom slučaju morate voditi računa o tome da postoje šerijatski propisi u pogledu obaveznog roka čekanja (iddet) koliko žena, nakon što je prestala živjeti sa svojim ranijim mužem, mora čekati prije nego joj je dozvoljeno da se ponovo uda, te tako, ako se dogovorite za brak, oboje morate povesti računa da se ovi propisi ispoštuju.
 
3. Istihare namaz, u koje se vrijeme klanja i koliko treba klanjati da vidiš? Ja sam klanjao ali snovi /su/ mi mutni, nisu čisti. Zamolio bih vas da mi odgovorite.
 
Odgovor: Koliko nam je poznato, nije strogo utvrđeno vrijeme klanjanja istihare-namaza.
Ono što jeste bitno, to je da se ispune uslovi kao i kod svakoga namaza:

da je osoba pod abdestom,

da joj je tijelo čisto,

da je pristojno obučena,

da je čisto mjesto na kojemu će klanjati,

da je okrenuta prema kibli,

da namaz ne obavlja u vrijeme kada ga nije pohvalno obavljati tj. pola sahata prije izlaska Sunca, desetak minuta prije dolaska Sunca u zenit, i pola sahata prije zalaska Sunca,

te da se izgovori jezikom i odluči srcem klanjanje konkretnoga namaza – donošenje nijeta.

 
Namaz se sastoji od dva rekata, na kojima se uči shodno slobodnom odabiru klanjača, a potom se, nakon salavata i tespiha, prouči istiharet-dova, zabilježena u brojnim zbirkama dova (kod nas se tradicionalno koristi „Zbirka dova“, koju je sastavio rahmetli hadži hafiz Smail-efendija Fazlić).
Praksa nekih dobrih osoba je da istihare-namaz klanjaju pred noćni počinak, na način da se nakon obavljenoga namaza presavije gornji dio serdžade i položi na donji dio, i potom se s istim abdestom legne spavati.
Klanjanje istihare-namaza odražava čovjekovu i praktičnu uvjerenost da dragi Bog uvijek najbolje zna šta je za konkretnu osobu u konkretnome trenu najprioritetnije. Tako je ovaj namaz, uslovno rečeno, molba uzvišenom Bogu da nas nadahne, naputi, kako je najbolje postupiti u vezi s konkretnom dvojbom.
Iz toga razloga, posljedica klanjanja istihare-namaza ne mora nužno biti san na kojem će osoba „vidjeti“ adekvatno rješenje, već je riječ o specifičnom načinu čišćenja srca osobe na koje će, s Božijim dopuštenjem, biti „spušten“ odgovor.
Shodno općeprihvaćenoj predaji, istihara-namaz se klanja sedam dana (jedan namaz u jednome danu), i nakon toga, uz prethodno ozbiljno razmišljanje i analiziranje problema s kojim se osoba suočila, dragi Bog će naputiti srce na ono što je za tu osobu u tome trenu najbolje.
 
Da vas Allah nagradi.
Sve nas, amin.