Pitanja i odgovori (100): O aktuelnom obaranju tiranijskih vlada u arapskom svijetu, o izgledu...

 Da li je kroz historiju bilo vladavina tiranije u muslimanskom svijetu tj. da li je došlo vrijeme pada zločinačkih kraljeva i tiranije koju godinama provode - Ove promjene u muslimanskom svijetu koje traju da li je sad to vrijeme?
"Bit će vrijeme poslanstva koliko Allah bude želio, pa će nestati kada to Allah bude htio. Zatim će nastupiti vladavina pravovjernih halifa i trajat će koliko Allah bude htio. Zatim će nastupiti vladavina nasljednog kraljevstva koje će trajati koliko Allah bude htio, a nestat će kada to Allah bude htio. Zatim će doći vladavina tiranije i trajat će koliko Allah bude htio, a nestat će kada Allah bude htio, pa će nastupiti vrijeme pravedne vladavine koja će slijediti put poslanstva." (Hadis bilježi El-Bezar u Musnedu 2796/7-223)
 
I da li imate nekih hadisa koji govore o Imami Mehdijju o njegovom izgledu i da li ima neke literature koju možemo pročitati? Osim ove koju sam našao.
 
Ja sam našao na internetu dvije knjige koje govore o budućim događajima a to su: Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil. Predznaci sudnjeg dana: mali - srednji – veliki
Od Admira Pozderovića MUHAMEDOVA a.s. PREDSKAZANJA Sukob civilizacija XXI stoljeća i trijumf ISLAMA Koje se mogu preko interneta pročitati i download-ovati.
 
O opisu Imami Mehdijja sam našao slijedeće hadise: "Neće nastupiti sudnji dan, dok čovjek od mene ne dođe na vlast, njegovo ime je kao i moje ime, ime njegovog oca je kao ime moga oca. On će ispuniti zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem." (Taberani)
"Mehdi je od mene, čovjek svijetla čela, povijena nosa. Ispuniće zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem i vladat će sedam godina. " (Ebu Davud i Hakim)
" Mehdi je od nas. Allah dž.š. će popraviti njegovo stanje preko noći." (Hadis bilježe Ahmed (645) i Ibn Madže (4085) )
Mehdija je iz moje porodice, od djece Fatimine. (Sunen Ebi Davud, 11/373, Sunen Ibn Madže, 2/1368)
Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Neće otići ili neće završiti dunjaluk dok Arapima ne zavlada čovjek iz mog potomstva. Ime će mu se podudarati sa mojim imenom. A u drugoj predaji stoji : Njegovo ime će biti isto kao i moje a i ime njegovog oca će biti isto kao ime mog oca. (Sunen Ebi Davud, 11/370)
 
I treće pitanje: Da li je moguće da Imam Mehdijja živi trenutno negdje u muslimanskom svijetu i da nezna da je on Imam Mehdijja i da u trenutku zrelosti, a to je period 40 godine života kada su i poslanici i evlije dostizali visoke stepene kod Allaha dž.š. će postati evlija?
I kako postupati u tom vremenu kad se pojavi, pošto će to biti vrijeme ratova (nereda i zemljotresa), a u hadisu se kaže da mu se ide (Mehdijju) makar puzali po snijegu?
 
I ako možete malo opširnije nam kazati o ovom pitanju pošto je ovo tematika koja svakoga zanima i koja je aktuelna početkom 21. stoljeća. I pošto se u hadisu kaže: "Da će Allah dž.š. slati obnovitelja vjere svakih 100 godina". Da li se može desiti da je obnovitelj vjere u 21 stoljeću Imam Mehdijja.
sellam

