Znaci uvod - 12 04 2011

Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, i vjernici - svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike Njegove: "Mi ne izdvajamo nijednog od poslanika Njegovih."

I oni govore: "Čujemo i pokoravamo se; oprosti nam, Gospodaru naš; tebi ćemo se vratiti."

Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi.

Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas.

Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!

 (Kur'an, sura El-Bekare – Krava, ajeti 284-286)

  

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,

prenio od Uzvišenog Allaha:

 "Čovjek učini grijeh pa zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh!

Uzvišeni Al­lah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospoda­ra

koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava.

Čovjek ponovo učini grijeh i zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh!

Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara

koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava.

 Čovjek ponovo učini grijeh i zamoli: Gospodaru moj, oprosti mi grijeh!

Uzvišeni Allah odgovori: Moj rob učini grijeh, a zna da ima Gospodara

koji grijeh oprašta ili za grijeh kažnjava. Čini šta hoćeš, već sam ti oprostio!"

 (hadis kudsi, govor dragog Allaha koji nije sastavni dio Kur'ana već je izrečen preko Muhammeda, alejhisselam, prenosi Ebu Hurejre, a bilježe Muslim i Buhari)