Pitanja i odgovori (30): izgovaranje "amin" nakon zikra i spuštanje na sedždu

1. KADA UČIM SALAVAT, IZGOVARAM ŠEHADET ILI ČINIM ZIKR, DA LI NA
KRAJU TREBAM GOVORITI AMIN ?

2. DA LI, PREMA HADISKOJ NAUCI, PRILIKOM SPUŠTANJA NA SEDZDU TREBA PRVO SPUSTITI KOLJENA ILI DLANOVE ?

Na pitanje odgovara

Odgovor

Nakon učenja salavata, izgovaranja šehadeta ili činjenja zikra ne treba izgovarati „amin“. „Amin“, tj. „Bože uslišaj!“ izgovara se prilikom učenja dove, upućivanja molbe uzvišenom Allahu.
Prema hanefijskoj pravnoj školi, kojoj i mi u Bosni i Hercegovini pripadamo, prilikom spuštanja na sedždu prvo se spuštaju koljena pa onda ruke. Tako stoji u kapitalnom djelu hanefijskog fikha el-Ihtijār li-ta’līlil-muhtār (tom I, Dārul-kutubil-’ilmijje, Bejrūt, bez godine izdanja, str.52.).