Pitanja i odgovori (102): O otkrivanju i razgolićavanju

 Možete li prokomentarisati ovaj hadis?
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:"Dvije vrste stanovnika Džehennema još uvijek nisam vidio. Ljudi koji u rukama imaju bičeve poput kravljih repova i njima udaraju ljude, i obučene a razgolićene žene, uvrću se i uvijaju i privlače pažnju na sebe, glave su im kao kamilje grbe, neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, iako se njegov miris prostire na razdaljini od pet stotina godina."
(Muslim, 5582, 7194; Bejheki u Sunen el-kubra, 2/234 i u Šuabul-imanu, 5124, 7554; Taberani u Kebiru, 445, 1054, i u Evsatu, 1879, 6016; Es-silsiletu es-sahiha, 1326, 2501; Sahih et-tergib ve et-terhib, 2044; Sahih ve daif el-džami'i es-sagir, 7427; Miškatu el-mesabih, 3524)
Ove žene se nadmeno i oholo šetkaju ulicama i putevima, preplavljuju javna mjesta i trgove, i tako zavode muškarce. Vežu kosu na vrh glave, tako da im one liče na kamilje grbe po ispupčenosti i isticanju, i ukrašavaju ih raznim ukrasima i farbaju privlačnim bojama, pa ih nagomilavaju na vrhovima glava, tako da liče na visoka brda ili brane. One na sebi formalno imaju neku odjeću, ali su, suštinski razgloćene jer je njihova odjeća tijesna ili prozirna tako da ne sakriva tijelo, niti pokriva avret.
"One neće ući u Džennet, niti će osjetiti njegov miris." (Muslim)
sellam

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Osnovna namjera časnoga hadisa je istači primjer čovjeka koji se tek formalno pokorava Božijim propisima, dočim zapostavlja svoju suštinu. U takvome stanju, vanjština vjernika se nužno mijenja, jer je odraz nutrine, te vjernik počinje ličiti na nešto drugo u odnosu na ono kakav bi trebao biti.
U našoj tradiciji brojne su predaje u kojima se navodi slučaj kada osoba bliska dragome Bogu (evlija) s Božijim dopuštenjem omogući drugoj osobi koja nije na tolikom duhovnom stepenu, da pogleda suštinu ljudi koje svaki dan susreće: na ulici, u džamiji, u kući i sl. S tim Božijim dopuštenjem, vjernik bude iznenađen kada poznatog prijatelja, učenjaka, komšiju, „ugleda“ u liku npr. vuka, magarca, svinje i sl. Zapravo, uvjeri se u nečiju suštinu, budući da forma veoma često zavara.
Napomenuli bismo, stoga, da se primjer koji je ponudio blagoslovljeni poslanik Muhammed ne odnosi samo na žene, već jednako tako i na muškarce, ali su u izričaju u prvi plan stavljene žene.
Citat koji ste naveli: „Ove žene se nadmeno i oholo šetkaju ulicama i putevima...“, nisu riječi našeg blagoslovljenog Poslanika već je komentar Halida Mahmuda Hadima es-Surudžija, kojega je iznio u knjizi pod naslovom: „Poslanikove oporuke ženama i primjer sahibijki“ (str. 69.)
Iako je komentar valjan, autor je značenje plemenitoga hadisa, vjerovatno nesvjesno, ograničio samo na žene, što je, po našemu mišljenju, pogrešno.