Pitanja i odgovori (27): brak sa rodbinom dozvoljen ili ne?

Es selamu Alejkum!
Ako imam pravo na pitanje želio bih da pitam sljedeće: ''Ja sam našao u Kur'anu da je zabranjeno uzeti za ženu bratičnu ili stričevku od amidže kćer. Pa zašto onda muslimani u mnogim arapskim zemljama baš to čine i kavo je vaše mišljenje o tome?
Allahimanet!

Na pitanje odgovara

Odgovor

Vi ste sigurno čitali 23. ajet (stavak) sure (poglavlja) en-Nisa’ (Žene) koji glasi:
Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, - ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh -, i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, - što je bilo, bilo je. Allah zaista prašta i samilostan je.
Pod bratičnom se misli na kći brata a ne amidže (strica), a pod sestričnom na kći sestre a ne amidžinice. Prema tome, nije dozvoljeno sklopiti brat s bratičnom ili sestričnom, dok je dozvoljeno s kćerkom amidže, odnosno daidže. To je ujedno i najbliže srodstvo u kojem se načelno može sklopiti brak. Zašto kažem načelno? Zato što takav brak, iako je dozvoljen, nije preporučen od strane poslanika Muhammeda, alejhisselam. Tako on na jednom mjestu kaže: „Ženite se što dalje (od rodbine), potomci će vam biti zdravi!“ Taj princip miješanja „krvi“ danas je naučno dokazan kao vrlo dobar, što najbolje mogu objasniti oni koji se razumiju u genetiku.
Međutim, brak između takvih srodnika u islamu ipak ostaje dozvoljen. U pozitivnom bračnom pravu brak s amidžičnom jeste brak s tzv. četvrtim razredom. S prva tri razreda je zabranjen (majka, kći, kći brata), dok je i u mnogim pozitivnim zakonodavstvima brak s četvrtim razredom dozvoljen.
S druge strane, vidimo kako islam zabranjuje neke brakove koji su širom svijeta pozitivnim zakonom dozvoljeni. Takav je brak, primjerice s majkama po mlijeku (ženama koje su nas dojile) i sestrama po mlijeku (ista dojilja).