Pitanja i odgovori (46): o hebrejskom tetragramu JHVH i Božijem Imenu "Allah"

Možete li objasniti, više o značenju Božjeg imena koje se pojavljuje u Tevratu,  na hebrejskom JHVH, ili Jahve.  U Indžilu je napisano: „Ko prizove Allahovo ime bit će spašen.“ Pošto Allah znači Bog, šta je sa imenom koje treba prizivati? Gdje je iščezlo??? Samo govoriti Allah ili Bog, Allahu ili Bože, kao što to svi čine, mislim da je logično da nema spasenja kao odgovor.

Na pitanje odgovara

Odgovor

U jevrejskim svetim spisima javlja se više imena kojima se oslovljava dragi Bog. Najuzvišenije i najsvetije bilo je ime koje je u sebi krila sintagma JHVH, tzv. tetragram. Njega je smjeo izgovoriti samo prvosvećenik jedanput godišnje u jerusalemskome Hramu na dan Velikog oproštenja. Nakon konačnog rušenja Hrama od strane Rimljana 70. godine nove ere, pravi izgovor tog imena se gubi. Naime, prema jevrejskom učenju, zazivati Boga Njegovim Imenom znači sresti s Njegovom Zbiljom, a „onaj ko Ga zaziva Njegovim Imenom, taj mora da umre“. Od tada se prakticira Boga zazivati s ADONAJ, što znači „Gospodar moj“. S druge strane, hebrejsko pismo, kao i arapsko, u svojoj osnovi ne poznaje samoglasnike. Oni se uglavnom podrazumijevaju. Tako tetragram JHVH čine samo suglasnici. On se po tome može čitati na nekoliko načina: JAHVE(H), JEHOVA(H), itd.
Drugi dio vašeg pitanja odnosi se na uzvišeno Božije Ime Allah, što prema vašem mišljenju znači Bog. Prije svega, bog se na arapskom kaže ILĀH. Odatle i LĀ ILĀHE ILLALLĀH – Nema boga osim Allaha. Ono je bilo poznato i mnogo prije posljednje Objave. O tome svjedoče mnogobrojni ajeti.
Dakako, jezikoslovci će reći kako je lafzatullāh (riječ Allah) istog krojena kao i ilāh. Međutim, teološki, Allah je jedno od 99 Božijih Lijepih Imena spomenutih u Kur’anu i hadisu. Ovom Božijem Imenu ljudi su podučeni još od prvog čovjeka, hazreti Adema, a.s., i ono će biti poznato ljudima sve do Sudnjeg dana. Tek kada niko više ne bude znao to Ime i Njime Ga zazivao, nastupit će Smak svijeta, kako nas o tome obavještava hazreti Pejgamber. Ono u sebi sakuplja sva ostala Imena.
Uzvišeni kaže:
Reci: „Zovite: 'Allah' ili zovite: 'Svemilosni' (er-Rahmān), a kako Ga god budete zvali, Njegova su Imena najljepša... (Kur’an, sura el-Isrā’, ajet 110.)
Rekao je Allahov Poslanik, alejhisselam:
Allah ima 99 Imena, stotinu manje jedno. Ko ih pobroji ući će u Džennet. On je Jedan i voli nepar.
Dragi Allah ima i više Imena, ali ovih 99 imaju posebnu vrijednost za čovjeka.