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Zaključujući iz sadržaja Vašega pitanja, smatramo da bi Vam prvenstveno godio razgovor o temama koje ste predložili, mnogo više negoli čitanje teksta (odgovora). Naročito nas na ovaj stav nuka i činjenica da ste sâmi sakupili i pročitali veliki broj informacija o pitanjima koja Vas interesiraju.
Stoga ćemo Vam pružiti tek načelne odgovore, grupirati Vaša pitanja, i poentirati probleme koje smatramo trenutno nešto bitnijim od drugih.
1. Koliko god velik broj informacija postojao u medijama o pitanju tzv. „arapskog proljeća“, ipak, može se zaključiti da ni svjetski priznatim analitičarima ovaj fenomen nije do kraja jasan (npr. tačno kako je počeo, zašto baš sada, ko ga je inicirao, i sl.). Ovo je omogućilo razvoj brojnih „ezoterijskih“ teorija o karakteru „arapskoga proljeća“.
Ono što je sigurno jeste da je makar u daljnjemu razvoju događaja veliku ulogu imalo djelovanje obavještajnih službi svih važnijih država svijeta zainteresiranih za ta područja, što je, sâmo po sebi, sasvim dovoljno da se iskaže visok stepen suzdržanosti od kvalificiranja „arapskoga proljeća“ kao izravnog Božijeg dara.
2. Smatramo da Vam nije potrebno iscrpnije govoriti o fizičkim i duhovnim karakteristikama imama Mehdije, budući da ste već u svome pitanju ponudili veliki broj informacija o tome.
Uz puno uvažavanje moralnoga integriteta ličnosti Jusufa el-Vabila, autora knjige pod naslovom: „Predznaci Sudnjeg dana: mali-srednji-veliki“, i Admira Pozderovića, autora knjige pod naslovom: „Muhammedova a.s. predskazanja – Sukob civilizacija XXI stoljeća i trijumf islama“, ipak bismo izrazili vlastitu suzdržanost naspram ovih knjiga.
Osnovni razlog je opći kontekst doslovno preplavljenosti bosanskoga tržišta knjigama koje tretiraju pitanja skoroga nastupa Sudnjega dana, Drugog dolaska blagoslovljenog Isâa, pojave imama Mehdija, i sl.
Zainteresiranost čitalaca za ove sadržaje otkriva duboku krizu u kojoj se bosanski muslimani nalaze, a, s druge strane, nekritički odnos brojnih autora prema ovim izuzetno složenim i sâmim tim zahtjevnim sadržajima samo doprinosi daljnjem produbljivanju intelektualne, duhovne i moralne krize vjernika.
Upravo kao odgovor na Vaše pitanje: „kako se ponašati u vrijeme dolaska imama Mehdija“, suština je naše kritike popularnoga tematiziranja tog važnog pitanja. Naime, odgonetanje i „pogađanje“ (prepoznavanje) sadašnjega vremena kao perioda u kojemu će se imam Mehdi pojaviti, kod vjernika porađa jedan pasivan odnos prema objektivno teškom stanju u kojem se muslimani, ali i svi ljudi, danas nalaze. Baš suprotno tome, generacija koja će stvarno doživjeti imama Mehdija, prepoznat će ga shodno svojoj odanosti dragome Bogu i konstantnome insistiranju na činjenju dobrih djela i odvraćanju od onih loših. I to je suština.
3. Pojmom obnovitelj vjere (mudžeddid) kvalificira se osoba za koju je blagoslovljeni poslanik Muhammed rekao da će biti poslana svakih stotinu godina da „ljudima obnovi njihovu vjeru“.
Prijevod pojma „tedždîd“ kao „obnova“, premda je veoma rasprostranjeno, smatramo pogrešnim, budući da podrazumijeva „temeljno uspostavljanje vjere“, ili „novu vjeru“ (ab novum).
Nasuprot tome, priličnije je pojam „tedždîd“ prevesti pojmom „reforme“, budući da se time ukazuje na mijenjanje forme (npr. shodno zahtjevima vremena), ali uz zadržavanje osnove. No, u literaturi na našem jeziku najčešće se pojmom „reforma“ prevodi izraz „islâh“.
Također, pojam „vjera“ u hadisu je izražen pojmom „dîn“ što se upravo odnosi na praksu (uslovno rečeno „religiju“), a ne na osnove.
Iz ovih razloga neki smatraju da imam Mehdi može biti okarakteriziran kao obnovitelj (mudžeddid), dočim drugi ističu da je bolje razlikovati ga od drugih obnovitelja, budući da je njegova uloga specifičnija.