Pitanja i odgovori (88): O riječima zaštite od đavolskih došaptavanja

 Kako on djeluje na čovjeka, pročitao sam da djeluje na srce, u kojim trenucima i kako se zaštititi?

Na pitanje odgovara

Odgovor

 O ovome problemu napisali smo nekoliko tekstova, međutim, prilikom postavljana novoga dizajna nismo uspjeli sav materijal prenijeti, što ćemo, ako Bog da, uraditi u dogledno vrijeme.
U najopćenitijem smislu može se reći da šejtan djeluje na srce, a da pod time podrazumijevamo izloženost duše, srca, razuma i tijela njegovim došaptavanjima.
Pored uobičajenih preporuka (da je osoba što više pod abdestom, da se dragome Bogu zahvaljuje i u dobru i sl.), na osnovu kur'anskih ajeta protiv đavolskih došapatavanja najdjelotvornije djeluje učenje istiâze: E‘ûzu billâhi mineš-šejtânir-radžîm (Utječem se dragome Allahu od prokletoga đavola):
„A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha (fe’ste‘iz billâh), jer On, uistinu, sve čuje i zna sve.“ (41:36)