Pitanja i odgovori (124): Da li vjernici mogu moliti da im Allah, dž.š., u san pošalje druge...

Da li postoje zapisi ili priče da su ljudi, ashabi možda, sanjali druge poslanike osim Muhameda s.a.v.s.? Da li vjernici mogu moliti da im Allah dž.š. u san pošalje druge poslanike?

Na pitanje odgovara

Odgovor

Nije nam poznato da je bilo slučajeva da su ashabi sanjali ranije vjerovjesnike i poslanike. O pitanju njihovog pojavljivanja u snovima muslimana ne možemo ništa kategorički tvrditi – to dragi Allah najbolje zna, a naše lično shvatanje da nema ništa loše u tome (ali uz jedan uslov koji će se, ako Bog da, kasnije pomenuti) baziramo na sljedećim argumentima.
Poznata je predaja (hadis) da je Muhammed, alejhisselam, izjavio da je on došao da ubaci posljednju ciglu u kuću vjere. Dakle, svi Allahovi poslanici od prvog Adema, alejhisselam, pa do pretposljednjeg Mesiha Isāa, alejhisselam, postepeno su na Zemlji ''gradili'' kuću Allahove vjere, a posljednji od njih, Muhammed, alejhisselam, je došao kao finale svega toga. U tom smislu, Allahova vjera je oduvijek jedna i oličena je u istinskom svjedočenju Njegove jednosti i u potpunoj predanosti Njemu, što se u arapskom jeziku (jeziku posljednje Objave čovječanstvu) imenuje riječju ''islam (potpuna predanost jednom Bogu, Koji nema druga)''.
O ovome nam govori i časni Kur'an:
Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao - obavezu uzeo: "Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete?" - Oni su odgovarali: "Pristajemo!" - "Budite, onda, svjedoci" - rekao bi On - "a i Ja ću s vama svjedočiti." A oni koji i poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji, i Njemu će se vratiti! Reci: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima - od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo." A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati. (3:81-85).
Poruka je jasna: u ovom vremenu svi raniji poslanici svjedoče Kur'an kao posljednju Allahovu Objavu i Muhammeda, alejhisselam, kao posljednjeg poslanika. Na ovu istinu upućuje i poznati vjerodostojni hadis da je Muhammed, alejhisselam, kada je zatekao hazreti Ebu Bekra kako čita neke listove Tevrata izjavio da i u slučaju kada bi Mūsā, alejhisselam, sada ustao – ništa mu ne bi preostalo osim da slijedi njega. Ovu će istinu na koncu posvjedočiti i Mesih Isā, alejhisselam, kada se u posljednjem vremenu vrati na Zemlju.
Prema tome, vjera je jedna i svi su je poslanici donosili, samo postepeno, u etapama, baš kako je i Džibril spuštao Kur'an Poslaniku. I svi su poslanici, kao što nam hadisi jasno poručuju, u stvari braća po poslanstvu i međusobno su bliži jedni drugima negoli sa ostalim ljudima – i svi danas žive puninu islama i svi slijede Kur'an i Sunnet Muhammeda, alejhisselam.
U tom smislu, ne vidimo razloga zašto bi bilo negativno da neko, milošću dragoga Allaha, usnije nekog od ranijih Poslanika. Naprotiv, skloni smo da takvo nešto shvatimo kao veliku blagodat od dragog Allaha, ali se mora paziti na sljedeće (i to je veoma, veoma važno):
(1.) Mi smo i počašćeni i zaduženi time da slijedimo Muhammeda, alejhisselam, (jer smo stvoreni u njegovom Ummetu) i ne smijemo dopustiti da zbog naročite ljubavi prema drugim poslanicima zaboravimo na njega;
(2.) U ovom vremenu i sve do Sudnjeg Dana važi samo Kur'an i njegov Sunnet – svi prethodni Šerijati su ukinuti i ako bi neko dao prednost njima nad Šerijatom koji je spušten Muhammedu, alejhisselam, učinio bi grijeh (ponovo podsjećamo na hadis u kome je rečeno sve da se sada Mūsā, alejhisselam, digne ne bi mu ništa ostalo osim da slijedi Muhammeda, alejhisselam).
Prema tome, svaka ljubav i interes za druge poslanike mora biti u ovim granicama jer su i oni sada u tome - ujedinjeni su u svjedočenju Kur'ana i Sunneta kao smjernica jedinog ispravnog puta.